BoU5y

Yttrande 2005/06:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU5y

Tilläggsbudget för år 2006 – utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 (punkterna 6–7, 9–10, och 12–39) jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Bostadsutskottet behandlar i detta yttrande propositionens förslag till tilläggsbudget vad avser utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Vidare tar utskottet ställning till de förslag avseende utgiftsområdet som läggs fram i motion 2005/06:Fi13 (m) yrkandena 3 (delvis) samt 6.

Sammanfattning

Bostadsutskottet tillstyrker regeringens förslag om tilläggsbudget för 2006 avseende utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Förslagen avser dels att anslaget till Boverket även skall få användas för bidrag till vissa miljöorganisationer, dels att anslagen 31:13 Ungdomsbostadssamordnare samt 32:1 Länsstyrelserna m.m. skall ökas med 200 000 kr respektive 330 000 kr. Motstående motionsförslag avstyrks.

Till yttrandet har fogats en avvikande mening (m).

1

2005/06:BoU5y

Bostadsutskottets överväganden

Inledning

Regeringen har i 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) lagt fram förslag till förändringar av gällande statsbudget tillsammans med vissa andra frågor. Anslagsförändringarna i förslaget till tilläggsbudget innebär att anvisade medel ökar med 5 006 miljoner kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 5 277 miljoner kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 271 miljoner kronor. Efter de föreslagna åtgärderna uppgår budgeteringsmarginalen till 2 900 miljoner kronor för 2006.

För utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande innebär regeringens förslag en ökning av det totala anslagsbeloppet med 530 000 kr. De anslagsförändringar som föreslås inom utgiftsområdet gäller dels en ökning av anslag 31:13 Ungdomsbostadssamordnare med 200 000 kr, dels en ökning av anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. med 330 000 kr. Dessutom föreslås att anslag 31:1 Boverket skall få användas även för bidrag till vissa miljöorganisationer.

En av de motioner som väckts med anledning av den ekonomiska vårpropositionen tar upp frågor om tilläggsbudgeten avseende utgiftsområde 18. I motion 2005/06:Fi13 (m) yrkande 3 i denna del föreslås riksdagen avslå förslaget om att Boverkets anslag skall få användas för bidrag till vissa miljöorganisationer. Dessutom föreslås i motionens yrkande 6 att den föreslagna ökningen av anslaget till ungdomsbostadssamordnare skall avslås.

Utskottet behandlar nedan förslagen under motsvarande rubriker som i tilläggsbudgeten avseende utgiftsområde 18.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 18

31:1 Boverket

Regeringen redovisar i propositionen att Boverket är central förvaltningsmyndighet bl.a. för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Boverket skall inom sina ansvarsområden främja en hållbar utveckling. Verket ansvarar även för samordning, uppföljning och rapportering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och den övergripande miljöfrågan om fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten. Inom ramen för anslaget finansieras även

rådet för hållbar utveckling och dess kansli som är förlagda till Boverket,

kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn,

samverkan inom Bygga-bo-dialogen.

2

2005/06:BoU5y

Mot den beskrivna bakgrunden anser regeringen att högst 2 000 000 kr av anslag 31:1 Boverket även bör få användas för bidrag till vissa miljöorganisationer.

I motion 2005/06:Fi13 (m) yrkande 3 i denna del yrkas avslag på förslaget om att Boverket skall få ge bidrag till vissa miljöorganisationer. Enligt motionärerna är det inte myndigheter eller andra offentliga institutioner som skall finansiera ideella organisationers verksamhet. Finansieringen bör vara en angelägenhet för medlemmarna.

Bostadsutskottet delar regeringens bedömning att anslaget till Boverket även bör kunna användas för stöd till vissa miljöorganisationer. Med avseende på verkets ansvar när det gäller att i sin verksamhet främja en hållbar utveckling framstår det enligt utskottets mening som naturligt att en sådan möjlighet öppnas. Regeringens förslag tillstyrks och motionsförslaget avstyrks.

31:13 Ungdomsbostadssamordnare

Regeringen avser att inom ramen för de samlade åtgärderna för ungdomar ge ett tilläggsuppdrag till den nationella bostadssamordnaren att undersöka vilka möjligheter som finns för att underlätta för unga att få bostadslån. Det finns enligt regeringen därför anledning att föra en dialog med bolåneinstituten i syfte att kartlägga hinder och förutsättningar för ungdomar och unga vuxna att få lån för att köpa en egen bostad. För att möjliggöra en sådan dialog föreslår regeringen att anslag 31:13 Ungdomsbostadssamordnare skall ökas med 200 000 kr.

