om återinförande av det särskilda forskningsavdraget (FoU-avdraget) vid taxering till statlig inkomstskatt m.m.

Yttrande 1983/84:SkU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande

1983/84:12 y

om återinförande av det särskilda forskningsavdraget (FoU- avdraget) vid taxering till statlig inkomstskatt m.m.

Till näringsutskottet

Särskilt forskningsavdrag har sedan år 1973 medgivils enligt lagen (1973:421) om särskilt forskningsavdrag vid taxering lill statlig inkomstskatt (del s. k. FoU-avdragel). Avdraget har fr. o. m. 1983 års taxering varit utformat som ett basavdrag om 5 % och ett ökningsavdrag om 30 % beräknat på ett avgiftsunderlag motsvarande förelagels lönekostnader för forsknings- och utvecklingsarbete saml kostnader för förvärv av forsknings­resultat m. m. I enlighet med ett regeringsförslag i proposition 1983/84:64 (SkU 1983/84:14) har riksdagen beslutat slopa avdragsrällen fr. o. m, 1985 års taxering.

I motion 1983/84:2595 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) - motionen väckt med anledning av proposition 1983/84:107 om forskning - yrkas all riksdagen beslutar återinföra FoU-avdraget. Samma yrkande återfinns i de med anledning av proposition 1983/84:135 om industriell tillväxt och förnyelse väckta motionerna 1983/84:2640 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) och 1983/84:2645 av Erik Hovhammar m. fl. (m). Motion 2640 innehåller också ett yrkande all förmögenhetsskatten på arbetande kapital i mindre och medelstora företag slopas.

Näringsutskollel har berett skatteutskottet tillfälle alt yttra sig över dessa motionsyrkanden.

Beslutet all slopa FoU-avdragel motiverades främst med all avdraget mera kommit all fungera som en skaltesubvenlion till FoU-intensiva förelag än som en verklig stimulans lill ökat FoU-arbele och att därför endast en mindre del av de betydande skatteintäkter som genom avdragsrätten undandragits staten kommit den tekniska utvecklingen till godo. Riksdagens beslut skall också ses mot bakgmnd av att ett stöd tiU forskning som har formen av en avdragsrätl vid laxeringen kan utgå först lång lid efter del att ett beslut om forskningsinsatser fallas och alt systemet med forskningsavdrag genom avdragets konstruktion varit tekniskt komplicerat för såväl förelagen som taxeringsmyndigheterna. Enligt skatteutskottets mening saknar riksda­gen - särskilt mot bakgrund av de åtgärder i syfte all främja forsknings- och ulveckUngsverksamhel som föreslås i propositionerna 1983/84:107 och 1983/84:135 - anledning att frånträda sin uppfattning i denna fråga.

Vad särskilt angår frågan om förmögenhetsskatt på arbetande kapital i mindre och medelstora företag vill utskottet erinra om all förelagsskalle-kommitlén (B 1979:13) enligt sina direktiv har all undersöka vad som kan

1 Riksdagen 1983/84. ösaml. Nr 12 y


SkU 1983/84:12 ySkU 1983/84:12 y                                                                     2

göras för att underlätta familjeföretagens försörjning med riskkapital. Utskottet anser för sin del att de nu aktuella motionsyrkandena bör avslås.

Stockholm den 26 april 1984

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEIN

Närvarande: Rune Caristein (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josef son (c), Olle Westberg (s), Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s) och Ewy Möller (m).

Avvikande mening

Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m) anser all del avsnitt av ulskoltels yttrande som börjar med "Beslutet all" och slutar med "bör avslås" bort ha följande lydelse:

De skäl som i proposition 1983/84:64 åberopades lill stöd för all slopa del särskilda forskningsavdragel finner ulskollel föga bärande. Avdraget inför­des visserligen som elt provisorium 1973. Mol bakgrund av de myckel positiva erfarenheterna av avdraget permanentades del emellertid så sent som i december 1981 med verkaii fr. o. m. 1983 års taxering. 1981 års riksdagsbeslut togs under bred parlamentarisk enighet - endast vpk motsatte sig beslutet. Entydiga uttalanden från näringslivet visar också att FoU-avdraget haft stor betydelse såväl för den långsikliga planeringen av forskningsinsatser som för finansieringen av nya forskningsobjekt.

Mot den bakgrunden finns det enligt ulskoltels mening all anledning bibehålla FoU-avdraget även i fortsättningen,

Elt system med avdrag för forskningskoslnader är enligt utskottets mening all föredra även av den anledningen att förelagen själva kan besluta om forskningsinsatsernas omfattning och inriktning. Man slipper alltså den byråkratiska kontroll och prövning som ett bidragssystem med nödvändighet för med sig.

Frågan om förmögenhetsbeskattningen av arbetande kapital i mindre och medelstora förelag har under en följd av år varit föremål för uppmärksamhet i oUka sammanhang. Redan i november 1981 föreslog företagsskallekommii-tén att arbetande kapital i mindre och medelstora förelag skulle helt undantas från förmögenhetsskatt. Detta förslag godtogs i princip av en majoritet av de remissinstanser som yttrade sig över förslaget.

Del riskvilliga sparandets villkor har genom åtskilliga riksdagsbeslut underSkU 1983/84:12 y                                                     3

senare tid allvarligt försämrats. Skatteutskottet tänker bl, a. på slopandet av den 30-procentiga skattereduktionen för aktieutdelning, den nya vinstdel­ningsskalten, den skärpta beskattningen av reaUsationsvinst vid försäljning av aktier och omsättningsskatten på sådana tillgångar. Härtill kommer den betydande skärpning av förmögenhetsskatten som riksdagen beslutade hösten 1982 och den ytterligare höjning av samma skatt vid 1984 års taxering som beslutades i december förra året.

Mot den här bakgrunden måste det enligt utskottets mening anses mer angeläget nu än någonsin tidigare alt undanta det arbetande kapitalet i mindre och medelstora företag från förmögenhetsskatt.

Utskottet anser således att de nu aktuella motionsyrkandena bör till­styrkas.minab/gotab 78518   Stockholm 1984


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.