AU3y

Yttrande 2005/06:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2005/06:AU3y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 30 mars 2006 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

En motion, 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp), har väckts med anledning av skrivelsen.

Skrivelsen

Totalt redovisas 11 riksdagsskrivelser under Arbetsmarknadsutskottet i det register som ingår i skrivelsen. Av dessa rapporteras 4 skrivelser som slutbehandlade och 7 som inte slutbehandlade.

1

2005/06:AU3y

Utskottets överväganden

Inledande kommentar

Utskottet vill inledningsvis liksom i förra årets motsvarande yttrande poängtera den stora principiella betydelsen av att regeringen följer riksdagens beslut och tillgodoser de önskemål som omfattas av tillkännagivandena. Därför bör det enligt arbetsmarknadsutskottets mening vara en prioriterad uppgift för regeringen att se till att riksdagsskrivelserna kan avslutas. I de särskilda fall då regeringen inte anser sig kunna efterkomma riksdagsbeslutet bör regeringen utan dröjsmål redovisa sin inställning till riksdagen på det sätt som konstitutionsutskottet tidigare angett.

Inte slutbehandlade skrivelser

När det gäller de skrivelser som anges som inte slutbehandlade kan följande nämnas. Den punkt under vilken redovisningen sker i regeringens skrivelse återfinns inom parentes.

1. Översyn av bemanningsföretagen m.m. respektive lönebidrag i bestående anställningsförhållanden

Regeringens skrivelse

(N6) Riksdagsskrivelse 1999/2000:83, betänkande 1999/2000:AU1, avser behandlingen av budgetpropositionen för år 2000, anslag för utgiftsområdena 13 och 14. Skrivelsen är inte slutbehandlad i en del.

Moment 9 avser ett tillkännagivande om behovet av en översyn av bemanningsföretagen m.m. Enligt regeringens skrivelse behandlades frågan i skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag. Denna del anses därmed vara slutbehandlad.

Moment 37 om anslag på utgiftsområde 14 för 2000, delmoment j, avser ett tillkännagivande om lönebidrag i bestående anställningsförhållanden. Enligt regeringens skrivelse beslutade regeringen i december 2005 om tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (dir. 2005:127). Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 30 april 2006. Ärendet bereds vidare.

Arbetsmarknadsutskottets kommentar

Ovan nämnda skrivelse om anställningsvillkor i bemanningsföretag har behandlats i utskottets betänkande 2005/06:AU7.

2

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2005/06:AU3y

När det gäller frågan om att bevilja lönebidrag i bestående anställningsförhållanden uttalade utskottet i det berörda betänkandet att man bör överväga om det finns situationer när detta kan vara befogat. Utskottet underströk samtidigt att en sådan möjlighet inte får innebära att arbetsgivarens allmänna ansvar för arbetstagarens rehabilitering minskar. Frågan har omfattats av Lönebidragsutredningen. I utredningens betänkande Arbetskraft (SOU 2003:95) övervägs för- och nackdelarna med att bevilja lönebidrag för redan anställda. I budgetpropositionen för 2006 redovisade regeringen sin bedömning att det kan finnas negativa effekter som t.ex. inskränkningar i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, vilket enligt regeringen innebar att det för närvarande inte bör göras några förändringar i denna del. Utskottet ansåg att resultatet av den ovan nämnda översynen borde avvaktas.

Utskottet konstaterar nu att det är mer än 6 år sedan tillkännagivandet gjordes. Vid förra årets behandling av motsvarande skrivelse betonade utskottet med kraft vikten av att regeringen skulle återkomma till riksdagen så att skrivelsen kunde slutbehandlas utan ytterligare dröjsmål. Utskottet utgår nu från att regeringen återkommer till riksdagen så snart som möjligt efter det att översynen är färdig.

Utskottet har mot den bakgrunden ingen erinran mot att skrivelsen kvarstår som inte slutbehandlad.

