En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Yttrande 2008/09:SkU9y

2008/09:SkU9 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Skatteutskottets yttrande

2008/09:SkU9

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Till miljö- och jordbruksutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (nedan klimatpropositionen). Med anledning av klimatpropositionen har fyra motioner väckts. Skatteutskottet begränsar sitt yttrande till de frågor med anknytning till beskattning som tas upp i propositionen och i följdmotionerna.

Regeringen anger i klimatpropositionen inriktningen för den svenska klimatpolitiken och redogör för de mål som ska uppnås och hur de ska nås. För att nå målet avser regeringen att redan beslutade styrmedel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.