Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård

Yttrande 1988/89:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande

1988/89:KrU3y

Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård


1988/89 KrU3y


Till bostadsutskottet

Bostadsutskottet har den 31 januari 1989 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över vad i budgetpropositionen (prop. 1988/89:100 bilaga 15 s. 72-119) föreslagits beträffande länsstyrelsernas befattning med frågor om kulturminnesvården jämte motionerna.1988/89:Bo302, 1988/89:Bo306 yrkande 1 och 1988/89:Bo513.

Utskottet

I budgetpropositionen föreslås att medel beräknas för en förstärkning av länsstyrelsernas kulturmiljöresurser, nämligen för inrättande av ytterligare tre biträdande länsantikvarietjänster. Enligt propositionen bör medlen tillföras länsstyrelserna i Södermanlands, Gotlands och Västerbottens län. Riksantikvarieämbetet har framhållit angelägenheten av att tjänster för biträdande länsantikvarier inrättas i samtliga län, där sådana saknas. Myndigheten har också gjort en prioritering, som innebär att - utöver de ovan angivna länen - Kalmar, Älvsborgs och Norrbottens län bedöms vara i störst behov av tjänster för biträdande länsantikvarier.

I motion Bo513 (fp) yrkas att tjänster för biträdande länsantikvarier skall inrättas även i de nämnda tre länen. Vidare yrkas i motionen att riksdagen skall begära att planen upprättas för förstärkning av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter över hela landet. Ett närliggande yrkande framställs i motion Bo302 (c). Yrkandet innebär att det nästa budgetår skall inrättas en tjänst som biträdande länsantikvarie i Västmanlands län och att riksdagen bör understryka vikten av en snabb fortsatt utbyggnad av tjänster vid länsstyrelserna inom kulturminnesområdet.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att medel beräknas för tjänster för biträdande länsantikvarier i Södermanlands, Gotlands och Västerbottens län. Det är också - i överensstämmelse med vad som anförts av riksantikva­rieämbetet och i motionerna - av vikt att en fortsatt utbyggnad av antalet sådana tjänster i övrigt kommer till stånd. Utskottet kan dock inte förorda en utbyggnad redan för nästa budgetår som går utöver den av regeringen föreslagna. Vid denna bedömning beaktar utskottet att, som framgår av propositionen (s. 78), föredragande statsrådet föreslår att medel avsätts för insatser på områden där arbetsbelastningen ökat särskilt starkt eller som av andra skäl varit eftersatta, något som gäller bl.a. kulturmiljöområdet.

1 Riksdagen 1988/89.13 saml. Nr3y


Utskottet anser sig kunna utgå från att den fortsatta utbyggnaden av    1988/89:KrU3y länsstyrelsernas kulturmiljöenheter kommer att ske med utgångspunkt i de prioriteringar som görs i första hand av riksantikvarieämbetet. Utbyggnaden är beroende av vilka resurser som kan avsättas för sektorn, och utskottet kan inte finna att det är motiverat att begära särskilda planer för utbyggnaden.

I enlighet med det anförda avstyrker utskottet motionsyrkandena och tillstyrker propositionen i aktuell del.

I motion Bo306 (vpk) föreslås att riksdagen till länsstyrelsen i Stockholms län skall anvisa 300 000 kr. för nästa budgetår för bevarande av odlingslandska­pet i länet (yrkande 1).

Med anledning av yrkandet vill utskottet erinra om att utskottet vid behandlingen av proposition 1987/88:104 om kulturmiljövård utförligt uppehöll sig vid frågan om bevarande av odlingslandskapet eller - med en annan beteckning - kulturlandskapet (KrU 1987/88:21 s. 26-28 och s. 34). Utskottet hänvisar till vad som anfördes i sammanhanget. Bl.a. framhölls att ansvaret för kulturlandskapets vård i första hand måste ligga på jord- och skogsbruksnäringarna. Efter förslag i propositionen beräknades särskilda medel, 4 milj. kr., till riksantikvarieämbetet. Detta innebar att det för första gången anvisades särskilda medel för vård och säkerställande av kulturland­skapets värden utöver naturvårdsanslagen. För nästa budgetår beräknas en uppräkning med 4 % av den anslagspost inom vilken ifrågavarande medel beräknats (prop. 1988/89:100, bil. 10 s. 387). Utskottet kommer att behandla medelsberäkningen till nämnda anslagspost och till övriga kulturmiljöända­mål senare under våren. Det kan dock redan i detta sammanhang framhållas att skäl saknas för riksdagen att dela upp medlen för insatser för vård av ordlingslandskapet mellan de olika länen. Bedömningen av var de resurser som kan ställas till förfogande gör störst nytta bör i första hand ankomma på riksandkvarieämbetet i samråd med naturvårdssektorn.

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Bo306 yrkande 1.

Stockholm den 23 februari 1989 På kulturutskottets, vägnar

Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Åke Gustavsson (s), Maja Bäckström (s), Berit Oscarsson (s), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c), Anders Nilsson (s), Sylvia Pettersson (s), Erkki Tammenoksa (s), Leo Persson (s), Lars Ahlström (m), Margareta Fogelberg (fp), Sdna Gustavsson (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Kaj Nilsson (mp), Ingegerd Sahlström (s) och Göran Åstrand (m).Avvikandemeningar                               i988/89:KrU3y

i: Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar med "Utskottet anser" och slutar med "aktuell del" bort ha följande lydelse:

Det är angeläget att planer för den fortsatta utbyggnaden av länsstyrelser­nas kulturmiljöer görs upp. Detta bör riksdagen med bifall till motion Bo513 (fp) yrkande 2 och med anledning av motion Bo302 (c) som sin mening ge regeringen till känna. I övrigt bör motionsyrkandena avstyrkas och proposi­donen tillstyrkas i aktuell del.

2.       Jan-Erik Wikström och Margareta Fogelberg (båda fp) anser att den del av
utskottets yttrande som på s. 1 börjar med "Utskottet dllstyrker" och slutar
med "aktuell del" bort ha följande lydelse:

Utskottet dllstyrker regeringens förslag att medel beräknas för tjänster för biträdande länsantikvarier i Södermanlands, Gotlands och Västerbottens län. I enhghet med vad som föreslås i motion Bo513 (fp) bör emellertid medel beräknas även för inrättande av sådana tjänster i de tre övriga län som prioriterats av riksantikvarieämbetet, nämligen Kalmar, Älvsborgs och Norrbottens.

Det är också i enlighet med vad som anförs i nämnda modon viktigt att det görs en planering för den fortsatta utbyggnaden av länsstyrelsernas kultur-miljöenheter.

I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet motion Bo513 (fp). Utskottets ställningstagande innebär att motion Bo302 (c) i viss mån dllgodoses.

3.       Alexander Chrisopoulos (vpk) anser att den del av utskottets yttrande som
på s. 2 börjar med "Med anledning" och slutar med "yrkande 1" bort ha
följande lydelse:

Utskottet delar motionärernas uppfattning att länsstyrelsen i Stockholms län bör få särskilda medel för bevarande av odlingslandskapet i länet. Utskottet dllstyrker därför förslaget i modon Bo306 (vpk) yrkande 1 att 300 0(X) kr. skall anvisas för ändamålet.gotab   17061, Stockholm 1989