Kulturutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder

Yttrande 1973:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande nr 1 år 1973       KrU 1973:1 y

Nr ly

Kulturutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973: 165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder.

Till finansutskottet

Genom beslut den 6 november 1973 har finansutskottet hemställt att kulturutskottet avger yttrande över propositionen 1973: 165 med för­slag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder, bilaga 3, punkten 1.

Kulturutskottet har inte funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts ifrågavarande förslag.

Stockholm den 13 november 1973

På kulturutskottets vägnar LENNART MATTSSON

Närvarande vid ärendets slutbehandling: herrar Mattsson i Lane-Herre­stad (c), Larsson i Vänersborg (s), fru Sundström (s), herr Källstad (fp), fru Berglund (s), herrar Sundman (c), Leander (s), fru Fraenkel (fp), herrar Green (s), Eriksson i Ulfsbyn (c), Andersson i Örträsk (s), fru Mogård (m), fru Ryding (vpk), herrar Sörenson (s) och Nisser (m)!

1    Riksdagen 1973.13 saml. Yllr. nr 1

MARCUSBOKTR. STOCKHOLM 19 73     730053
Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.