om förmögenhetsbeskattningen av arbetande kapital i små och medelstora företag (motion 1983/84:34 yrk. 7 delvis och yrk. 8 m.m)

Yttrande 1983/84:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande

1983/84:2 y

om  förmögenhetsbeskattningen  av  arbetande  kapital  i  små  och medelstora företag (motion 1983/84:34 yrk. 7 delvis och yrk. 8 m. m)

Till arbetsmarknadsutskottet

1 proposition 1983/84:26 bilaga 1 (arbetsmarknadsdepartementet), som hänvisats lill arbetsmarknadsutskottet, har regeringen föreslagit särskilda sysselsätlningsätgärder för budgetåret 1983/84.

Med anledning av propositionen har i motion 1983/84:34 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) hemställts bl. a. att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om ändrade regelsystem för den allmänna löneavgiften och socialförsäkringsavgifterna i fråga om nyförelagande enligt de riktlinjer som anförs i motionen (punkl 7 i hemställan) och om slopande av förmögenhets­beskattningen av arbetande kapital i små och medelstora företag (punkt 8 i hemställan).

1 fråga om löneavgiften innebär yrkandet i motionen all små och medelstora företag fr. o. m. den 1 januari 1984 temporärt befrias från sådan avgift.

De berörda punkterna i motionens hemställan har, såvitt avser löneavgif­ten och fråga om befrielse från förmögenhetsskatt för arbetande kapital i små och medelstora förelag, hänvisats till skatteutskottet och i övrigt till socialförsäkringsutskoltel.

Skalteulskotlel behandlade i våras en motion från folkpartiet (1982/ 83:2432) vari motionärerna av bl. a. arbelsmarknadspoUtiska skäl yrkade att den allmänna löneavgiften skulle slopas i fråga om ungdomar som nyanställ­des fr. o. m. den 1 juli 1983 och att allt nyförelagande skulle befrias från sådan avgift. Utskottet avstyrkte delta yrkande i sitt betänkande SkU 1982/83:55 med motiveringen att del syfte som motionärerna ville tillgodose i allmänhet bättre främjades genom direkt stöd än genom lättnader i beskattningen. Utskottet pekade också på att regler av den innebörd motionärerna åsyftade kunde vålla problem vid den praktiska tillämpningen.

I samma belänkande behandlade utskottet också elt motionsyrkande om slopande av förmögenhetsskatten på arbetande kapital i små och medelstora förelag. Utskottet avstyrkte även delta yrkande med hänvisning bl. a. till företagsskatiekommilténs utredningsarbete.

Riksdagen biföll utskottels hemställan. Någon omständighet som bör föranleda ändrad ståndpunkt från riksdagens sida i dessa frågor har inte inträffat. Tillräckliga skäl att vid riksdagsbehandlingen behandla dessa frågor särskilt föreligger därför inte. Utskottet överlämnar med anledning

1 Riksdagen 1983/84. ösaml. Nr2y


1983/84:2 ySkU 1983/84:2 y                                                                      2

härav de till utskottet remitterade delarna av motionen till arbetsmarknads­utskottet för vidare handläggning.

Stockholm den 10 november 1983

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEIN

Närvarande: Rune Caristein (s), Knut Wachtmeister (m), Valter Krislenson (s)*. Stig Josefson (c), Olle Westberg (s). Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp)* , Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s)* och Ewy Möller (m).

* Ej närvarande vid justeringen.

Avvikande meningar

1. Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c), Bo Lundgren (m). Ingemar Hallenius (c), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp) och Ewy Möller (m) anser att del avsnitt av utskottets yttrande som börjar med "1 samma" och slutar med "vidare handläggning" bort ha följande lydelse:

Frågan om förtnögenhetsbeskattning av arbetande kapital i små och medelstora företag behandlades utförligt av företagsskattekommittén i dess år 1981 avlämnade betänkande (Ds B 1981:13). Kommittén som undersökt olika beskattningsmetoder för att bryta kapitalbeskattningens negativa effekter på näringslivet ansåg för sin del den bästa lösningen för att tillgodose detta syfte vara alt helt undanta arbetande kapital i mindre oeh medelstora företag från förmögenhetsbeskattning. En majoritet av de remissinstanser som yttrade sig över utredningsförslaget delade i princip kommitténs uppfattning.

Utskottet anser i likhet med förelagsskaltekommittén att det arbetande kapitalet i mindre och medelstora förelag utgör en väsentlig förutsättning för svenskt näringsliv. Med hänsyn härtill bör enligt utskottets mening företags­skatiekommilténs förslag genomföras. Utskottet finner detta så mycket mer angelägel mol bakgrund av de skärpningar av företagsbeskattningen som en riksdagsmajoritet genomfört under senare år oeh de beslut i samma riktning som kan väntas senare i höst.

Med det anförda vill utskottet som sin mening uttala att yrkande 8 i motion 34 bör bifallas.

Enligt utskottets uppfattning finns del skäl sorn talar för att samtliga yrkanden i motion 34 prövas i ett sammanhang i samband med behandlingenSkU 1983/84:2y                                                                       3

av proposition 26. Utskottet beslutar därför att lill arbetsmarknadsutskottet överlämna de till skatteutskottet remitterade delarna av motionen för vidare behandling.

2. Kjell Johansson (fp) anser all del avsnitt av utskottets yttrande som börjar med "Skalteutskollet behandlade" och slutar med "praktiska tillämpning­en" bort ha följande lydelse:

I likhet med motionärerna anser utskottet det angelägel alt genom skattestimulanser underlätta nyförelagande. En lämplig åtgärd i sådant syfte kan vara all temporärt befria allt nyförelagande från skyldighet att erlägga löneavgift. Utskottet anser sig därför böra förorda att arbetsmarknadsut­skottet tillstyrker bifall till motion 34 i denna del.

Särskilt yttrande

Knut Wachtmeister, Bo Lundgren, Karl Björzén och Ewy Möller (samtli­ga m) anför:

Moderata samlingspartiet har tidigare ställt sig avvisande till tanken på en särskild löneavgift och därvid åberopat samma skäl som de regeringen ansett tala mot en höjning av arbetsgivaravgiften. Ett yrkande från vårt håll om slopande av löneavgiften fr. o. m. den 1 juli 1983 har tidigare avvisats av skatleutskottets majoritet. Vi har nu inte möjlighet att ta initiativ i denna för företagen så viktiga fråga. Enligt vår mening är det emellertid - särskilt mot bakgrund av redan beslutade och aviserade skärpningar av företagsbeskatt­ningen - angeläget alt regeringen så snart som möjligt lägger fram förslag om slopande av löneavgiften. Härigenom anser vi oss ha besvarat motion 34 i denna del.minab/gotab   Stockholm 1983 77174


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.