Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2006/07:SoU4y

Socialutskottets yttrande

2006/07:SoU4

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 414, jämte de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag som rör utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg punkterna 8, 9 och 12 (delvis), jämte motionerna 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 (delvis) samt 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 14 (delvis).

Utskottets överväganden

Propositionen

Enligt tilläggsbestämmelsen 5.12.1 i riksdagsordningen ska beslut om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen. Inför 2008 har regeringen bl.a. följande förslag till sådana ändringar.

Institutet för psykosocial medicin (avsnitt 6.6.5)

Regeringen föreslår att huvuddelen av de ändamål och verksamheter som utförs vid myndigheten Institutet för psykosocial medicin och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:6 Institutet för psykosocial medicin flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Regeringen föreslår på tilläggsbudget i propositionen (avsnitt 7.2.8) att IPM avvecklas fr.o.m. den 1 oktober 2007. Huvuddelen av verksamheten kommer under återstoden av 2007 att bedrivas av Stockholms universitet. Regeringen föreslår mot denna bakgrund att verksamheten flyttas till högskoleväsendet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Investeringsstöd till äldrebostäder (avsnitt 6.6.6)

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken flyttas till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Regeringen strävar efter att verksamheter som tillhör ett visst politikområde också ska tillhöra ett och samma utgiftsområde. Nödvändiga förändringar genomförs stegvis. I syfte att ytterligare anpassa indelningen i politikområden till riksdagens arbetsformer anser regeringen att de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder och som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken bör flyttas till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Jämställdhetsombudsmannen m.fl. (avsnitt 6.6.9)

Regeringen föreslår att de ändamål och de verksamheter som finansieras från de under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslagen 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) samt från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:10 Handikappombudsmannen flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Vidare föreslås att det statliga stödet till ideella organisationer för homo- bi- och transpersoner som finansieras från det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Regeringen anför att den parlamentariska Diskrimineringskommittén (SOU 2006:22) har lämnat förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna. Förslaget har remissbehandlats. Mot denna bakgrund avser regeringen att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning.

Med anledning av de kommande förslagen anser regeringen att de ändamål och den verksamhet som finansieras med medel från anslagen 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 24:1 Jämställdhetsombudsmannen (JämO) inom utgiftsområde 14 Arbetsliv och 16:10 Handikappombudsmannen (HO) inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bör flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Vidare bör det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.

Motionerna

I motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9 begärs att riksdagen avslår den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv respektive utgiftsområdena 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9. i propositionen).

Även i motion 2006/07:Fi9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 begärs att riksdagen avslår vad som anförs i avsnitt 6.6.9 i propositionen. I yrkandena 23 begärs att riksdagen beslutar att införa ett nytt utgiftsområde kallat Lika rättigheter, vilket bl.a. ska innehålla anslagen för Handikappombudsmannen. Vidare begärs i yrkande 4 att riksdagen beslutar att det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 ska placeras inom utgiftsområdet Lika rättigheter.

Socialutskottets ställningstagande

Socialutskottet har ingenting att erinra mot förslaget att huvuddelen av de ändamål och verksamheter som utförs vid myndigheten Institutet för psykosocial medicin och som finansieras från anslag 14:6 Institutet för psykosocial medicin inom utgiftsområde 9 flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Utskottet anser vidare att konstitutionsutskottet bör godkänna förslaget att de ändamål och verksamheter som finansieras med medel från anslag 16:10 Handikappombudsmannen (HO) inom utgiftsområde 9 flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Även förslaget att det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad bör godkännas. Därmed bör motionerna Fi7 (v) yrkande 9 (delvis) och Fi9 (mp) yrkandena 14 (delvis) avstyrkas.

Boendet är en viktig del av äldrepolitiken. Enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Vidare ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Särskilda boendeformer för äldre är en boendeform där vård- och omsorgspersonal finns att tillgå dygnet runt. För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och beslut enligt socialtjänstlagen.

Enligt förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. kommer statsbidrag fr.o.m. den 1 juni 2007 att kunna utgå för att stimulera nybyggnad eller ombyggnad av särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Socialutskottet anser att investeringsstöd till äldrebostäder även fortsättningsvis bör finansieras från anslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Konstitutionsutskottet bör därmed inte godkänna förslaget att flytta de ändamål och verksamheter som avser investeringsstöd till äldrebostäder till utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

Stockholm den 22 maj 2007

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Johan Pehrson (fp), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s), Lars-Ivar Ericson (c), Thomas Nihlén (mp) och Finn Bengtsson (m).

Avvikande meningar

1.

Indelning i utgiftsområden (v)

 

Elina Linna (v) anför:

Vänsterpartiet avser att återkomma med förslag på lagstiftning och organisation på diskrimineringsområdet med anledning av Diskrimineringskommitténs förslag. Oavsett framtida organisering av den verksamhet som JämO bedriver anser vi att insatserna mot könsdiskriminering i arbetslivet är en högt prioriterad fråga och att mer resurser bör avsättas för det arbetet.

Mot denna bakgrund anser jag att konstitutionsutskottet inte bör godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv, 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9). Motion Fi7 (v) yrkande 9 (delvis) bör tillstyrkas.

2.

Indelning i utgiftsområden (mp)

 

Thomas Nihlén (mp) anför:

Miljöpartiet anser att Diskrimineringskommitténs förslag om bl.a. en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna är ett bra förslag. Däremot delar partiet inte regeringens uppfattning om att man bör föra över de olika ombudsmännen till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. I stället bör riksdagen lägga denna nya ombudsman, Ombudsman för lika rättigheter, i ett separat utgiftsområde, och anslagen för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) bör placeras där.

Det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) som finansieras från anslag 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bör lyftas in i det nya utgiftsområdet Ombudsman för lika rättigheter.

Mot denna bakgrund anser jag att konstitutionsutskottet inte bör godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv, 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9) samt tillstyrka motion Fi9 (mp).

Särskilda yttranden

Indelning i utgiftsområden (s)

Ylva Johansson (s), Christer Engelhardt (s), Lars U Granberg (s), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s) och Catharina Bråkenhielm (s) anför:

Diskrimineringskommittén föreslog i sitt slutbetänkande förra året en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en gemensam ombudsmannamyndighet för de olika diskrimineringsgrunderna. Regeringen avser att lägga fram ett förslag om detta och som en konsekvens av detta föreslås att anslagen för de olika ombudsmannamyndigheterna flyttas till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Samtidigt föreslås att det statliga stödet till ideella organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner flyttas från anslag 14:1 under utgiftsområde 9 till utgiftsområde 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9). Vi har inget emot dessa förändringar men vill påpeka att det är mycket viktigt att inte de föreslagna förändringarna leder till att anslaget till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner försvinner i mängden och utarmas eller minskas på sikt som en följd av omläggningen. Vi kommer att bevaka detta och förbehåller oss rätten att återkomma i frågan om det blir nödvändigt.