Arbetet i frågor som rör Kina

Yttrande 2019/20:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2019/20:MJU3y

Arbetet i frågor som rör Kina

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina och de följdmotioner som väckts med anledning av skrivelsen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen och över motionerna 2019/20:3393 (M) yrkande 8 och 2019/20:3403 (L) yrkande 4 i de delar som rör utskottets beredningsområde.

Utskottet anser att utrikesutskottet bör avstyrka motionsyrkandena och föreslå att skrivelsen läggs till handlingarna.

I yttrandet finns två avvikande meningar (M, L).

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen redogör regeringen för Sveriges förbindelser med Kina och för det förhållningssätt som regeringen arbetar efter i frågor som rör Kina. I skrivelsen tar regeringen upp följande ämnesområden: säkerhets- och försvarspolitik, handel och ekonomi, klimat och miljöfrågor, Kina som multilateral aktör, mänskliga rättigheter, Kina som biståndsaktör, teknologi, innovation och digitalisering, forskning och utbildning samt kultur och medier.

Motionerna

I kommittémotion 2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8 föreslås ett tillkännagivande om stärkt samarbete för att möta klimatutmaningarna. Motionärerna anför att det är av stor vikt att EU i relationen med Kina ställer tydliga krav när det gäller landets utsläpp. I kommitté­motion 2019/20:3403 yrkande 4 anför Fredrik Malm m.fl. (L) att Sverige inom EU bör verka för att öka trycket på Kina för att uppnå landets klimat­åtagande i enlighet med Parisavtalet och att riksdagen bör tillkännage detta för regeringen.

Utskottets ställningstagande

Kina är i dag världens enskilt största utsläppare av koldioxid. Utskottet har tidigare uttalat att klimatfrågan är en global utmaning och att det är utvecklingen ur ett globalt perspektiv som är avgörande för att nå det övergripande klimatmålet och Parisavtalets målsättningar. Det framgår också av regeringens skrivelse att Kina söker ett särskilt inflytande i det internationella arbetet när det gäller bl.a. klimatförhandlingar och Agenda 2030. Utskottet anser liksom tidigare att EU spelar en avgörande roll som ledare i det internationella klimatarbetet. Utskottet vill i detta sammanhang framhålla betydelsen av regeringens ställningstagande att Sverige aktivt ska stödja EU i det fortsatta arbetet med att ställa höga krav på Kina när det gäller klimatarbete och arbetet med att genomföra Agenda 2030. Det är enligt utskottets uppfatt­ning av grundläggande betydelse att Sverige aktivt bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett kraftfullt och konstruktivt agerande av EU för att åstadkomma nödvändiga förbättringar av Kinas klimat- och miljöarbete.

Vidare framgår det av regeringens skrivelse att Kina inom ramen för The Belt and Road Initiative genom internationella investeringar i infrastruktur bidrar till dels etableringar av klimatmässigt och socialt ohållbara projekt, dels politiska beroendeförhållanden – ett kinesiskt agerande som bl.a. medför försämrade förutsättningar för det internationella samfundets arbete med förverkligandet av Agenda 2030 och Parisavtalet. Utskottet vill i denna del betona vikten av att Sverige i det fortsatta internationella arbetet agerar för att kinesiska investeringar i infrastruktur ska ske öppet, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart och enligt internationell rätt och internationella standarder.

Mot denna bakgrund anser utskottet att utrikesutskottet bör avstyrka motionerna 2019/20:3393 (M) yrkande 8 och 2019/20:3403 (L) yrkande 4 och föreslå att regeringens skrivelse läggs till handlingarna.

Stockholm den 7 november 2019

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Kristina Yngwe

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kristina Yngwe (C), Maria Gardfjell (MP), Louise Meijer (M), Isak From (S), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Martin Kinnunen (SD), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Mats Nordberg (SD), Markus Selin (S), Marléne Lund Kopparklint (M) och Magnus Ek (C).

Avvikande meningar

1.

Arbetet i frågor som rör Kina (M)

Louise Meijer (M), Betty Malmberg (M) och Marléne Lund Kopparklint (M) anför:

Vi anser att utrikesutskottet bör tillstyrka kommittémotion 2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8.

2.

Arbetet i frågor som rör Kina (L)

Nina Lundström (L) anför:

Jag anser att utrikesutskottet bör tillstyrka kommitté­motion 2019/20:3403 Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 4.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-24 Justering: 2019-11-07 Trycklov: 2019-11-07