Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2014/15:AU5y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

2014/15:AU5y

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 23 april 2015 att ge bl.a. arbetsmarknads­utskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) förslagspunkterna 3–5 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen, i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Arbetsmarknadsutskottet begränsar sitt yttrande till det förslag i proposi­tionen som gäller ändrat namn på utgiftsområde 13 (förslagspunkt 3). Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag och anser därmed att förslaget bör tillstyrkas.

Utskottets överväganden

Propositionen

Regeringen föreslår i 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) förslagspunkt 3 att utgiftsområde 13 ändrar namn från Integration till Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Förslaget innebär ändringar i tilläggsbestämmelse 9.5.3 och punkt 15 f i bilagan till riksdagsordningen. Regeringen anger att Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering bättre stämmer överens med regeringens nya politik inom integrationsområdet. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 september 2015.

Vidare föreskrivs i punkt 15 c i bilagan till riksdagsordningen att arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om integration. Regeringen föreslår i propositionen (s. 22) att punkt 15 c i bilagan i stället ska benämnas nyanlända invandrares etablering. Regeringen har lämnat in ett rättelseblad som ersätter s. 22 i propositionen. Av rättelsebladet framgår att punkt 15 c i bilagan till riksdagsordningen även i fortsättningen bör lyda integration. Av underlaget till rättelsebladet, en promemoria daterad den 15 april 2015, framgår att avsikten inte har varit att ändra arbetsmarknads­utskottets beredningsområde.

2015 års ekonomiska vårproposition bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Motionerna

Motionerna 2014/15:3088 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (M), 2014/15:3087 av Jan Björklund m.fl. (FP), 2014/15:3092 av Emma Henriksson m.fl. (KD), 2014/15:3091 av Annie Lööf m.fl. (C) och 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) har väckts med anledning av 2015 års ekonomiska vårproposition. Inget motionsförslag avser regeringens förslag till ändrat namn på utgiftsområde 13.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att anslagen inom utgiftsområde 13 i huvudsak avser insatser för nyanlända invandrares etablering. Regeringens förslag att utgiftsområde 13 ändrar namn till Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering innebär enligt utskottet därmed en mer ändamålsenlig återgivning av anslagen. Vidare noterar utskottet med tillfredsställelse att jämställdheten tydligare lyfts fram i den föreslagna lydelsen. Sammanfattningsvis är utskottet positivt inställt till den föreslagna ändringen och ställer sig alltså bakom regeringens förslag.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser utskottet att regeringens proposition 2014/15:100 förslagspunkt 3 bör tillstyrkas.

Stockholm den 26 maj 2015

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Raimo Pärssinen

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Raimo Pärssinen (S), Elisabeth Svantesson (M), Annelie Karlsson (S), Katarina Brännström (M), Sven-Olof Sällström (SD), Hanif Bali (M), Patrik Björck (S), Annika Qarlsson (C), Marco Venegas (MP), Christian Holm (M), Eva-Lena Jansson (S), Paula Bieler (SD), Fredrik Malm (FP), Ali Esbati (V), Désirée Pethrus (KD), Magnus Manhammar (S) och Serkan Köse (S).

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2015-05-19 Justering: 2015-05-26 Trycklov: 2015-05-28

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.