Med hänvisning till att man motsatt sig införandet av anslaget till ungdomsbostadssamordnaren föreslås i motion 2005/06:Fi13 (m) yrkande 6 att regeringens förslag till ökat anslag skall avslås.

Det finns enligt bostadsutskottets mening anledning att på olika sätt söka underlätta för ungdomar att kunna få en egen bostad. Med denna utgångspunkt framstår det som naturligt att ge ungdomsbostadssamordnaren ett utvidgat uppdrag när det gäller att se vilka förutsättningar som finns för ungdomar och unga vuxna att kunna få lån till en egen bostad. Regeringens förslag tillstyrks sålunda. Motionsförslaget avstyrks.

32:1 Länsstyrelserna m.m.

Kammarkollegiet har haft ansvaret och kostnaderna för regleringen av sjön Åsnen sedan 1995, men har begränsade förutsättningar att följa och kontrollera hur regleringen sköts. Regeringen anser att Länsstyrelsen i Kronobergs län med sin kompetens och geografiska närhet har bättre förutsättningar att lösa uppgiften. Detta medför ökade kostnader för länsstyrelsen. Regeringen föreslår därför att anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. skall ökas med 330 000 kr. Finansieringen sker genom att det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:6 Kammarkollegiet minskas.

3

2005/06:BoU5y

Regeringens förslag, som inte mött invändningar i motioner, tillstyrks av utskottet.

Stockholm den 16 maj 2006

På bostadsutskottets vägnar

Owe Hellberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Owe Hellberg (v), Anders Ygeman (s), Lilian Virgin (s), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Siw Wittgren- Ahl (s), Maria Öberg (s), Mariam Osman Sherifay (s), Carl-Axel Roslund (m), Gunnar Sandberg (s), Leif Jakobsson (s), Sten Lundström (v) och Helena Hillar Rosenqvist (mp).

4

2005/06:BoU5y

Avvikande mening

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 18 (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Carl-Axel Roslund (m) anför:

Inledning

Vi står inte bakom den budget som lagts fast för budgetåret 2006. Vi har därför i huvudsak avstått från att ha synpunkter på förslagen i tilläggsbudgeten. Undantaget utgörs av helt nya förslag eller förslag till ökade anslag som vi menar bör avslås av riksdagen. För utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande gäller det anslagen 31:1 Boverket och 31:13 Ungdomsbostadssamordnare.

31:1 Boverket

Regeringens förslag innebär att Boverket skall få ge bidrag till vissa miljöorganisationer. Det är ett förslag som vi inte kan ställa oss bakom. Enligt vår mening är det inte myndigheter eller andra offentliga institutioner som skall finansiera ideella organisationers verksamhet. Finansieringen bör i stället i första hand vara en angelägenhet för medlemmarna i organisationen. I enlighet med förslaget i motion 2005/06:Fi13 (m) yrkande 3 i denna del bör regeringens förslag därför avslås av riksdagen.

31:13 Ungdomsbostadssamordnare

Det råder ingen tvekan om att många ungdomar i dag har svårigheter att få en egen bostad. Det är dock inte problem som kan lösas på administrativ väg genom en bostadssamordnare. Vad som erfordras är i stället en bättre näringspolitik och högre tillväxt som ger ungdomar jobb och därmed bättre möjligheter att på egen hand lösa bostadsfrågan. Dessutom måste naturligtvis bostadspolitiken utformas så att tillkomsten av nya bostäder stimuleras och rörligheten på bostadsmarknaden ökar. Vi har också i våra bostadspolitiska motioner lagt fram förslag med denna inriktning. Vår principiella ståndpunkt är sålunda att den s.k. ungdomsbostadssamordnaren aldrig borde ha tillsatts. Det saknas mot den bakgrunden anledning att öka anslaget till verksamheten. I enlighet med förslaget i motion 2005/06:Fi13

(m) yrkande 6 bör därför regeringens förslag avslås av riksdagen.

Elanders Gotab, Stockholm 2006 5

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.