Forskning

Yttrande 1989/90:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU6y

Forskning

Till utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har genom beslut den 20 mars 1990 berett kultur­utskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:90 om forskning avsnitten 210 jämte motioner.

Utskottet

Proposition 1989/90:90 om forskning har i vad avser avsnitten 17.2 punkterna E 21 och E 22, 17.3 samt 20.2 remitterats till kulturutskot­tet. Kulturutskottet kommer att behandla de nämnda propositionsav­snitten jämte motioner i sitt betänkande 1989/90:KrU23. I betänkandet kommer kulturutskottet även att. beröra sådana mera övergripande forskningsfrågor som tas upp i de nämnda avsnitten och i de inledande avsnitten 210 i propositionen. Kulturutskottet begränsar sig därför i detta yttrande till att lämna synpunkter på två motioner som rör forskarutbildningen.

I propositionen anförs att genomströmningen i forskarutbildningen är låg och att situationen är otillfredsställande inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Mot denna bakgrund anser föredragande statsrådet att de som antas till forskarutbildning normalt bör ha för avsikt att ägna sig åt studierna på heltid, eller i det närmaste på heltid.

1 motionerna 1989/90:Ub38 (c) och 1989/90:Ubl48 (fp) anförs att reglerna för doktorandtjänster och utbildningsbidrag bör utformas så alt forskarutbildningen kan bedrivas på deltid i syfte att tillåta de studerande att kombinera forskarstudierna med viss tjänstgöring vid museer och andra institutioner med forskningsinriktning. Motionärer­nas syfte är att underlätta rekryteringen av forskarutbildade till museer m.m.

Kulturutskottet anser att det är viktigt att museerna kan rekrytera forskarutbildade. Det är därför av betydelse att forkarstuderande kan få kontakt med museer redan under studietiden. De regler för finansie­ringen av forskarstudier genom doktorandtjänster och utbildningsbi­drag som för närvarande gäller, och som inte föreslås ändrade i propositionen,   medger  deltidsstudier   i   viss  begränsad   utsträckning.

1 Riksdagen 1989/90. 13 saml. Nr 6 v


1989/90 KrU6y


Forskarstudier kan således redan nu kombineras med viss tjänstgöring l989/90:KrU6y t.ex. vid museum. Vidare betonas i propositionen att det vid sidan av den huvudgrupp av forskarstuderande som har doklorandljänst eller uppbär utbildningsbidrag även fortsättningsvis bör kunna finnas dokto­rander som bedriver forskarutbildning jämsides med reguljärt yrkesar­bete. Dessa doktoranders studier får läggas upp på längre sikt. Ett villkor skall dock vara att det klart preciseras på vilken sikt studierna planeras. Kulturutskottet ser mot bakgrund av den lämnade redovis­ningen inte någon grund för den oro som framförs i motionerna över att forskarstuderande inte skulle få möjlighet att kunna tjänstgöra vid museer under studietiden. Utskottet förulsåller att ledningarna för de aktuella universitetsinstitutionerna och för museerna har sådana kon­takter alt de kan underlätta för forskarstuderande som så önskar att i viss utsträckning kunna tjänstgöra vid museerna. Utskottet avstyrker motionerna.

Stockholm den 19 april 1990 På kulturutskottets vägnar

Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Åke Gustavsson (s), Berit Oscarsson (s), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c), Anders Nilsson (s), Lars Ahlmark (m), Sylvia Pettersson (s), Erkki Tammenoksa (s), Leo Pers­son (s), Lars Ahlström (m), Margareta Fogelberg (fp), Stina Gustavsson (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Kaj Nilsson (mp), Ingegerd Sahl­ström (s) och Ulla Berg (s).

gotab  96571, Stockholm 1990