Civilutskottets yttrande i anledning av proposition 1971:140 angående konjukturstimulerande åtgärder jämte motioner

Yttrande 1971:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Civilutskottets yttrande nr 2 år 1971                   CU 1971: 2 y

Till finansutskottet

Kungl. Maj:t har i propositionen 1971: 140 (bUaga 9, s. 57-58) före­slagit riksdagen

1.   att godkänna en förordad ändring av viUkoren för bostadslån som innebär att lån får lämnas vissa bostadsrättsföreningar med 28 % av låneunderlaget mot säkerhet av inteckningar inom 98 % av pantvär­det om preliminärt lånebeslut meddelats tidigast under år 1971,

2.   att medge att beslut om lån som skall utgå från lånefonden för all­männa samlingslokaler meddelas intUI 15 000 000 kr. under budget­året 1971/72.

I motionen 1971; 1539 av herr NUsson i Tvärålund (c) har föresla­gits att riksdagen med avslag å propositionen 1971: 140 i vad avser lånefonden för bostadsbyggande som sin mening ger Kungl. Maj:t tiU känna vad civUutskottets majoritet anfört om lån till vissa bostads­rättsföreningar i dess betänkande CU 1971: 12.

Finansutskottet, till vUket propositionen och motionen hänvisats, har den 4 november 1971 beslutat inhämta civilutskottets yttrande över pro­positionen i ovan angivna delar. Enligt beslutet borde yttrandet även avse följdmotioner. Yttrandet borde avges skyndsamt. Den samlade konjunkturpoUtiska realbedömningen borde ske i finansutskottet.

Lånegränsen för vissa bostadsrättsföreningar

Enligt nu i bostadslånekungörelsen (1967:552) gällande och av riks­dagen godkända villkor för bostadslån (21 §) utgår sådant lån tiU bo­stadsrättsförening med 25 % av låneunderlaget under förutsättnmg att föreningen arbetar utan enskilt vinstsyfte, att i föreningens styrelse från föreningens bUdande mer' än halva antalet ledamöter är fristående i för­hållande tiU egentliga byggnadsföretagarintfessen, att i styrelsen från samma tidpunkt ingår minst en av kommunen utsedd ledamot och supp­leant för honom samt att kommunen utser minst en revisor och en suppleant för honom. Inteckning till säkerhet för bostadslån skaU (28 §) i angivet faU ha förmånsrätt inom 95 % av pantvärdet.

1971 års vårriksdag behandlade i samband med frågor om bostads­byggande i statsverkspropositionen ett flertal motioner om ändrade låne­gränser för bostadslån, bland dem även motionen 1971; 1165 av herr Lindkvist m. fl. (s) vari föreslogs att riksdagen skuUe hemstäUa hos Kungl. Maj:t om åtgärder för att höja nuvarande övre lånegräns på sätt som nu föreslås i propositionen. Riksdagen beslöt i enUghet med civU-

Riksdagen 1971. 19 saml. Yttr. nr 2                  '".... '      '                 "CU 1971: 2 y                                                       2

utskottets hemställan (CU 1971; 12 s. 28-29 mom. 22) att i anled­ning av motionen som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna vad ut­skottet anfört. Utskottets betänkande innehöll i här aktueUa delar föl­jande yttrande:

Slutligen föreslås i motionen nr 1165 att övre lånegränsen höjs till 98 % för de bostadskooperativa företag som nu får lån mot säkerhet inom 95 % av pantvärdet. Förslaget motiveras med att en sådan änd­ring torde vara den enda framkomliga vägen för att minska grundav­gifterna vid bostadsrättsupplåtelser.

Departementschefen har i statsrådsprotokollet (s. 205) i anledning av ungdomsbostadsutredningens rekommendation om ökad kommunal borgensteckning för lån tiU förvärv av bostadsrätt erinrat om kommu­nernas generella rätt att gå i borgen för halva den nominella insatsen och att inom ramen för den understäUningsfria låne- och borgensrätten ge ökad borgen till dem som har behov därav. Bostadsstyrelsen konstate­rade - varom departementschefen erinrar - i remissyttrande över ut­redningens betänkande att utredningens rekommendation inte tar sikte på särskilda typer av småhushåll och att en generell borgensteckning har samma effekt som en höjning av den övre lånegränsen. Departe­mentschefen erinrar även om att borgen bör kunna lämnas tiU alla hus­hållsgrupper efter behovsprövning.

Vad angår lån till vissa bostadskooperativa företag har utskottet kon­staterat en vikande efterfrågan på bostadsrättslägenheter som måste återföras till svårigheten att betala kontantinsatserna. Vad i motionen nr 1165 anförts och departementschefens redovisade överväganden ut­gör enligt utskottets mening skäl för prövning av frågan om övre låne­gräns för de kooperativa bostadsföretag som nu får lån mot säkerhet inom 95 % av pantvärdet. Med hänsyn till frågans samband med andra överväganden bör den nämnda motionen därför överlämnas tiU boen­deutredningen för skyndsam behandling.

Mot utskottets yttrande och hemställan i denna del anfördes reserva­tioner. Vidare avgavs ett särskilt yttrande.

Enligt vad utskottet erfarit har frågan ännu ej slutUgt övervägts inom boendeutredningen.

Den bostadskooperativa sektoms andel av nyproduktionen har minskat enligt uppgifter som utskottet inhämtat och som redovisas i följande ta­beU.

