om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden, m.m. (prop. 1987/88:11)

Yttrande 1987/88:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Finansutskottets
yttrande

1987/88:2 y

om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden,
m.m. (prop. 1987/88:11)

FiU

1987/88:2
y

Till näringsutskottet

Näringsufskottet
har den 17 november beslutat bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig
över proposition 1987/88:11 om ändringar i reglementet för allmänna
pensionsfonden, m.m. jämte de med anledning av propositio­nen väckta motionerna
1987/88:N] av Cari Bildt m.fl. (m), 1987/88:N2 av Olof Johansson m.fl. (c),
1987/88:N3 av Lars Werner m.fl. (vpk), 1987/88:N4 av Christer Eirefelt m.fl.
(fp) och 1987/88:N5 av AlfSvensson (c). Finansutskottet vill med anledning
härav anföra följande.

Sparandet i AP-fonderna                ,

I
den långtidsutredning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida