Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Yttrande 2018/19:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

2018/19:AU1y

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett arbetsmarknads­utskottet möjlighet att yttra sig över Extra ändringsbudget för 2019 (prop. 2018/19:73) och den motion som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet begränsar sitt yttrande till förslag om att Jämställdhets­myndigheten och Delegationen mot segregation ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet. Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionen.

I yttrandet finns en avvikande mening (M, SD, KD).

Utskottets överväganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Propositionen

Jämställdhetsmyndigheten

Regeringen hänvisar till att riksdagen i december 2018 beslutade att anslaget för Jämställdhetsmyndigheten får användas för förvaltningsutgifter för att fullfölja ingångna åtaganden och för att avveckla myndigheten (bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106). Regeringen anser dock att Jämställdhets­myndigheten bör kunna utföra de uppgifter och uppdrag som framgår av förordningen (2017:937) med instruktion för Jämställdhets­myndigheten och andra regeringsbeslut. För att detta ska vara möjligt föreslås det i propositionen att ändamålet för anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten ändras så att anslaget får användas för myndighetens förvaltningsutgifter (punkt 3).

Delegationen mot segregation

Regeringen hänvisar till att riksdagen i december 2018 beslutade att anslaget till Delegationen mot segregation får användas för förvaltningsutgifter i syfte att avveckla myndigheten (bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106). Regeringen anser dock att Delegationen mot segregation bör kunna utföra de uppgifter och uppdrag som framgår av förordningen (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation och andra regeringsbeslut. För att detta ska vara möjligt föreslås det i propositionen att ändamålet för anslaget 4:2 Delegationen mot segregation ändras så att anslaget får användas för myndighetens förvaltningsutgifter (punkt 4).

Motionen

I motion 2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed anför Moderaterna och Kristdemokraterna att ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan enligt partierna den negativa effekten att arbetet på andra myndigheter och aktörer sidoordnas och nedprioriteras. I detta ligger också att Moderaterna och Kristdemokraterna motsätter sig den flytt av verksamheter som skett till Jämställdhets­myndigheten. Partierna föreslår att regeringens förslag avslås (yrkande 1) och att Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsanslag därmed ska användas för att fullfölja ingångna åtaganden och för att avveckla myndigheten.

När det gäller segregationen anser Moderaterna och Kristdemokraterna i samma motion att den bäst motverkas genom bl.a. att fler lär sig svenska och att fler går ut skolan med fullständiga betyg, och inte genom att inrätta en delegation. På liknande sätt som när det gäller jämställdhetsfrågorna anser partierna att segregationsfrågorna är för viktiga för att delegeras till en myndighet eftersom det finns en risk att andra delar av samhället då blir mindre ambitiösa i sitt arbete att motverka segregationen. Partierna föreslår att regeringens förslag avslås (yrkande 2) och därmed att förvaltningsanslaget för Delegationen mot segregation ska användas för att avveckla myndigheten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar inledningsvis att den budget som riksdagen har beslutat om för 2019 baseras på ett gemensamt förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna. När det gäller anslagen till Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation innebär riksdagens beslut bl.a. att anslagen för de båda myndigheterna ska användas för verksamheternas avveckling.

Utskottet delar inte den inställning till Jämställdhetsmyndighetens arbete som riksdagen gav uttryck för i beslutet om budgeten för 2019. Avsikten med Jämställdhets­myndigheten har aldrig varit att ersätta jämställdhetsarbetet i andra myndigheter eller organisa­tioner. Tvärtom handlar uppdraget om uppföljning, analys, samordning och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska delmålen. Det är också utskottets bedömning att Jämställdhetsmyndigheten genom sitt arbete bidrar till att regeringen och riksdagenr bättre underlag för att kunna ta ställning till inriktningen och utformningen av jämställdhetspolitiken.

Utskottet delar inte heller uppfattningen att Delegationen mot segregation bör avvecklas utan anser i stället att delegationen bör ges möjlighet och resurser att fortsätta att verka.

Sammanfattningsvis anser utskottet att det är angeläget att Jämställdhets­myndigheten och Delegationen mot segregation ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet. Därmed föreslår utskottet att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 (punkterna 3 och 4) och avstyrker motion 2018/19:3051 (yrkandena 1 och 2).

Stockholm den 23 april 2019

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Anna Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Johansson (S), Gulan Avci (L), Patrik Björck (S), Saila Quicklund (M), Magnus Persson (SD), Helén Pettersson (S), Ellen Juntti (M), Ebba Hermansson (SD), Johan Andersson (S), Sofia Damm (KD), Alexander Christiansson (SD), Leila Ali-Elmi (MP), Maria Nilsson (L), Johanna Haraldsson (S), Hanif Bali (M), Alireza Akhondi (C) och Ciczie Weidby (V).

Avvikande mening

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer (M, SD, KD)

Saila Quicklund (M), Magnus Persson (SD), Ellen Juntti (M), Ebba Hermansson (SD), Sofia Damm (KD), Alexander Christiansson (SD) och Hanif Bali (M) anför:

Vi anser att ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet inom andra myndigheter och aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Till skillnad från utskottet motsätter vi oss den flytt av väl fungerande verksamheter som skett till den nya myndigheten, såsom kunskapsuppdraget vid Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala. Vi menar att detta riskerar att kraftigt försvaga den sakkunskap som byggts upp på området och att det kan ta lång tid innan motsvarande verksamhet är fullt återuppbyggd.

När det gäller segregation anser vi att den ska motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet och fler lär sig svenska och inte genom fler delegationer, vilket tycks vara det utskottet sätter sin tilltro till. Precis som när det gäller jämställdhetsfrågor anser vi att segregationsfrågor är så viktiga att de inte kan delegeras till en enda myndighet, eftersom det finns en risk att andra delar av samhället då blir mindre ambitiösa i sitt arbete att motverka segregation.

Riksdagen beslutade i december 2018 att bifalla Moderaternas och Kristdemokraternas förslag att ändamålet med anslaget till Jämställdhets­myndigheten får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter för att fullfölja ingångna åtaganden och för att avveckla myndigheten. När det gäller ändamålet med anslaget till Delegationen mot segregation beslutades att det får användas i syfte att avveckla myndigheten. Vi anser att riksdagens beslut om ändamålet med nämnda anslag bör kvarstå (bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106).

Med det sagda anser vi att motion 2018/19:3051 (yrkandena 1 och 2) bör tillstyrkas. Regeringens förslag i motsvarande delar bör avstyrkas.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-04-04 Justering: 2019-04-23 Trycklov: 2019-04-25

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.