Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård

Yttrande 1989/90:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU4y

Länsstyrelsernas resurser för kulturmiljövård


1989/90 KrU4y


Till bostadsutskottet

Bostadsutskottet har genom beslut den 6 februari 1990 berett kulturut­skottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bilaga 15 (s. 6092) om anslag till länsstyrelserna jämte motionerna 1989/90:Bo302, Bo308 och Bo310, den sistnämnda såvitt avser kultur­miljöenheten vid länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Utskottet

Innevarande budgetår har tre nya tjänster som biträdande länsantikva­rie inrättats. I budgetpropositionen föreslås i likhet med vad riksantik­varieämbetet förordat att de medel som engångsvis anvisats till länssty­relsen i Kalmar län och länsstyrelsen i Älvsborgs län permanentas. Under det senaste budgetåret har därmed kulturmiljöenheterna för­stärkts med fem nya tjänster. I budgetpropositionen föreslås vidare att medel beräknas för ytterligare tre biträdande länsantikvarier. Dessa medel bör, enligt propositionen, tillföras länsstyrelserna i Skaraborgs, Jämtlands och Norrbottens län.

Riksantikvarieämbetet har föreslagit en kraftfull insats för kultur­miljöenheterna under de närmaste två åren med en prioritering med hänsyn dels till arbetsbelastningen i kulturminnestäta och exploate­ringsintensiva län, dels till län inom stödområden där kulturminnes­vården väntas spela en aktiv roll i det regionalpolitiska och ekonomis­ka utvecklingsarbetet.

I envar av motionerna Bo302 (c) och Bo308 (c) yrkas att det utöver vad regeringen föreslagit budgetåret 1990/91 skall inrättas fem tjänster som biträdande länsantikvarie. I motion Bo310 (vpk) framställs ett yrkande som innebär bl.a. att resurser för en tjänst som biträdande länsantikvarie i Gävleborgs län skall beräknas vid medelsanvisningen.

Utskottet tillstyrker att medel beräknas för tjänster för ytterligare tre biträdande länsantikvarier, nämligen i Skaraborgs, Jämtlands och Norrbottens län. Det är också, som kulturutskottet framhöll förra året i yttrande till BoU (l988/89:KrU3y), av vikt att en fortsalt utbyggnad

1 Riksdagen 1989/90. 13 saml. Nr 4y


av antalet sådana tjänster i övrigt kommer till stånd. Utskottet kan       1989/90:KrU4y

dock inte förorda en utbyggnad redan från nästa budgetår som går utöver den av regeringen föreslagna.

Utskottet avstyrker således här behandlade motionskrav och tillstyr­ker propositionen i aktuell del.

Stockholm den 6 mars 1990 På kulturutskottets vägnar

Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Maja Bäckström (s), Berit Oscarsson (s), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c), Anders Nilsson (s), Lars Ahlmark (m), Sylvia Pettersson (s), Erkki Tammenoksa (s), Leo Pers­son (s), Lars Ahlström (m), Margareta Fogelberg (fjp), Stina Gustavsson (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Kaj Nilsson (mp), Ingegerd Sahl­ström (s) och Ulla Berg (s).

Avvikande meningar

1. Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att den del av
utskottets yttrande som börjar med "Utskottet tillstyrker" och slutar
med "aktuell del" bort ha följande lydelse:

Det är angeläget alt utbyggnaden av kulturmiljöenheterna vid läns­styrelserna sker snabbt. Utskottet tillstyrker därför dels iörslaget i budgetpropositionen om medel till biträdande länsantikvarietjänster i Skaraborgs, Jämtlands och Norrbottens län, dels förslaget i motionerna Bo302 och Bo308 om att det därutöver skall inrättas fem tjänster som biträdande länsantikvarie. Genom detta ställningstagande finns del utrymme för att tillgodose delyrkandet i motion Bo310 om resurser för en tjänst som biträdande länsantikvarie i Gävleborgs län.

2. Alexander Chrisopoulos (vpk) anser att den del av utskottets yttran­
de som börjar med "Utskottet tillstyrker" och slutar med "aktuell del"
bort ha följande lydelse:

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att medel beräknas för tjäns­ter för biträdande länsanlikvarier i Skaraborgs, Jämtlands och Norrbot­tens län. Därutöver tillstyrker utskottet förslaget i Bo310 att resurser skall beräknas för en tjänst som biträdande länsantikvarie i Gävleborgs län. I övrigt avstyrks motionsyrkandena.

gotab  96211, Stockholm 1990