om bidrag till studieförbunden m.m. (prop. 1987/ 88:100 bil. 10 delvis)

Yttrande 1987/88:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande

1987/88:8 y

om bidrag till studieförbunden m.m. (prop. 1987/ 88:100 bil. 10 delvis)


KrU

1987/88:8y


Till utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har den 2 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:100 bil. 10 punkt C4. Bidrag till studieförbunden m.m. i de delar som rör kulturulskotlels verksamhetsområ­de jämte motionerna 1987/88:Ub2l3, Ub274 och Ub816 yrkande 28.

Utskottet

I propositionen föreslås en ökning av anslagsposten Bidrag lill kulturverk­samhet med drygt 4 milj. kr. till totalt ca 107,5 milj. kr. Av anslagshöjningen beräknas 1 milj. kr. för den kulturverksamhet som bedrivs av Svenska Idrottsrörelsens studieförbund (SISU) och ca 3,1 milj. kr. för prisomräk­ning.

Bidraget är avsett att utgöra ell stöd till anordnande av kulturprogram i studieförbundens egen verksamhet och i del övriga föreningslivet saml all möjliggöra förberedelser i vid mening för sådana arrangemang. Bidraget ger möjlighet också för professionellt arbetande artister och konstnärer att nå ut till nya grupper.

Kulturrådet påpekar i sin anslagsframställning för budgetåret 1988/89 all statsbidraget till kulturverksamhet i studieförbunden tillsammans med den estetiska sludiecirkelverksamheten utgör elt myckel viktigt instrument för de kulturpoliliska insatserna lokall. Myndigheten konstaterar att studieförbun­den är utöver kommunerna den största arrangören av kulturprogram. På många orter är studieförbundens kulturprogram den huvudsakliga möjlighe­ten att på hemorten möta musik och teaterföreställningar eller se en utställning. Verksamheten ger också elt betydande antal arbetstillfällen för kulturarbetare.

En förutsättning för att kulturverksamheten skall kunna utvecklas posifivt i framliden är enligt kulturrådet att de nuvarande bidragsmedlen förstärks. Kvaliteten på verksamheten tunnas ut när andelen stalsbidragsberälligade kostnader sjunker år från år. Kulturrådet påpekar att statsbidraget i dag inte läcker mer än ca 45% av bidragsberättigade kostnader. Vid införandet av bidraget 1981 förutsattes bidraget kunna täcka högst 75% av de bidragsberät­tigade kostnaderna utöver den del som berättigar lill 100-procenligt bidrag. Kulturrådet har därför för budgetåret 1988/89 begärt en bidragsförstärkning med 20 milj. kr. Denna förstärkning motiveras dels av pedagogiska skäl, dels

1  Riksdagen 1987/88. 13saml. NrS y


av all kvaliteten på verksamheten måste bibehållas. I kulturrådets långtids-     KrU 1987/88:8 y bedömning för perioden 1988/89-1992/93 föreslås en uppräkning med 10 milj. kr. vardera under åren 1989/90-1992/93.

Imotion Ub816(m) yrkas att anslagsposten skall föras upp med 75 406 000 kr. vilket är en minskning med 32,1 milj. kr. i förhållande till regeringens förslag.

Sedan år 1983 har utskottet årligen behandlat molionsförslag om all bidraget lill kulturverksamhet skall minskas. Utskottet har därvid erinrat om den betydelse som bidraget har för den lokala kulturverksamheten och framhållit att om bidraget minskas skulle det få icke acceptabla effekter. Utskottet finner inte anledning att ändra uppfattning och anser alltså alt utbildningsutskottet bör avstyrka motion Ub816 yrkande 28.

Centerpartiet föreslår i motion Ub274 en höjning med 9 milj. kr. I den motivering lill förslaget som lämnas i motion Kr242 efinrar motionärerna om att kulturrådet i rapporten (1986:6) Kultur i studieförbunden konstaterar all kulturverksamheten inom studieförbunden har varit mycket positiv. Bi­dragsnivån har dock urholkats och utgår i dag med knappt 45% av bidragsberättigade kostnader. Motionärerna menar all denna minskning av bidraget drabbar inte minst kulturaktiviteter som vänder sig till barn och ungdom. Genom den föreslagna anslagshöjningen skulle kostnad.sutveck-lingen i någon mån kunna kompenseras.

Vänsterpartiet kommunisterna hänvisar i motion Ub213 till kulturrådets förslag i anslagsframställningen. I motiveringen hävdar motionärerna att amalörkulluren har en viktig roll i del svenska samhället. Villkoren för sådan folkbildningsverksamhet som är inriktad på amatörkulturen bör därför förbättras. Motionärerna föreslår att riksdagen skall göra etl uttalande om att stödet till kulturgrupper inom en femårsperiod bör bli likvärdigt med stödet till studiecirklar.

Med anledning av förslagen i motionerna Ub274 och Ub213 vill utskottet erinra om att kulturministern i det inledande avsnittet i budgetpropositionen (s. 36) framhåller att kullurengagemanget ofta börjar i folkbildningen. Folkhögskolor och studieförbund har utvecklat én studieverksamhet på kulturområdet som har både bredd och kvalitet. Utskottet har också vid fiera tillfällen tidigare behandlat frågan om en utjämning i ekonomiskt hänseende mellan studiecirklarna och kulturverksamheten i studieförbunden (senast KrU 1984/85:2 y) och uttalat alt det är angeläget alt den skillnad i bidragshänseende som föreligger mellan studiecirklarna och kulturgrupper­na kan utjämnas.