2. Utredning av arbetsrätten m.m.

Regeringens skrivelse

(N7) Riksdagsskrivelse 1999/2000:149, betänkande 1999/2000:AU5, avser i den del som inte är slutbehandlad ett tillkännagivande om en utredning av arbetsrätten m.m. Enligt skrivelsen beslutade regeringen i juli 2000 respektive i oktober 2001 om ett uppdrag åt Arbetslivsinstitutet (ALI) om översyn av vissa arbetsrättsliga frågor. I november 2002 redovisades uppdraget, som har publicerats i Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv. Promemorian har remissbehandlats. En Ds baserad delvis på förslagen från ALI utarbetades inom Regeringskansliet 2005 och har remitterats. Proposition planeras till våren 2006. Ärendet bereds vidare.

Arbetsmarknadsutskottets kommentar

Utskottet kan nu, mer än 6 år efter det att tillkännagivandet gjordes, konstatera att regeringen överlämnat propositionen Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (prop. 2005/06:185). Propositionen kommer att behandlas i utskottets betänkande 2005/06:AU8. Mot den bakgrunden har utskottet ingen erinran mot att skrivelsen kvarstår som inte slutbehandlad.

3

2005/06:AU3y UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

3. Förstärkt skydd för föräldralediga

Regeringens skrivelse

(N11) Riksdagsskrivelse 2000/01:179, betänkande 2000/01:AU9, avser ett tillkännagivande om förstärkt skydd för föräldralediga. Enligt skrivelsen beslutade regeringen i oktober 2001 att ge ALI i uppdrag att överväga om det finns behov av att förstärka skyddet för de arbetstagare som väljer att utnyttja sin rätt till ledighet i samband med föräldraskap. I november 2002 redovisades uppdraget, som har publicerats i Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt

– för ett föränderligt arbetsliv. Promemorian har remissbehandlats. En Ds baserad delvis på förslagen från ALI utarbetades inom Regeringskansliet 2005 och har remitterats. Proposition planeras till våren 2006. Ärendet bereds vidare.

Arbetsmarknadsutskottets kommentar

Utskottet vill här hänvisa till den kommentar som gjorts under punkt 2.

4. Företagares rätt till a-kassa

Regeringens skrivelse

(N26) Riksdagsskrivelse 2003/04:185, betänkande 2003/04:AU6, avser ett tillkännagivande om företagares rätt till a-kassa. Enligt skrivelsen bereds ärendet.

Arbetsmarknadsutskottets kommentar

Det nu berörda tillkännagivandet i april 2004 avsåg en begäran om en parlamentarisk utredning för att skyndsamt se över företagares ekonomiska situation vid arbetslöshet. Utskottet kan nu konstatera att regeringen den 30 mars 2006 beslutade att tillsätta en utredning om en översyn av företagares trygghetssystem (dir. 2006:37). En särskild utredare tillkallas för att se över företagarnas villkor när det gäller arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Till utredaren kopplas en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2007.

Tillkännagivandet avsåg som nämnts en parlamentarisk utredning. Som framgått kommer den tillsatta utredningen att få ett betydligt bredare uppdrag än enbart frågan om arbetslöshetsförsäkringen, då man även kommer att behandla socialförsäkringsfrågorna.

Utskottet har med den nyss gjorda anmärkningen ingen erinran mot att skrivelsen kvarstår som inte slutbehandlad.

4

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2005/06:AU3y

5. A-kassa vid förtroendeuppdrag

Regeringens skrivelse

(N37) Riksdagsskrivelse 2004/05:181, betänkande 2004/05:AU4, avser ett tillkännagivande om a-kassa vid förtroendeuppdrag. Enligt skrivelsen bereds ärendet.

Arbetsmarknadsutskottets kommentar

I betänkandet menade utskottet att möjligheten att ha politiska uppdrag är en viktig del i demokratin. Utskottet ansåg att det fanns skäl att närmare överväga frågan om ersättningsrätt m.m. för personer med förtroendeuppdrag och att regeringen skulle återkomma till riksdagen om detta.

Utskottet utgår från att regeringen återkommer i enlighet med tillkännagivandet så snart som möjligt. Utskottet har därmed ingen erinran mot att skrivelsen kvarstår som inte slutbehandlad.

6. Kringgående av lagen om anställningsskydd respektive skydd för föräldralediga

Regeringens skrivelse

(N40) Riksdagsskrivelse 2004/05:225, betänkande 2004/05:AU8, avser tre olika delmoment.

Moment 1 avser politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Enligt skrivelsen har regeringen beslutat att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del.

