Kommissionens arbetsprogram 2017

Yttrande 2016/17:SkU4y

Skatteutskottets yttrande

2016/17:SkU4y

Kommissionens arbetsprogram 2017

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att ge bl.a. skatteutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2017 KOM(2016)710 inklusive fem bilagor i de delar som rör utskottets beredningsområde. Utskottet lämnar i yttrandet övergripande synpunkter på kommissionens arbetsprogram i dessa delar.

Utskottets överväganden

Kommissionens arbetsprogram 2017

Varje år presenterar Europeiska kommissionen ett arbetsprogram med sina politiska prioriteringar för det kommande året. Den 25 oktober 2016 antog kommissionen sitt arbetsprogram för 2017. Kommissionen betonar att den avser att fokusera på de stora frågorna där medborgarna förväntar sig resultat från EU. Ekonomisk återhämtning, arbetslöshet, migrationsströmmar, terroristhot och instabilitet i närområdena hör till de frågor kommissionen pekar ut som de stora utmaningarna för EU under 2017. Arbetsprogrammet är indelat efter följande prioriteringar:

 1. en ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar
 2. en sammankopplad digital inre marknad
 3. en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik
 4. en fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas
 5. en djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
 6. ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA
 7. ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende
 8. för en ny migrationspolitik
 9. en starkare global aktör
 10. en union i demokratisk förändring.

Skatteutskottets beredningsområde

Kommissionen säger i sitt arbetsprogram bl.a. att kommissionen redan från mandatets början har prioriterat att satsa på de stora frågorna, där effektiva EU-åtgärder kan ge påtaglig utdelning för de utmaningar som EU-medborgarna, medlemsstaterna och EU som helhet står inför. Enligt arbetsprogrammet har kommissionen det senaste året gjort betydande framsteg med att genomföra strategierna i investeringsplanen för Europa, den digitala inre marknaden, energiunionen, den europeiska säkerhetsagendan, den europeiska migrationsagendan, kapitalmarknadsunionen, handlingsplanen för en rättvis och effektiv företagsbeskattning, den nya handelsstrategin, stegen mot färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen, strategin för den inre marknaden samt handlingsplanen för den cirkulära ekonomin.

Vidare säger Kommissionen att en sund skattemiljö måste vara enkel och effektiv för företag med gränsöverskridande verksamhet, men samtidigt garantera att de här företagen rättvist och effektivt bidrar till skatterna på de platser där de faktiskt gör sina vinster. Samtidigt med detta arbetsprogram gör kommissionen en nystart med den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, inledningsvis med en obligatorisk gemensam skattebas. Kommissionen lägger också fram fler åtgärder mot skattebrott och skatteflykt, även via tredjeländer. Med utgångspunkt i det pågående samrådet kommer fler åtgärder att läggas fram när det gäller skatteinsyn, t.ex. ett förslag om ökad tillsyn över dem som främjar eller möjliggör aggressiv skatteplanering. Som en central del av den yttre strategin för effektiv beskattning kommer kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna verka för att färdigställa en EU-förteckning över tredjeländer som inte iakttar god internationell skattesed och som inte tillämpar de relevanta internationella överenskommel­serna om bästa praxis mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster.

Varje år kostar gränsöverskridande momsbedrägerier medlemsstaterna omkring 50 miljarder euro. Samtidigt är det tungt för småföretagen att följa momsreglerna, och tekniska innovationer innebär nya problem för en effektiv skatteuppbörd. Kommissionen kommer därför att föreslå åtgärder för att genomföra momshandlingsplanen, förenkla momsen för småföretag och lägga grunden för ett modernt, effektivare, företagarvänligt och bedrägerisäkert slutgiltigt momssystem i EU, med hänsyn tagen till Refitplattformens yttranden. En effektivare och rimligare inställning till momssatser är ett centralt inslag i reformen.

Regeringens faktapromemoria

I en preliminär svensk ståndpunkt (fakta-PM 2016/17:FPM30) välkomnar regeringen i stort kommissionens arbetsprogram för 2017. Det är positivt att kommissionen behåller fokus på de tio prioriteringar som den tagit fram för sin mandatperiod. Det innebär att de flesta av förslagen är väntade. Till dessa förslag som regeringen tidigare välkomnat hör bl.a. Inremarknadsstrategin för varor och tjänster, Strategin för den digitala inre marknaden, Kapitalmark­nadsunionen, Handel för alla, Migrationsagendan och genomförandet av EU:s globala strategi. Vidare är det positivt att den sociala pelaren särskilt lyfts fram. Regeringen delar dock inte kommissionens inställning att handels­politiska skyddsåtgärder behöver stärkas. När det gäller klimat- och miljö­politiken är det positivt att kommissionen lyfter fram handlingsplanen för cirkulär ekonomi men regeringen hade önskat se åtaganden inom ramen för det sjunde miljöhandlingsprogrammet. Regeringen är angelägen om att förslagen beaktar Parisavtalet fullt ut.