Med hänsyn till statsmakternas målsättning alt del skall bedrivas en stram budgetpolitik anser sig utskottet dock inte böra förorda en höjning av anslagsposten utöver vad regeringen föreslagit. Utbildningsutskottet bör alltså avstyrka motion Ub274.

Utskottet är inte heller berett att föreslå riksdagen att göra den framställ­ning till regeringen som önskas i motion Ub213. Motionen bör alltså avstyrkas.Utbildningsutskottet bör enligt kulturutskotlets mening tillstyrka rege-    KrU 1987/88:8 y ringens förslag fill medelsberäkning för Bidrag till kulturverksamhet samt till Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden.

Stockholm deri 1 mars 1988 På kulturutskottets vägnar

Ingrid Sundberg

Närvarande; Ingrid Sundberg (m), Ing-Marie Hansson (s), Catarina Rön­nung (s), Maja Bäckström (s), Kari Boo (c), Lars Ahlmark (m), Anders Nilsson (s), Sylvia Pettersson (s), Margareta Mörck (fp), Erkki Tammenoksa (s), Alexander Chrisopoulos (vpk), Claes Rensfeldt (s), Margareta Fogel­berg (fp), Håkan Stjernlöf (m) och Stina Gustavsson (c).

Avvikandemeningar

1, Medelsberäkningen för kulturverksamhet m.m.

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Håkan Stjernlöf (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar med "Sedan år" och slutar med "yrkande 28" bort ha följande lydelse:

Förslaget i motion Ub816 om en minskning av bidraget till kulturverksam-hel bör bedömas utifrån den ekonomiska politik som moderata samlingspar­tiet för fram. I de besparingsåtgärder på statens budget som föreslås ingår även vuxenutbildningen till vilken studieförbunden hör. Förslagen till besparingar av bidragen till studieförbunden syftar bl.a. lill att statens styrning av dessas verksamhet skall minska och att de olika studieförbunden skall få jämförbara arbetsvillkor.

Bidraget lill kulturverksamhet har ökat under senare år. Även inom ramen för ett reducerat bidrag bör del därför finnas möjligheter att stödja olika kullurakfiviteler samt att engagera konstnärer och kulturarbetare.

Kulturutskottet tillstyrker alltså förslaget i motion Ub816.

dels alt den del av utskottels yttrande som på s. 2 börjar med "Med anledning" och på s. 3 slutar med "och länsbildningsförbunden." bort ha följande lydelse:

Utskottets ställningstagande i del föregående innebär att motionerna Ub274 och Ub213 bör avstyrkas.

Utbildningsutskottet bör sålunda föreslå riksdagen all beräkna 75 406 000 kr. för kulturverksamhet i studieförbunden och 3 208 000 kr. lill Folkbild­ningsförbundet och länsbildningsförbunden.2.                                                                  Medelsberäkningen för kulturverksamhet m.m.                                                              KrU 1987/88:8 y

Karl Boo och Stina Gustavsson (båda c) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar med "Med hänsyn" och på s. 3 slutar med "och länsbildningsförbunden" bort ha följande lydelse:

Uiskottei anser i likhet med motionärerna att en förstärkning av bidrags­medlen är nödvändig. Utskottet vill erinra om alt kulturrådet i sin anslags­framställning konstaterar att antalet kullurgrupper under perioden 1984/85 -1985/86 har minskat med 2 000. Statsbidraget läcker i dag endast ca 45 % av bidragsberättigade kostnader.Med hänsyn lill den betydelse som studieför­bundens kulturverksamhet har inte minsl utanför storstadsområdena och de större tätorterna är denna utveckling oroväckande. Den urholkning av bidraget som skett under de senaste åren drabbar inte minsl kullurakfiviteler som vänder sig till barn och ungdom. Utskottet tillstyrker därför förslaget i motion Ub274 om en höjning av anslaget med 9 milj. kr.

Utskottet är inte berett att föreslå riksdagen att göra den framställning till regeringen som önskas i motion Ub213. Motionen bör alltså avstyrkas.

Utbildningsutskottet bör föreslå riksdagen att beräkna 116 546 000 kr. för kulturverksamhet i studieförbunden saml lill Folkbildningsförbundet och länsbildningsförbunden 3 208 000 kr.

3.     Medelsberäkningen för kulturverksamhet m.m.

Alexander Chrisopoulos (vpk) anser all den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar med "Utskottet är" och slutar med "alltså avstyrkas" bort ha följande lydelse:

Amatörkulturen spelar en viktig roll i vårt samhälle. Den utgör en grund för klassmässig, lokal och nationell identitet. Den kan också vara en fritidsverksamhet som bidrar lill att bygga upp självförtroende och samhörig­het vid arbetslöshet och arbetstidsförkortningar. Del är därför angelägel all villkoren för den folkbildningsverksamhet som är inriktad på amatörkultur förbättras. Kulturrådet påpekar i sin anslagsframställning all bidraget lill kulturverksamhet inom studieförbunden inte följt kostnads- och verksam­hetsutvecklingen. Budgetåret 1985/86 motsvarade bidraget endast ca 45% av de stalsbidragsberälligade kostnaderna. Utskottet anser i likhet med motio­närerna alt bidraget till kulturverksamhet inom en femårsperiod bör bli likvärdigt med bidraget lill studiecirklar. Vad kulturutskottet här anfört med anledning av motion Ub213 bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

gotab   Stockholm 1988 14850