Moment 9 avser ett tillkännagivande om kringgående av lagen om anställningsskydd. Enligt skrivelsen bereds ärendet.

Moment 15 avser ett tillkännagivande om skydd för föräldralediga. Här finns i regeringens skrivelse motsvarande redogörelse som under punkt 3 ovan.

Arbetsmarknadsutskottets kommentar

När det gäller frågan om kringgående av lagen om anställningsskydd anförde utskottet att man genom att bryta upp verksamheter i olika bolag, bilda dotterbolag och genomföra omorganisationer kan kringgå turordningsreglerna, vilket kan vara rättsligt och formellt korrekt, men moraliskt ytterst tveksamt. Utskottet ansåg att det är helt oacceptabelt om företag på detta sätt handlar i strid med intentionerna bakom lagstiftningen. Utskottet förutsatte att regeringen uppmärksammar detta problem och återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder om det skulle visa sig behövligt.

Utskottet har ingen erinran mot att skrivelsen kvarstår som inte slutbehandlad.

Frågan om skydd för föräldralediga har behandlats ovan under punkt 3.

5

2005/06:AU3y UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

7. Ökad mångfald, lönebidrag efter 65 år och sammanslagningen av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster

Regeringens skrivelse

(N60) Riksdagsskrivelse 2005/06:109, betänkande 2005/06:AU1, avser behandlingen av budgetpropositionen för 2006. Skrivelsen är inte slutbehandlad i tre delar.

Moment 4 avser ett tillkännagivande om ökad mångfald. Enligt skrivelsen bereds ärendet.

Moment 16 avser ett tillkännagivande om lönebidrag efter 65 år. Enligt skrivelsen bereds ärendet.

Moment 18 avser sammanslagningen av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster. Av regeringens skrivelse framgår att regeringen den 15 december 2005 beslutade om sammanslagningen. Ärendet bereds vidare.

De delar som rör anslagen på utgiftsområdena 13 och 14 är slutbehandlade i och med att regeringen har utfärdat regleringsbrev.

Arbetsmarknadsutskottets kommentar

Tillkännagivandet om ökad mångfald handlade om att det bör ges ytterligare utrymme än i dag för privata aktörer att verka på arbetsmarknadspolitikens område.

När det gäller frågan om lönebidrag efter 65 år vidhöll utskottet i betänkandet sin uppfattning att en lönebidragsanställning bör kunna fortsätta även efter fyllda 65 år om detta är befogat. Utskottet konstaterade att lagen om anställningsskydd (LAS) numera ger arbetstagaren rätt att stanna kvar i arbetslivet till 67 år. Då lönebidragsanställda omfattas av LAS ansåg utskottet att de tankar som låg bakom lagändringen bör få ett tydligt genomslag vid bedömningen av om fortsatt lönebidrag ska lämnas.

I budgetpropositionen fanns förslag om en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster. Riksdagen godkände förslaget. Det nya bolaget Arbetslivsresurs bildades vid årsskiftet. Utskottet noterar att den utredning som haft i uppdrag att genomföra nödvändiga förberedelser inför skapandet av det nya statliga aktiebolaget överlämnade betänkandet Arbetslivsresurs – Ett statligt ägt bolag efter sammanslagningen av Samhall Resurs AB (publ.) och Arbetslivstjänster (SOU 2006:25) den 28 februari 2006.

Utskottet utgår från att regeringen återkommer i frågorna om ökad mångfald och lönebidrag efter 65 år och har ingen erinran mot att skrivelsen kvarstår som inte slutbehandlad.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2005/06:AU3y

Stockholm den 4 maj 2006

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Karlsson (s), Margareta Andersson (c), Laila Bjurling (s), Tina Acketoft (fp), Christer Skoog (s), Stefan Attefall (kd), Patrik Norinder (m), Lars Lilja (s), Carl B Hamilton (fp), Ann-Marie Fagerström (s), Henrik Westman (m), Ronny Olander (s), Ulf Holm (mp), Anders Wiklund (v), Lars-Ivar Ericson (c), Ann-Christin Ahlberg (s) och Maryam Yazdanfar (s).

Elanders Gotab, Stockholm 2006 7