Höständringsbudget för 2017

Yttrande 2017/18:SkU3y

Skatteutskottets yttrande

2017/18:SkU3y

Höständringsbudget för 2017

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. skatteutskottet tillfälle att senast tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 14.00 yttra sig över proposition 2017/18:2 Höständrings-budget 2017 (inklusive avvikande meningar) och eventuella följdmotioner. I yttrandet behandlar utskottet regeringens förslag om ändrade utgiftsramar och ändrade anslag för utgiftsområde 3 Skatt tull och exekution.

Skatteutskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets överväganden

Ändrade anslag inom Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Propositionen

Regeringen föreslår att den beslutade utgiftsramen för utgiftsområdet på 10985miljoner kronor ska ökas med 38 miljoner kronor till 11 023 miljoner kronor.

I statens budget för innevarande år finns för anslaget 1:1 Skatteverket uppfört ett ramanslag på 7 357 366 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 18 000 000 kronor.

Regeringen anför att riksdagen har beslutat om nya regler för uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationer. De nya reglerna innebär bl.a. att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Reglerna påverkar alla företag och andra som betalar ut ersättning för arbete som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter för. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 för vissa uppgiftsskyldiga, och fr.o.m. den 1 januari 2019 omfattas samtliga uppgiftsskyldiga. För att uppgiftslämnarna ska hinna anpassa sina it-system och kunna lämna de efterfrågade uppgifterna till Skatteverket är det angeläget att Skatteverket slutför utvecklingen av myndighetens it-system i tid. Det medför behov av ytterligare medel redan under innevarande år. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Skatteverket bör ökas med 18 000 000 kronor.

I statens budget för innevarande år finns för anslaget 1:3 Kronofogdemyndigheten uppfört ett ramanslag på 1 884 273 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 20 000 000 kronor.

Regeringen anför att det sedan i november 2016 finns nya regler som har gjort det möjligt för fler personer att ansöka om skuldsanering. Det har lett till en kraftig ökning av antalet ansökningar om skuldsanering till Kronofogdemyndigheten. Handläggningstiderna för dessa ärenden har därför blivit långa. För att ge myndigheten förutsättningar att kunna hantera det ökade antalet ansökningar behöver ytterligare medel tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:3 Kronofogdemyndigheten bör ökas med 20000000 kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är angeläget att Skatteverket i tid hinner slutföra utvecklingen av myndighetens it-system innan det nya månadsvisa uppgiftslämnandet ska börja tillämpas och att myndigheten redan under innevarande år får ökade anslag för detta ändamål. Utskottet anser också att det är viktigt att Kronofogdemyndigheten kan korta ned handläggningstiderna för skuldsanering och att ytterligare medel för innevarande år tillförs anslaget.     

Utskottet tillstyrker propositionen i denna del.

Stockholm den 24 oktober 2017

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Jörgen Hellman (S), Cecilia Widegren (M), Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M), Olle Felten (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rasmus Ling (MP), Lotta Finstorp (M), Anna Johansson (S), David Lång (SD), Mathias Sundin (L), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S) och Jamal El-Haj (S).

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-10-17 Justering: 2017-10-24 Trycklov: 2017-10-24

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.