Varje enskilt initiativ som presenteras måste dock bedömas och beredas på sina egna meriter. Regeringen kommer att få anledning att återkomma till riksdagen allt eftersom de enskilda lagstiftningsinitiativen presenteras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ser liksom tidigare år positivt på det arbete som pågår på EU-nivå för att skapa ett momssystem som är mer motståndskraftigt mot bedrägerier. Utskottet välkomnar också initiativ som rör momssatser och förenkling av gränsöverskridande e-handel inom den digitala inre marknaden eftersom det är viktigt att potentialen i den digitala inre marknaden utnyttjas till fullo. Utskottet välkomnar också fler åtgärder för att förenkla momsen, inte minst för småföretag och för att lägga grunden för ett modernt, effektivare momssystem.

När det gäller arbetet på området för företagsbeskattning ser utskottet positivt på en utveckling inom området som även i detta sammanhang utnyttjar potentialen i den inre marknaden och som gör det lättare att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt. Utskottet är dock fortsatt skeptiskt till ett beskattningssystem som bygger på en gemensam konsoliderad bolags­skattebas.

Utskottet står dessutom fast vid att ett system för beskattning av finansiella transaktioner måste utformas på ett sådant sätt att det inte påverkar de länder som liksom Sverige väljer att inte delta i ett närmare samarbete på detta område.

Utskottet efterlyser liksom föregående år förnyade initiativ när det gäller arbetet med ett nytt energiskattedirektiv. Ett nytt och modernare energi­skattedirektiv skulle underlätta för Sverige att agera målinriktat och ha en högre ambitionsnivå på energi- och klimatområdet. Betydelsen av ett modernt system för ekonomiska styrmedel på detta område kan inte nog framhållas.

Stockholm den 17 januari 2017

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Jörgen Hellman (S), Maria Malmer Stenergard (M), Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Rasmus Ling (MP), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mathias Sundin (L), Daniel Sestrajcic (V), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Jörgen Warborn (M) och Staffan Danielsson (C).

Särskilda yttranden

1.

Särskilt yttrande (SD)

David Lång (SD) anför:

Sverigedemokraterna välkomnar initiativ som främjar samverkan mellan medlemsländerna och ett aktivt gemensamt arbete för att medlemsländernas ansträngningar för att uppfylla de riktlinjer mot skatteundandragande som ryms inom OECD:s projekt mot BEPS, dvs. skatteundandragande och vinst­förflyttning. Det är av stor vikt att OECD:s åtgärdspaket implementeras av medlemsländerna och att EU agerar som en katalysator i denna process. Det är också viktigt att EU som samverkansorganisation stöder ländernas processer för att synkronisera dessa åtgärder, så att vi visar omvärlden att EU:s medlemsländer helt står bakom OECD:s anti-BEPS-projekt. Det är en central fråga för att åtgärderna ska ges så stor tyngd som möjligt på den globala arenan.

Vi menar också att EU måste styra om sin roll så att organisationen utvecklas till ett tydligt samverkansorgan mellan fria, suveräna stater, inte en federal stat som med pekpinnar och hot tvingar medlemsländerna till ett visst agerande. Indikationerna på att det senare är målbilden för vissa grupperingar är omfattande och det riskerar på sikt hela EU-organisationens existens.

2.

Särskilt yttrande (V)

Daniel Sestrajcic (V) anför:

Vänsterpartiet vill med anledning av ärendet SkU4y Kommissionens arbetsprogram lyfta fram följande punkter:

 1. Vänsterpartiet anser att vi förutsättningslöst behöver titta på möjlig­heterna till en gemensam företagsbeskattning som hindrar det race to the bottom som pågår när det gäller bolagsskatten och att det sammantaget behöver leda till en högre beskattning av bolagssektorn – dessa pengar måste komma nationalstaterna till del och satsas på utveck­lad välfärd för alla medborgare.
 1. Ska EU kunna ha någon trovärdighet kvar i sina medborgares ögon så måste arbetet mot skattebrott, skatteflykt och aggressiv skatte­planering prioriteras högt och frågor som exempelvis offentlig land-för-land-rapportering drivas igenom. Den svarta lista som EU tar fram är ett slag i luften och i praktiken ger den ett frikort till de skatteparadis som finns inom EU, exempelvis Nederländerna, Cypern, Irland, Luxemburg och Malta. Så länge Jean-Claude Juncker är ordförande i kommissionen kan inte EU-kommissionen med trovärdighet driva på dessa frågor i den riktning som är nödvändigt.
 1. Vänsterpartiet beklagar att den nuvarande regeringen inte ansluter sig till det system som av en grupp EU-länder nu utarbetas för beskattning av finansiella transaktioner. Det skulle kunna vara ett första steg för att tygla de skenande marknaderna.

Vänsterpartiet är EU-motståndare och vill när tillfälle och möjlighet ges lämna unionen och ersätta det med ett nytt samarbete. Så länge vi är medlemmar i EU krävs det dock att vi på ett konstruktivt sätt tar ställning för det som stärker en vänsteragenda och inte en agenda som förstärker dragen av högerunion dominerad av nyliberal politik.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-12-08 Justering: 2017-01-17 Trycklov: 2017-01-20

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.