Arbetet i frågor som rör Kina

Yttrande 2019/20:KrU2y

Kulturutskottets yttrande

2019/20:KrU2y

Arbetet i frågor som rör Kina

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet har beslutat att ge bl.a. kulturutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina och dess följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Kulturutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i den del som rör utskottets beredningsområde. Det har inte väckts någon motion som ligger inom utskottets beredningsområde.

Utskottet anser att utrikesutskottet bör föreslå att skrivelsen läggs till handlingarna.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina redogör regeringen för Sveriges förbindelser med Kina och för det förhållningssätt som regeringen arbetar efter i frågor som rör Kina, i ljuset av Kinas växande globala inflytande och de nya frågeställningar, möjligheter och utmaningar som detta medför. När det gäller kultur och medier anför regeringen bl.a. att kulturen och internationella kulturella förbindelser har en framträdande betydelse i relationsskapandet med andra länder och bidrar till både demokrati- och handelsfrämjande. Kulturutbyte och mellanfolkliga förbindelser med Kina är enligt regeringen mot denna bakgrund viktiga.

Utskottets ställningstagande

Regeringen anför i skrivelsen att situationen för de medborgerliga och politiska rättigheterna är allvarlig i Kina samt att den i berörda multilaterala sammanhang kommer att verka för att uppmärksamma denna situation
(s. 16–17). Kulturutskottet vill peka på den roll som kulturen har för relationsskapandet med andra länder inom områden som Sverigefrämjande, demokratifrämjande och utvecklingssamarbete. Det internationella arbetet inom kulturområdet kan bidra till att främja yttrandefrihet och konstnärlig frihet och integritet. Det är mot den bakgrunden viktigt med fortsatt kulturutbyte och ömsesidiga kulturkontakter med Kina. Det gäller såväl sam-arbete mellan olika institutioner över nationsgränserna som enskilda kultur-aktörers arbete eller arbete inom exempelvis internationella nätverk av konstnärer. Sveriges utsända kulturråd har en fortsatt viktig roll. I samman-hanget kan även nämnas de möjligheter till stöd till projekt för internationellt kulturutbyte och kultursamverkan som finns inom ramen för Statens kultur-råds och Konstnärsnämndens bidragsgivning.

Utskottet delar regeringens bedömning att tonvikten vid kulturutbytet bör ligga på verksamheter som stärker svenska kärnvärden och sakfrågor där det finns ett ömsesidigt intresse. Regeringen säger i skrivelsen att den alltid kommer att stå upp för yttrandefrihet och konstnärlig frihet i kulturutbytet med Kina. Utskottet vill understryka vikten av att detta sker och vill samtidigt betona vikten av att regeringen såväl i utbytet länderna emellan som i andra sammanhang agerar aktivt för att stärka respekten för yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Utifrån detta ser utskottet också det som viktigt att fortsätta lyfta frågan om frigivningen av Gui Minhai.

Utrikesutskottet bör föreslå att skrivelsen läggs till handlingarna.

Stockholm den 7 november 2019

På kulturutskottets vägnar

Christer Nylander

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Christer Nylander (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Lotta Finstorp (M), Lawen Redar (S), Hans Hoff (S), Annicka Engblom (M), Aron Emilsson (SD), Lars Mejern Larsson (S), Per Lodenius (C), Ann-Britt Åsebol (M), Angelika Bengtsson (SD), Anna Wallentheim (S), Roland Utbult (KD), Åsa Karlsson (S), Jonas Andersson i Linköping (SD), Anna Sibinska (MP) och Viktor Wärnick (M).

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-11-05 Justering: 2019-11-07 Trycklov: 2019-11-07