Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Yttrande 2012/13:MJU4y

2012/13:MJU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2012/13:MJU4y

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 11 april 2013 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 och de motioner som har väckts med anledning av skrivelsen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över skrivelsen i de delar som rör utskottets beredningsområde och över motionerna 2012/13:U12 (S) yrkandena 12 och 13 och 2012/13:U13 (SD) yrkandena 20–23.

I yttrandet finns två avvikande meningar.

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.