Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2007/08:AU3y

2007/08:AU3 Indelning i utgiftsområden

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

2007/08:AU3

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 17 april 2008 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–11 jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Utskottets överväganden

Utskottet yttrar sig över de delar av propositionen som berör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde och som föranlett yrkanden i följdmotioner. Motionerna är 2007/08:Fi11 yrkandena 3–5 (s) och 2007/08:Fi9 yrkande 2 (v), nedan refererade utan att årtal anges.

Propositionen, motionerna och utskottets bedömning

I korthet innebär propositionen i de ovan nämnda delarna följande:

Det ena regeringsförslaget (propositionens förslagspunkt 5) har samband med den nu avlämnade proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring. Det rör den s.k. myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. I dag vilar denna uppgift på Arbetsförmedlingen. Enligt vårpropositionen tar Migrationsverket över vissa delar av den tidigare myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen. Regeringen föreslår i enlighet med detta att delar av ändamål och verksamheter som för närvarande finansieras från utgiftsområde 13 Arbetsmarknad, anslag 22:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, flyttas till utgiftsområde 8 Migration. Detta innebär att det sistnämnda utgiftsområdet enligt en preliminär beräkning ökar med 5,6 miljoner kronor och utgiftsområde 13 minskar med motsvarande belopp.

Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet avvisar förslaget i sina respektive motioner Fi11 (yrkande 5) och Fi9 (yrkande 2). Utskottet, som konstaterar att beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde ska fattas i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen, ser regeringsförslaget som en logisk konsekvens av den nu framlagda propositionen om arbetskraftsinvandring (prop. 2007/08:147) och har ingen invändning mot proposition 100 i denna del. Det innebär att motionerna bör avstyrkas i motsvarande delar.

Det andra regeringsförslaget (propositionens förslagspunkter 2 delvis och 6) avser en ändrad indelning i utgiftsområden. I korthet innebär propositionen att utgiftsområde 13 kommer att omfatta frågor om integration, jämställdhet och urban utvecklingspolitik (storstadspolitik) medan utgiftsområde 14 ska omfatta frågor om arbetsmarknad och arbetsliv. Ändamål och verksamheter som avser arbetsmarknadspolitik i vid bemärkelse förs därmed över från nuvarande utgiftsområde 13 till utgiftsområde 14. Ett anslag, särskilda jämställdhetsåtgärder, flyttas i enlighet med detta från utgiftsområde 14 till utgiftsområde 13. Utgiftsområdena ska benämnas 13 Integration och jämställdhet respektive 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Förslag läggs fram om ändringar i riksdagsordningen i enlighet med detta. Regeringen aviserar att ytterligare förändringar av innehållet i det föreslagna utgiftsområde 13 kan komma att aktualiseras senare.

Socialdemokraterna yrkar avslag på förslaget i motion Fi11 (yrkandena 3 och 4).

Frågan om indelning i utgiftsområden på arbetsmarknadsutskottets beredningsområde väcktes förra våren i ett yttrande till konstitutionsutskottet över 2007 års vårproposition (2006/07:AU3y). Utskottet konstaterade i yttrandet att utgiftsområdena 13 och 14 hade genomgått stora förändringar sedan den nya budgetprocessen och indelningen i utgiftsområden genomfördes för ett drygt tiotal år sedan. Efter den förändring som föreslogs i förra årets vårproposition skulle utgiftsområde 14 Arbetsliv omfatta förvaltningsanslagen till Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen och Medlingsinstitutet och anslaget särskilda jämställdhetsåtgärder. I yttrandet redovisades de tankar som låg bakom indelningen i utgiftsområden. Vad som anfördes i arbetsmarknadsutskottets yttrande återges i den nu behandlade propositionen. Regeringen anser inte att den nuvarande utgiftsområdesindelningen är ändamålsenlig. Den finansiella omfattningen av utgiftsområde 14 Arbetsliv, drygt 1 miljard kronor, är enligt regeringen för liten för att motivera att utgifterna ska beräknas under ett separat utgiftsområde. Det är det minsta utgiftsområdet i statsbudgeten. Regeringen menar att möjligheterna till omprioriteringar inom utgiftsområdet är mycket begränsade. Det finns dessutom en tydlig koppling mellan verksamheterna inom politikområdena Arbetsmarknadspolitik respektive Arbetslivspolitik. Utskottet instämmer i detta.

Det som nu förordas i propositionen går utöver det som utskottet berörde i förra årets yttrande till konstitutionsutskottet. Regeringsförslaget innebär att indelningen i utgiftsområden i princip kommer att ansluta till departementsindelningen, så att utgiftsområde 13 kommer att motsvaras av de frågor under Integrations- och jämställdhetsdepartementet som ingår i arbetsmarknadsutskottets beredningsområde medan utgiftsområde 14 ansluter till Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. Även om det finns beröringspunkter mellan verksamheterna och utgifterna på respektive utgiftsområde bedömer arbetsmarknadsutskottet att det finns fördelar med den indelning som nu föreslås. De föreslagna utgiftsområdena får var för sig anses svara mot kraven på politisk relevans, statsfinansiellt lämplig avgränsning och möjlighet att göra meningsfulla prioriteringar och resultatuppföljningar. Utskottet ser även klara beredningsmässiga fördelar med den föreslagna indelningen t.ex. i samband med budgetprocessen. Utskottet anser att regeringens förslag bör godtas av riksdagen, vilket innebär att motion Fi11 i motsvarande delar bör avslås.

Stockholm den 20 maj 2008

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Hillevi Engström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Hillevi Engström (m), Tomas Tobé (m), Sylvia Lindgren (s), Lars Lilja (s), Maria Stenberg (s), Jan Ericson (m), Luciano Astudillo (s), Désirée Pethrus Engström (kd), Anna König Jerlmyr (m), Ann-Christin Ahlberg (s), Hans Backman (fp), Ulf Holm (mp), Sven Yngve Persson (m), Patrik Björck (s), Lennart Levi (c) och Torbjörn Björlund (v).

Avvikande meningar

1.

Överflyttning från utgiftsområde 13 Arbetsmarknad till utgiftsområde 8 Migration (s, v)

 

Sylvia Lindgren (s), Lars Lilja (s), Maria Stenberg (s), Luciano Astudillo (s), Ann-Christin Ahlberg (s), Patrik Björck (s) och Torbjörn Björlund (v) anför:

Som en konsekvens av vår inställning i fråga om regeringens förslag om arbetskraftsinvandring (proposition 2007/08:147) motsätter vi oss vårpropositionens förslag att överföra medel till utgiftsområde 8 Migration. Det innebär att vi tillstyrker motionerna 2007/08:Fi9 yrkande 2 (v) och 2007/08:Fi11 yrkande 5 (s).

2.

Ändrad indelning i utgiftsområden (s)

 

Sylvia Lindgren (s), Lars Lilja (s), Maria Stenberg (s), Luciano Astudillo (s), Ann-Christin Ahlberg (s) och Patrik Björck (s) anför:

Vi socialdemokrater anser inte att propositionen ger tillräckligt underlag för att bedöma konsekvenserna av de stora förändringar som föreslås i fråga om utgiftsområdena 13 och 14. Vi ställer oss därför inte bakom propositionen i dessa delar utan tillstyrker motion 2007/08:Fi11 yrkandena 3 och 4 (s).