Indelning i utgiftsområden

Yttrande 2018/19:UbU4y

Utbildningsutskottets yttrande

2018/19:UbU4y

Indelning i utgiftsområden

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–5 och eventuella följdmotioner med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet begränsar sitt yttrande till förslagspunkten 5 och partimotion 2018/19:3093 (V) yrkande 2.

Utbildningsutskottet anser att konstitutionsutskottet bör avstyrka propositionen i berörd del och tillstyrka motionsyrkandet.

I yttrandet finns en avvikande mening (M) och ett särskilt yttrande (SD).

Utskottets överväganden

Indelning i utgiftsområden

Propositionen

Folkbildningen

I propositionen 2019 års ekonomiska vårproposition (prop. 2018/19:100) förslagspunkt 5 föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras från anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till tolkutbildning, 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och 14:4 Särskilt utbildningsstöd inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Regeringen anger följande skäl för sitt förslag. Folkbildningens verksamhet utgörs av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet vid folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen är en del av den offentligt finansierade vuxenutbildningen tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Regeringen anser att samtliga anslag som avser den offentligt finansierade vuxenutbildningen bör vara samlade inom samma utgiftsområde.

Förslaget kan enligt regeringen behöva föranleda en översyn av ansvarsfördelningen mellan riksdagens utskott.

Motionen

I partimotion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 avslås den föreslagna ändringen att flytta ändamål och verksamheter som avser folkbildning från utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer inte i regeringens förslag att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras från anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till tolkutbildning, 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och 14:4 Särskilt utbildningsstöd inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ska flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Utskottet anser att det inte finns tillräckligt underlag för att kunna ta ställning i frågan.

Med hänvisning till vad som nu anförts anser utbildningsutskottet att konstitutionsutskottet bör avstyrka propositionen i berörd del samt tillstyrka motion 2018/19:3093 (V) yrkande 2.

Stockholm den 14 maj 2019

På utbildningsutskottets vägnar

Gunilla Svantorp

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunilla Svantorp (S), Roger Haddad (L), Kristina Axén Olin (M), Patrick Reslow (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Christensson (C), Daniel Riazat (V), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Robert Stenkvist (SD), Linus Sköld (S), Gudrun Brunegård (KD), Michael Rubbestad (SD), Gustav Fridolin (MP), Roza Güclü Hedin (S), Noria Manouchi (M) och Mattias Vepsä (S).

Avvikande mening

Indelning i utgiftsområden (M)

Kristina Axén Olin (M), Marie-Louise Hänel Sandström (M) och Noria Manouchi (M) anför:

Vi anser att konstitutionsutskottet bör tillstyrka propositionen i berörd del och avstyrka motionsyrkandet. Vi anser dock att regeringens förslag om överföring av anslagen borde beretts mer utförligt med hänsyn till anslagens storlek.

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande (SD)

Patrick Reslow (SD), Robert Stenkvist (SD) och Michael Rubbestad (SD) anför:

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att skilja på bildning och utbildning. Bildning kan definieras som utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor medan utbildning kan inkludera bildning men i första hand avser den process där en individ systematiskt tillskansar sig kunskaper och färdigheter. Regeringens föreslagna flytt av folkbildnings-anslagen till utbildningsområdet tyder på att regeringen nedvärderar bildnings-uppdraget inom folkbildningen, till fördel för de utbildningsinsatser som sker inom ramen för folkbildningsverksamheten och ett framtida utbildningsfokus. En riktning som på sikt kan utarma folkbildningens bildningsuppdrag. Bildningsuppdraget är mycket viktigt, och en placering av folkbildnings-anslagen i kulturbudgeten är motiverad. Om medel för folkbildning ska flyttas från kulturområdet bör det enbart gälla medel med direkt anknytning till utbildning, såsom allmän kurs på folkhögskolorna. Övrig kulturnära verksamhet bör ligga kvar i statsbudgetens kulturdel.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-14 Trycklov: 2019-05-14

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.