Hälsoeffekt av höjd snusskatt

Yttrande 2008/09:SkU7y

2008/09:SkU7 Hälsoeffekt av höjd snusskatt

Skatteutskottets yttrande

2008/09:SkU7

Hälsoeffekt av höjd snusskatt

Till socialutskottet

Socialutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2008/09:So529 av Jan R Andersson och Mikael Cederbratt (m).

Motionen

I motionen föreslås att en översyn görs av hälsoeffekterna av den höjda snusskatten. Resultatet av de senaste två årens skattehöjningar på snus är, enligt motionärerna, att priset på en dosa snus kan jämföras med priset på ett paket cigaretter. Som motiv för höjningarna har regeringen åberopat folkhälsoskäl.

I dag råder det enligt motionen en vetenskaplig enighet om att rökning är väsentligt mycket farligare än snusning. Flera undersökningar har visat att snus spelar en viktig roll när det gäller att få inbitna rökare att sluta röka. Detta förhållande har även uppmärksammats av en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter likaväl som av EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR).

Under de senare åren har nedgången vad gäller antalet rökare planat ut samtidigt som antalet snusare har blivit färre. Rökning ökar i vissa grupper. En tolkning av konsekvenserna av höjningarna av beskattningen av snus skulle därför enligt motionärerna kunna vara att många rökare i stället för att växla till en mindre farlig tobaksprodukt fortsatt att röka. Genom att höja beskattningen av snus väsentligt mer än beskattningen av cigaretter signalerar regeringen till rökarna att de lika gärna kan fortsätta med sin rökning som att gå över till snus.

Utskottets ställningstagande

Från och med den 1 januari 2007 höjdes tobaksskatten på bl.a. snus till 246 kr per kg (prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr 2006/07:9). Höjningen innebar en fördubbling av den tidigare skatten på snus. Utskottet konstaterade att skatten på snus vid tiden för höjningen var oförändrad sedan den 1 augusti 1997. Den senaste höjningen av skatten på snus gjordes den 1 januari 2008. Då höjdes skatten från 246 kr per kg till 336 kr per kilo (prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr 2007/08:89).

Vid behandlingen av regeringens förslag till ovan nämnda höjningar av tobaksskatten har utskottet förutsatt att regeringen följer upp effekterna av skattehöjningen på snus och återkommer till riksdagen om det skulle visa sig att konsumtionen styrs över från snus till de från hälsosynpunkt skadligare röktobaksprodukterna. Detta anfördes även vid behandlingen av budgetförslaget för 2008 där regeringens bedömning av kommande höjningar av tobaksskatten presenterades (yttr. 2007/08:SkU1y).

Utskottet, som anser att ensidiga skattehöjningar på snus möjligen skulle kunna få den effekten att konsumtionen av snus styrs över till röktobaksprodukter, vidhåller sin tidigare bedömning och ser inte skäl för ett ändrat ställningstagande i frågan. Utskottet avstyrker för sin del bifall till motionen.

Stockholm den 10 mars 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c) och Helena Leander (mp).

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.