Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2006/07:FiU4y

Finansutskottets yttrande

2006/07:FiU4

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 24 april att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 414, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Finansutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 4 och 10 i propositionen samt motion Fi7.

Finansutskottet tillstyrker propositionens förslag och avstyrker motionen.

Utskottets överväganden

Propositionen och motionen

I proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen i punkterna 414 vissa ändringar i utgiftsområdesindelningen. Finansutskottet begränsar yttrandet till att gälla följande två förslag:

·.    Utgifterna för tillsyn och regelutveckling inom offentlig upphandling flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi (FiU) till 24 Näringsliv (NU) (punkt 4).

·.    Ansvaret för databasen STATIV, som innehåller en samlad integrationsstatistik, förs över från Integrationsverket till SCB, vilket föranleder ett förslag om att flytta medlen för ändamålet från utgiftsområde 13 Arbetsmarknad (AU) till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi (FiU) (punkt 10).

Ett motionsyrkande har väckts i dessa frågor. Vänsterpartiet föreslår i motion Fi7 avslag på punkt 10 i propositionen med motiveringen att partiet motsätter sig den snabba nedläggningen av Integrationsverket.

Utskottens beredningsområden

Utskottens beredningsområden är definierade enligt den s.k. fackutskottsprincipen. Den infördes med enkammarriksdagen 1971. I riksdagsordningen infördes en bestämmelse om ärendefördelningen att Anslagsfrågor och frågor om lag eller författning, vilka höra till samma ämnesområde, hänföras till samma utskott (riksdagsordningen 40 § första stycket., se vidare SOU 1969:62, s. 70 f.). I nu gällande riksdagsordning återfinns bestämmelsen, i något annan ordalydelse men med samma innebörd, i 4 kap. 6 §: …ärenden som hör till ett och samma ämnesområde hänföras till samma utskott.

Till finansutskottets beredningsområde hör bl.a. statlig statistik och upphandling i allmänhet. Dit hör också utgiftsområde 2 Samhällsekonomi (RO 4.6.2).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker propositionens förslag (punkterna 4 och 10). Ändringarna i utgiftsområdesindelningen är en konsekvens av de förändringar som gjorts eller kommer att göras när det gäller att föra samman Nämnden för offentlig upphandling med Konkurrensverket och att föra över ansvaret för statistikdatabasen STATIV till Statistiska centralbyrån när Integrationsverket läggs ned.

När det gäller motionsyrkandet vill utskottet peka på att riksdagen redan beslutat om en nedläggning av Integrationsverket och att saken denna gång gäller hur utgiftsområdena ska indelas, givet detta tidigare riksdagsbeslut.

Utskottet anser vidare att någon ändring av finans- och näringsutskottens beredningsområden inte är nödvändig, även om anslagen för Nämnden för offentlig upphandling flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv. Tvärtom anser utskottet att finansutskottet även i fortsättningen bör ansvara för beredning av förslag som handlar om offentlig upphandling i allmänhet. Den offentliga upphandlingen spelar en stor roll för effektiviteten i statlig förvaltning och hör därför ämnesmässigt samman med utskottets ansvar för beredning av ärenden om statlig förvaltning. Med tanke på den offentliga upphandlingens betydelse även för den kommunala ekonomin finns det skäl att inte separera dessa ämnesområden till olika utskotts beredningsområden. Utskottet anser således att finansutskottet även i fortsättningen bör bereda förslag med anknytning till bl.a. lagen om offentlig upphandling.

Stockholm den 16 maj 2007

På finansutskottets vägnar

Stefan Attefall

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Pär Nuder (s), Ulf Sjösten (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Monica Green (s), Christer Nylander (fp), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Göran Pettersson (m), Ulla Andersson (v), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m), Jörgen Hellman (s) och Per Åsling (c).