En sammanhållen svensk havspolitik

Yttrande 2008/09:SkU12y

2008/09:SkU12 En sammanhållen svensk havspolitik

Skatteutskottets yttrande

2008/09:SkU12

En sammanhållen svensk havspolitik

Till miljö- och jordbruksutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik och motioner som väckts med anledning av propositionen. Skatteutskottet begränsar sitt yttrande till de frågor med anknytning till beskattning som motionärerna har tagit upp.

Utskottets överväganden

I motion 2008/09:MJ11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) föreslås bl.a. fyra tillkännagivanden till regeringen som berör skattefrågor. Förslagen går ut på att Sverige inom EU ska arbeta för en ändring av energiskattedirektivet, så att bestämmelserna inte längre medför möjlighet till skattebefrielse för bränsle avsett för fiskefartyg (yrkande 28), att en kilometerskatt införs för sjötrafiken på Östersjön (yrkande 30), att en båtskatt införs för fritidsbåtar, eftersom dessa på samma sätt som vägtrafikfordon bör bära en del av kostnaderna för sjöräddning, haverier och miljöpåverkan (yrkande 36) samt att skatten på alkylatbensin sänks med 1 kr per liter, då alkylatbensin är miljövänligare och därför bör gynnas (yrkande 37).

Utskottet anser i likhet med regeringen att den internationella sjöfarten bör inkluderas i systemet för handel med utsläppsrätter.

Riksdagen har på senare tid behandlat liknande motionsyrkanden och har då på skatteutskottets förslag avslagit dessa.

Motionsyrkanden motsvarandena yrkande 28 och 30 avslogs av riksdagen den 19 mars 2009 (bet. 2008/09:SkU26). Som skäl för att avstyrka nämnda yrkanden anförde utskottet att arbete inom EU för en ändring av energiskattedirektivet så att möjligheten till skattebefrielse vad gäller fartygsbränsle försvinner torde, enligt vad utskottet erfarit vid kontakter med Finansdepartementet, vara utsiktslöst. Utskottet ansåg inte heller att skäl förelåg för att initiera en utredning angående möjligheten att införa en kilometerskatt för sjötrafik på Östersjön.

Beträffande frågan om skatt på fritidsbåtar som tas upp i yrkande 36 konstaterade utskottet i ett annat behandlat betänkande (bet. 2007/08:SkU21) att en båtskatt förutsätter ett båtregister och att varken ett båtregister eller en båtskatt är aktuell.

Vad gäller frågan om sänkt skatt på alkylatbensin (yrkande 37) konstaterade utskottet vid tidigare behandling av ett yrkande med samma innehåll att utskottet inte var berett att ställa sig bakom ytterligare sänkningar av skatten på alkylatbensin (yttr. 2007/08:SkU1y).

Skatteutskottet, som vidhåller sina tidigare ställningstaganden, föreslår att miljö- och jordbruksutskottet avstyrker yrkandena.

Stockholm den 21 april 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s) och Karin Nilsson (c).

Avvikande meningar

1.

En sammanhållen svensk havspolitik (s)

 

Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Britta Rådström (s) och Hans Olsson (s) anför:

Socialdemokraterna anser att utskottets yttrande inte borde utesluta möjligheten att inrätta ett båtregister. I övrigt delar vi utskottets ställningstagande.

2.

En sammanhållen svensk havspolitik (v)

 

Marie Engström (v) anför:

Vänsterpartiet anser att de i yttrandet behandlade motionsyrkandena bör tillstyrkas.

EU:s skattebefrielse på bränsle har haft en avgörande del i utfiskningen av haven. Enligt EU:s energiskattedirektiv ska medlemsstaterna bevilja skattebefrielse för bränsle för fiskefartyg på gemenskapens vatten. Direktivet medger dock ett visst utrymme för nationella undantag och variationer, men alla fiskenationer runt Östersjön har någon form av skattebefrielse för bränsle avsett för fiskefartyg. Sverige bör agera aktivt för att EU ska ändra detta skattedirektiv.

Sverige kan dock redan i dag utnyttja undantaget i energiskattedirektivet.

Regeringen bör utreda hur en kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön skulle kunna införas.

Vänsterpartiet anser att fritidsbåtar, precis som vägtrafikfordon, bör betala för den kostnad som de medför vad gäller sjöräddning, haverier, miljöpåverkan osv. Vi anser därför att det ska införas en båtskatt för fritidsbåtar.

Vänsterpartiet vill genomföra en grön skatteväxling mellan skatten på alkylatbensin och skatten på fritidsbåtar. Ett ökat antal fritidsbåtar leder till en ökad belastning på havsmiljön. De flesta utombordsmotorer är av 2-taktstyp och står för en del av den toxiska belastningen på hav och sjöar. Alkylatbensin minskar utsläppen av polyaromatiska kolväten (PAH) med cirka 80–90 % och kväveoxider med ca 30–60 %. En övergång till alkylatbensin minskar utsläppen av PAH, bensen, kväveoxider och andra ämnen till vatten och luft.

Särskilt yttrande

En sammanhållen svensk havspolitik (mp)

Helena Leander (mp) anför:

Den svenska fiskeflottan är överetablerad. Det handlar om en överetablering i förhållande till resursbasen, fiskbeståndet, inte i förhållande till marknaden. Vissa bedömare menar att flottan skulle behöva i det närmaste halveras för att nå acceptabel lönsamhet. Det övergripande målet för EU:s gemensamma fiskeripolitik är att nyttjandet ska vara hållbart ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende. Nationella regler kan medlemsländerna endast införa i begränsad omfattning.

Fiskeflottan gynnas av de fiskeribränslesubventioner i form av olika skattebefrielser som förekommer. Det är inte försvarbart miljömässigt, klimatmässigt eller ekonomiskt att subventionera bränslen till en fiskeflotta som redan är för stor. Därför bör regeringen utreda om skattebefrielsen för fiskarnas fartygsbränslen kan avskaffas eller om det bör finnas ett tak för hur stor skattebefrielsen får vara per företag, så att stöd till fiskenäringen inte sker på ett sätt som gynnar de stora bränsleslukande fartygen.

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.