TabeU 1. Den bostadskooperativa sektoms andel av färdigställda lägen­heter i flerfamiljshus

Är

Andel lägenheter, %

Ar

Andel lägenheter, %

1960

37,9

1966

25,4

1961

34,9

1967

24,9

1962

31,5

1968

24,8

1963

31,7

1969

23,0

1964

31,9

1970

22,1

1965

27,0CU 1911: ly                                                              3

I tabellen omfattar den bostadskooperätiva sektorn såväl rikskoope­rativa företag som fristående bostadsrättsföreningar. De sistnämnda har gått tillbaka kraftigt. De rikskooperätiva företagen svarade år 1959 för knappt 60 % av denna sektor medan deras andel var nära 85 % år 1969.

I nedanstående tabell, hämtad ur bostadsstyrelsens petita för budget­året 1972/73, redovisas andelen outhyrda lägenheter för olika företags­former i hela riket.

TabeU 2. Andel,  %, outhyrda lägenheter inom olika företagsformer tre månader efter färdigställandet

Färdig­ställande-period

Allmän­nyttiga företag

Koopera­tiva företag

Enskilda företag

Samtliga

1967

13 kvartalen

2,5

4,9

1,5

3,0

1968

1 halvåret

2      »

3,9 2,4

8,6 11,2

4,0 2,9

5,4 4,9

1969

1 halvåret

2      »

1,6 2,1

8,4 1,8

2,6 2,9

3,8

2,2

1970

1 halvåret

2      »

2,0 1,1

3,5 2,1

1,5 2,8

2,2 1,6

Låneramen för allmänna samlingslokaler

1971 års riksdag har för innevarande budgetår (CU 1971: 12) med­gett en låneram om 12 milj. kr. Statens nämnd för samlingslokaler hade hemställt att ramen vidgas till 15 milj. kr. Enligt vad utskottet erfarit har av ramen om 12 milj. kr. nu ca 5,3 milj. kr. disponerats genom beslut om lån. Samlingslokalnämnden har med tillstyrkan överlämnat ansök­ningar avseende lån om ca 3,4 milj. kr. och har för prövning innelig­gande ansökningar om lån med ca 6,3 milj. kr. Ytteriigare ansökningar har aviserats.

Utskottet

Den konjunkturpolitiska bedömningen av frågoma torde i detta sam­manhang få ankomma på finansutskottet.

Syftet att genom höjda lånegränser stimulera efterfrågan på vissa bo­stadsrättslägenheter och därmed produktion och utbud därav påverkar även bostadsbyggandets inriktning på längre sikt. Utskottet anser som departementschefen att det är angeläget att efterfrågan på dessa lägen­heter inte hålls tiUbaka genom krav på höga kontantinsatser. Ur dessa synpunkter föreslås sålunda att finansutskottet tiUstyrker Kungl. Maj;ts förslag och avstyrker motionen.CU 1971: 2 y                                                            4

Utskottet viU dock markera, att en höjning av lånegränserna inte får. utgöra någon ersättning för nödvändiga kraftfuUa åtgärder i avsikt aft sänka produktionskostnaderna i kommande bostadsproduktion.

Föreslagen vidgning av låtieramen för allmänna samlingslokaler till­styrks.

Stockholm den 18 november 1971 ,    ,

På civilutskottets vägnar ERIK GREBÄCK

Närvarande: herrar Grebäck (c), Bergman (s). Almgren (s), Tobé (fp), Kristiansson i ÖrkeUjimga (s), Petersson i Nybro (s), Lindkvist (s), Hen­rikson (s), Wennerfors (m), Engström (vpk), Karlsson i Mariefred (c), Åkerfeldt (c), Ångström (fp), Adolfsson (m) och Persson i Karlstad (s).

Avvikande mening

beträffande höjda lånegränser

a. av herrar Grebäck (c), Tobé (fp), Wennerfors (m), Karlsson i Ma­
riefred (c), Åkerfeldt (c), Ångström (fp) och Adolfsson (m) som anser
att det stycke i utskottets yttrande på s. 3 som börjar med »Syftet att» .
och slutar med »avstyrker motionen» bort ha följande lydelse:

»Skilda meningar har yppats i fråga om lämpligheten av den för vissa bostadsrättsföreningar gällande lånegränsen för bostadslån. Oav­sett om dessa meningar innebär att ingen ändring bör göras eUer att önskemålen får tillgodoses på annat sätt bör dock ett minimikrav vara att riksdagen inte bifaUer ett ändringsförslag utan att resultatet av boen­deutredningens skyndsamma bedömnifigär avvaktas. Civilutskottet före­slår därför att finansutskottet avstyrker propositionsförslaget om ändrade lånegränser för bostadslån på sätt som föreslås i motionen.»

b.  av herr Engström (vpk) som anser att i utskottets yttrande som
ett näst sista stycke bort tiUäggas följande:

»Ett beslut att höja lånegränsen för bostadsrättsföreningar måste följas av lagbestämmelser som stadgar förbud mot försäljning av bo­stadsrättslägenheter på offentlig auktion och mot överlåtelse av bostads­rättslägenheter tiU överpriser. Lägenheter bör inte få utbjudas som han­delsvara allra minst somde vid bifall tiU Kungl. Maj:ts förslag kommer att uppföras med statliga lån tiU 98 procent. Skillnaden i ren hyres­kostnad blir mycket Uten meUan bostadsrättslägenheter och lägenheter i äUmännyttiga företag. De senare kan som bekant inte användas som spekulationsobjekt.»

.   ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM 1971    712241