Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2018/19:KrU3y

Kulturutskottets yttrande

2018/19:KrU3y

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har beslutat att ge bl.a. kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2018/19:100 (2019 års ekonomiska vårproposition) förslagspunkterna 2–5 och eventuella följdmotioner i de delar som de berör utskottets beredningsområde.

Kulturutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen i den del som rör kulturutskottets beredningsområde (förslagspunkt 5) och över motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Kulturutskottet föreslår att konstitutionsutskottet med tillstyrkande av motion 2018/19:3093 (V) yrkande 2 avstyrker regeringens förslag att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras från anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ska flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (förslagspunkt 5).

I yttrandet finns ett särskilt yttrande (SD).

Utskottets överväganden

Propositionen

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras från anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till tolkutbildning, 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och 14:4 Särskilt utbildningsstöd under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (förslagspunkt 5).

Som skäl för förslaget anför regeringen att folkbildningens verksamhet utgörs av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet vid folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen är en del av den offentligt finansierade vuxenutbildningen tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Regeringen anser att samtliga anslag som avser den offentligt finansierade vuxenutbildningen bör vara samlade inom samma utgiftsområde.

Motionen

I motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkas att riksdagen ska avslå regeringens förslag att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras under utgiftsområde 17 flyttas till utgiftsområde 16 (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets bedömning saknas det tillräckligt beredningsunderlag för regeringens förslag att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning ska flyttas från utgiftsområde 17 till utgiftsområde 16. Utskottet föreslår därför att konstitutionsutskottet avstyrker regeringens förslag i denna del (förslagspunkt 5) och tillstyrker förslaget i motion 2018/19:3093 (V) yrkande2.

Stockholm den 14 maj 2019

På kulturutskottets vägnar

Christer Nylander

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Christer Nylander (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Lotta Finstorp (M), Lawen Redar (S), Hans Hoff (S), Annicka Engblom (M), Aron Emilsson (SD), Lars Mejern Larsson (S), Per Lodenius (C), Ann-Britt Åsebol (M), Angelika Bengtsson (SD), Anna Wallentheim (S), Roland Utbult (KD), Åsa Karlsson (S), Jonas Andersson i Linköping (SD), Anna Sibinska (MP) och Viktor Wärnick (M).

Särskilt yttrande

Indelning i utgiftsområden (SD)

Aron Emilsson (SD), Angelika Bengtsson (SD) och Jonas Andersson i Linköping (SD) anför:

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att skilja på bildning och utbildning. Bildning kan definieras som utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor medan utbildning kan inkludera bildning men i första hand avser den process, där en individ systematiskt tillförskansar sig kunskaper och färdigheter. Regeringens flytt av folkbildningsanslagen till utbildningsområdet tyder på att regeringen nedvärderar bildningsuppdraget inom folkbildningen, till fördel för de utbildningsinsatser som sker inom ramen för folkbildningsverksamheten och en framtida utbildningsfokus. En riktning som på sikt kan utarma folkbildningens bildningsuppdrag. Bildningsuppdraget är mycket viktigt och en placering av folkbildningsanslagen i kulturbudgeten är motiverad. Om medel för folkbildning ska flyttas från kulturområdet, bör det enbart gälla medel med direkt anknytning till utbildning, så som allmän kurs på folkhögskolorna. Övrig kulturnära verksamhet bör ligga kvar i riksbudgetens kulturdel.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-02 Justering: 2019-05-14 Trycklov: 2019-05-14

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.