BoU3y

Yttrande 2005/06:BoU3y

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag beträffande ändringar av delmålen om planeringsunderlag, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt energianvändning m.m. i byggnader och avstyrker de med anledning därav väckta motionsförslagen. Också de övriga motionsförslagen avstyrks.

Till yttrandet har fogats två avvikande meningar.

1

2005/06:BoU3y

Utskottet

Inledning

Riksdagen fastställde år 1999 miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183). Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. Målet formulerades enligt följande.

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.