om ersättning till arbetslösa ungdomar i vissa fall (prop. 1983/84:46)

Yttrande 1983/84:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande

1983/84:6 y

om ersättning till arbetslösa ungdomar i vissa fall (prop. 1983/84:46)

Till arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet har berett skalleutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgi­vare jämte eventuella motioner,

1 propositionen läggs fram förslag om inrättande av s. k. ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. De ungdomar som blir anvisade arbete i ungdomslag blir anställda hos arbetsgivaren. Lön och övriga förmåner utgår enligt kollektivavtal. Den lön som betalas ut till dem som arbetar i ungdomslag blir skattepliktig inkomst och kommer att ge rätt till sociala förmåner som grundar sig på anställningsinkomst. 1 vissa fall föreslås alt ersättning skall utgå trots all den unge inte är anställd hos en arbetsgivare, t. ex. om den unge inte anvisats arbete inom föreskriven tid. Även sådan ersättning, liksom dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknads­stöd, skall enligt förslaget utgöra skattepliktig intäkt. En bestämmelse härom har förts in i p. 12 av anvisningarna lill 32 § kommunalskatlelagen (KL). Vidare föreslås att kontrolluppgiftsskyldighet för sådan ersättning införs.

1 motionerna 1983/84:62 av Alf Wennerfors m. fl. (m) och 1983/84:60 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) yrkas avslag på propositionen.

Skatteutskottet lar i detta yttrande enbart ställning till de föreslagna ändringarna i KL och taxeringslagen (TL). Dessa står i överensstämmelse med de principer som allmänt tillämpas vid beskattningen. Under förutsätt­ning all en rätt till ersättning enligt förslaget i propositionen tillstyrks av arbetsmarknadsutskottet bör därför, enligt skatteutskottets mening, arbets­marknadsutskottet också tillstyrka de föreslagna ändringarna i KL och TL.

Stockholm den 22 november 1983

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEIN

Närvarande: Rune Caristein (s), Knut Wachtmeister (m), Valter Krislenson (s). Stig Josefson (c), Olle Westberg (s). Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s) och Ewy Möller (m).

1 Riksdagen 1983/84. ösaml. Nrö v


1983/84:6 yminab/gotab   Stockholm 1983 77266


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.