Höständringsbudget för 2011

Yttrande 2011/12:KU3y

2011/12:KU3y Höständringsbudget för 2011

Konstitutionsutskottets yttrande

2011/12:KU3y

Höständringsbudget för 2011

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att avse propositionens yrkande 10 i de delar som avser förslag om ändrade ramar för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet samt motion 2011/12:Fi307 i motsvarande delar.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Under budgetperioden kan riksdagen, enligt 9 kap. 4 § regeringsformen, besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

Enligt tilläggsbestämmelse 4.6.1 riksdagsordningen bereder konstitutionsutskottet ärenden om anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Propositionen

I propositionen föreslås en minskning av utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2011 från 11 678 395 000 kr till 11 677 895 000 kr, dvs. en minskning med 500 000 kr (tabell 1.1). Ändringen motiveras av en minskning av ramanslaget 3:1 Sametinget med 500 000 kr. Som skäl till ändringen anför regeringen att minskningen bidrar till finansieringen av ökningen av anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (prop. 2011/12:1 s. 20). I propositionen anges att minskningen inte bedöms påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning.

Motionen

I följdmotion 2011/12:Fi307 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkas att såväl utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2011 som anslaget 3:1 Sametinget ökas med 500 000 kr jämfört med regeringens förslag i propositionen. Enligt motionärerna motiveras inte regeringens nedskärning av anslaget. Motionärerna anser att finansieringen av ökningen av anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel kan ske på annat sätt och att nedskärningen av anslaget 3:1 Sametinget därför inte behöver göras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker att riksdagen för budgetåret 2011 beslutar om en minskning av såväl utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2011 som anslaget 3:1 Sametinget i enlighet med propositionen om höständringsbudget.

Utskottet ställningstagande innebär att utskottet dels tillstyrker propositionens yrkande 10 i den del som berör utgiftsområde 1, dels avstyrker motion 2011/12:Fi307 (SD) i denna del.

Stockholm den 20 oktober 2011

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Kajsa Lunderquist (M), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD) och Mia Sydow Mölleby (V).

Avvikande meningar

Avvikande mening (SD)

Jonas Åkerlund (SD) anför:

Regeringens förslag om en minskning av utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2011 och ramanslaget 3:1 Sametinget i propositionen 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011 yrkande 10 i denna del bör avslås. I stället bör riksdagen bifalla Sverigedemokraternas förslag i motion 2011/12:Fi307 (SD) i denna del.

För budgetåret 2011 uppgår därmed utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2011 till 11 678 395 000 kr och nivån under 2011 på ramanslaget 3:1 Sametinget till 34 329 000 kr.