Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2006/07:NU3y

Näringsutskottets yttrande

2006/07:NU3

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2006/07:100) rörande ändrad indelning av statsbudgeten i utgiftsområden jämte eventuella motioner med anledning av dessa förslag.

Propositionen

I den ekonomiska vårpropositionen föreslås (punkterna 414) att vissa ändamål och verksamheter ska byta utgiftsområde. Finansutskottet, till vilket propositionen har remitterats, har senare beslutat att överlämna dessa förslag till konstitutionsutskottet, som handlägger frågor om indelning av statsbudgeten i utgiftsområden. Konstitutionsutskottet har därefter beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över de nu berörda förslagen.

Regeringens förslag gäller formellt utgiftsområdenas indelning, men har också direkt eller indirekt koppling till utskottens beredningsområden. Några förslag om att ändra riksdagsordningens bestämmelser om utskottens beredningsområden har emellertid inte väckts.

Ett av de aktuella förslagen (4) berör näringsutskottet. Enligt förslaget ska de ändamål och verksamheter som finansieras under anslaget (1:7) till Nämnden för offentlig upphandling tillhörande utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, som bereds av finansutskottet, flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv, som bereds av näringsutskottet. Bakgrunden till regeringens förslag är att Nämnden för offentlig upphandling enligt förslag i propositionen ska avvecklas per den 1 september 2007. För att effektivisera och vidareutveckla tillsynen av offentlig upphandling anser regeringen att denna verksamhet bör slås samman med Konkurrensverket.

Ingen motion har väckts med anledning av förslaget om ändrat utgiftsområde för verksamheten med offentlig upphandling.

Näringsutskottets ställningstagande

Näringsutskottet har inget att erinra mot förslaget i propositionen att finansieringen av ändamål och verksamhet rörande offentlig upphandling ska flyttas till utgiftsområde 24 Näringsliv. Utskottet tillstyrker därmed det aktuella förslaget i propositionen.

Enligt riksdagsordningen (4 kap. 6 §) ska ärenden som hör till ett och samma ämnesområde hänföras till samma utskott. Detta har gällt alltsedan inrättandet av enkammarriksdagen år 1971, då den s.k. fackutskottsprincipen infördes. Om denna princip ska upprätthållas bör riksdagen inte bara flytta beredningsansvaret för anslagsmedel utan även beredningen av lagstiftningsärenden när det gäller offentlig upphandling från finansutskottet till näringsutskottet. Ändringen kan ses som en konsekvens av att tillsynen över offentlig upphandling slås samman med Konkurrensverkets verksamhet. En sådan ändring är också logisk utifrån att frågor om offentlig upphandling har en nära koppling till den konkurrensrättsliga lagstiftningen.

För den händelse konstitutionsutskottet skulle föreslå riksdagen att inte följa riksdagsordningens bestämmelse och sålunda fördela ansvaret för ärenden om offentlig upphandling på två olika utskott näringsutskottet (anslag) respektive finansutskottet (lagstiftning) är det från näringsutskottets utgångspunkt önskvärt om finansutskottet i fortsättningen vid behandlingen av viktigare lagstiftningsärenden rörande offentlig upphandling beslutar bereda näringsutskottet tillfälle att yttra sig i ärendena.

Stockholm den 22 maj 2007

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Thomas Östros (s), Bertil Kjellberg (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Hans Rothenberg (m), Alf Eriksson (s), Maria Plass (m), Berit Högman (s), Mikael Oscarsson (kd), Marie Weibull Kornias (m), Kent Persson (v), Karin Åström (s), Karin Granbom (fp), Per Bolund (mp), Staffan Anger (m), Börje Vestlund (s) och Kristin Oretorp (c).