Höständringsbudget för 2019

Yttrande 2019/20:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2019/20:MJU2y

Höständringsbudget för 2019

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 med eventuella motioner i de delar som berör utskotts ämnesområde. Miljö- och jordbruksutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motion 2019/20:1668 (SD) som berör utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionen i dessa delar. I yttrandet finns en avvikande mening (SD). Tre partier deltog inte i beslutet (M, V, KD).

Utskottets överväganden

Propositionen

I proposition 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019 föreslår regeringen att ramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ska utökas med knappt 321 miljoner kronor. Inom utgiftsområdet lämnas förslag om ökade medel, bl.a. 200 miljoner kronor till anslaget Skydd av värdefull natur och 100 miljoner kronor till anslaget Klimatbonus. Regeringen föreslår även att beställningsbemyndigandet för anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö ökas med 70 miljoner kronor samt att beställningsbemyndigandet för anslaget Insatser för internationella klimatinvesteringar ökas med 65 miljoner kronor, båda för perioden 2020–2026.

Regeringen föreslår vidare i propositionen att ramen för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel utökas med 1022 miljoner kronor. Dessutom föreslår regeringen att anslaget Gårdsstöd m.m. utökas med 850 miljoner kronor, att anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket utökas med 100 miljoner kronor och att anslaget Intervention för jordbruksprodukter ökas med 72 miljoner kronor. Regeringen föreslår även att beställningsbemyndigandena för anslagen Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur utsträcks ytterligare två år i tiden till att gälla perioden 20202028.

Motionen

I partimotion 2019/20:1668 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) föreslås i denna del, att den ökning som regeringen föreslår av anslaget Klimatbonus med 100 miljoner kronor samt ökningen av anslaget Skydd av värdefull natur med 200 miljoner kronor inte ska genomföras.

Utskottets ställningstagande

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag i höständringsbudgeten för 2019 när det gäller utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Motionen bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 22 oktober 2019

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Kristina Yngwe

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kristina Yngwe (C), Maria Gardfjell (MP), Louise Meijer (M), Hanna Westerén (S), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Elin Segerlind (V), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Mats Nordberg (SD), Markus Selin (S), Marléne Lund Kopparklint (M), Rickard Nordin (C), Staffan Eklöf (SD) och Joar Forssell (L).

Avvikande mening

Höständringsbudget för 2019 (SD)

Runar Filper (SD), Mats Nordberg (SD) och Staffan Eklöf (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:1668 i de delar som rör utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård medan regeringens förslag i motsvarande delar i höständringsbudgeten för 2019 bör avstyrkas.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-10 Justering: 2019-10-22 Trycklov: 2019-10-23