Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2016/17:UbU9y

Utbildningsutskottets yttrande

2016/17:UbU9y

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har beslutat att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-14 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till förslagspunkterna 3 och 11.

Utbildningsutskottet anser att konstitutionsutskottet bör tillstyrka propo­sitionen i de berörda delarna.

Utskottets överväganden

Indelning i utgiftsområden

Propositionen

Verksamhet avseende statistiska valundersökningar

I 2017 års ekonomiska vårproposition (prop. 2016/17:100) förslagspunkt 3 föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser statistiska valundersökningar avseende riksdagsvalen och Europaparlamentsvalen och som finansieras från anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas till utgiftsområde 16 Utbild­ning och universitetsforskning.

Som skäl för förslaget anger regeringen följande. Valundersökningarna är urvalsundersökningar som genomförts i samarbete mellan Statistiska central­byrån (SCB) och Göteborgs universitet i samband med riksdagsvalen och Europaparlamentsvalen. Myndigheterna har ansvarat för olika delar i under­sökningsprocessen, men SCB har haft det huvudsakliga ansvaret och ägar­skapet för undersökningarna. Genom ett beslut av SCB har valundersök­ningarna fråntagits sin status som officiell statistik, då de inte uppfyller vissa kriterier som gäller för sådan statistik. För att säkerställa den fortsatta produktionen av undersökningarna bör Göteborgs universitet överta hela ansvaret för dem.

För 2018 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 16 Utbild­ning och universitetsforskning med 7280000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning med motsvarande belopp.

Jämställdhetsmyndighet

I förslagspunkt 11 föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser utveckling och spridning av evidensbaserad kunskap och information samt sammanställning av aktuell forskning inom området mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer och som finansieras från anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitets­forskning flyttas till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Regeringen föreslår även att de ändamål och verksamheter som avser att främja genusforskning i Sverige bl.a. genom utredningsarbete och informa­tionsspridning, förutom inom högskolesektorn, och som finansieras från anslaget 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning flyttas till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Regeringen lyfter fram följande skäl för sitt förslag. I budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 13 avsnitt 5.5) aviserade regeringen sin avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet. I skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) redogörs skälen för att inrätta myndigheten. Regeringen avser att inom ramen för myndigheten permanenta och samordna flera uppdrag på jämställdhets­politikens område. Bland annat ska myndigheten överta ansvaret för utred­ningsarbete, informationsspridning och sammanställning av aktuell forskning från Göteborgs och Uppsala universitet. Detta bedöms bidra till en mer sammanhållen organisation, förbättrad samordning, effektivitet och ett starkare genomslag för regeringens jämställdhetspolitik.

Sammantaget beräknas förslaget för 2018 minska utgiftsramen för utgifts­område 16 Utbildning och universitetsforskning med 8500000 kronor och öka utgiftsramen för utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering med 37900000 kronor. I ökningen inkluderas även vissa över­föringar från andra utgiftsområden än utgiftsområde 16. Därutöver avser regeringen att permanenta ett flertal tillfälliga uppdrag som beräknas till 6280000 kronor och ge ansvaret för dessa till den nya jämställdhetsmyndig­heten. Det gäller bl.a. stöd till jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer i regeringens bedömning att ändamål och verksamheter som avser de statistiska valundersökningarna som i dag finansieras från anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning bör flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Utskottet delar alltså regeringens bedömning att Göteborgs universitet bör överta ansvaret för att framöver säkerställa den fortsatta produktionen av undersökningarna.

Utskottet instämmer även i regeringens bedömning att det är lämpligt att flytta vissa ändamål och verksamheter inom anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitets­forskning till utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Sammantaget anser utbildningsutskottet att de föreslagna ändringarna i propositionen förefaller vara väl avvägda och anser med hänvisning till vad som nu anförts att konstitutionsutskottet bör tillstyrka propositionen i de berörda delarna.

Stockholm den 16 maj 2017

På utbildningsutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (S), Christer Nylander (L), Camilla Waltersson Grönvall (M), Thomas Strand (S), Betty Malmberg (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Stefan Jakobsson (SD), Michael Svensson (M), Håkan Bergman (S), Ulrika Carlsson i Skövde (C), Elisabet Knutsson (MP), Gunilla Svantorp (S), Robert Stenkvist (SD), Daniel Riazat (V), Roza Güclü Hedin (S), Maria Stockhaus (M) och Magnus Oscarsson (KD).


Särskilda yttranden

1.

Indelning i utgiftsområden (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M), Betty Malmberg (M), Michael Svensson (M) och Maria Stockhaus (M) anför:

Vi har valt att inte vända oss emot förslagen om ändrad indelning i utgifts­områden i detta skede eftersom frågan nu avser inom vilket utgiftsområde viss verksamhet ska finansieras. Vi vill dock påminna om att vi är emot inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor, och vi har utvecklat vår syn på detta i betänkande 2016/17:AU5.

2.

Indelning i utgiftsområden (SD)

Stefan Jakobsson (SD) och Robert Stenkvist (SD) anför:

Vi har valt att inte vända oss emot förslagen om ändrad indelning i utgifts­områden i detta skede eftersom frågan nu avser inom vilket utgiftsområde viss verksamhet ska finansieras. Vi vill dock påminna om att vi är emot inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor, och vi har utvecklat vår syn på detta i betänkande 2016/17:AU5.

3.

Indelning i utgiftsområden (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C) anför:

Jag har valt att inte vända mig emot förslagen om ändrad indelning i utgifts­områden i detta skede eftersom frågan nu avser inom vilket utgiftsområde viss verksamhet ska finansieras. Jag vill dock påminna om att jag är emot inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor, och jag har utvecklat min syn på detta i betänkande 2016/17:AU5.

4.

Indelning i utgiftsområden (KD)

Magnus Oscarsson (KD) anför:

Jag har valt att inte vända mig emot förslagen om ändrad indelning i utgifts­områden i detta skede eftersom frågan nu avser inom vilket utgiftsområde viss verksamhet ska finansieras. Jag vill dock påminna om att jag är emot inrättandet av en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor, och jag har utvecklat min syn på detta i betänkande 2016/17:AU5.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-05-04 Justering: 2017-05-16 Trycklov: 2017-05-16

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.