om höjning av tobaksskatten och energiskatten på olja (prop. 1987/88:150 bil. 3)

Yttrande 1987/88:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Finansutskottets yttrande

1987/88:5 y                 :   ;, ,

om höjning av tobaksskatten och energiskatten på Olja (prop. 1987/88:150 bil. 3)


FiU

1987/88:5 y


Till skatteutskottet

Regeringen (finansdepartementet) har i proposifion 1987/88:150 (komplef-,
teringsproposifionen) bilaga 3 föreslagit riksdagen att   .
- ...,

dels anta i propositionen under punkt 4 framlagda förslag till

1.   lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt,

2.   lag om ändring i tulltaxelagen (1987:1068),

deb anta i proposifionen under punkt 5 framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt.:

Med anledning av förslagen i propositionen här följande motioner väckts:

1987/88:Fi22 av Cari Bildt m.fl. (m), vari hemställs  ;.

11. aft riksdagen avslår regeringens förslag om att,skaften på eldningsolja och andra oljor höjs den 1 juli 1988 från 660 fill 735 kr./m_.

1987/88:Fi30 av Lars Werner m.fl. (vpk), vari hemställs

10.   aft riksdagen avslår regeringens förslag tillTag om ändring i lägen' (1957:262) om allmän energiskatt,

11.   att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om införandet äv en prisutjämnihgsfond för olja,

15. aft riksdagen beslutar om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskaft i enlighet med motionen.

Finansutskottet har - under förutsättning atf .skatteutskottet inte har något
atf erinra - beslutat atf med defta yttrande överlämna ifrågavarande ärende
och anför följande.
                            '   ,         ,

Propositionen

I den reviderade finansplanen redovisas kalkyler över den möjliga ekonomis­ka utvecklingen de närmaste åren. Av dessa dras i propositionen slutsatsen att svensk ekonomi kommer aft kunna vä.xa i förhållandevis god takt, med hög sysselsättning och stigande realinkomster utan atf den samhällsekono­miska balansen äventyras - men bara under förutsättning att konsumtionsök­ningen begränsas och lönekostnadernas stegring hålls inom det samhällseko­nomiskt tillgängliga utrymmet. Om konsumtionen och lönekostnaderna skulle fortsätta atf växa lika snabbt som fidigare, skulle Sverige på nytt få så

1 Riksdagen 1987/88. 5 saml. Nr S y


stora underskott gentemot utlandet att en kraftig åtstramning blev nödvän-     FiU 1987/88:5 y dig, vilket skulle innebära en påtagligt försämrad sysselsättning.

För återstoden av 1988 tyder prognoserna i den reviderade finansplanen på aft den inhemska efterfrågan kommer aft fortsätta aft öka i snabb takt. Det gäller såväl konsumfion som investeringar. Det drar med sig en relativt hög BNP-tillväxt med ökad brist på arbetskraft och risk för uppdrivna lönekost­nader. Delar av arbetsmarknaden är klart överhettade. Efterfrågeökningen drar också med sig en snabb löneglidning, stigande import och försämrad bytesbalans.

I propositionen anförs att i detta läge framstår tre uppgifter som centrala för den ekonomiska politiken. Överhettningen måste motverkas genom en dämpning av efterfrågan. Lönebildningen måste påverkas i syfte att åstad­komma en kostnadsutveckling som är förenlig med låg inflation och yttre balans. Ekonomins funktionssätt måste förbättras, så aft tillväxt och kapacifefsutvidgande investeringar sfimuleras.

Mot denna bakgrund bör enligt propositionen en rad åtgärder vidtas i syfte att dämpa den privata konsumtionsuppgången, öka sparandet och underlätta avtalsrörelsen 1989.

I defta yttrande behandlas förslagen om höjd tobaks- och oljeskaff. Propositionens förslag i syfte att stimulera sparandet och underlätta avtalsrö­relserna behandlas i betänkandena FiU 1987/88:21 och FiU 1987/88:30.

I proposifionen anförs atf den inhemska efterfrågan bör dämpas genom en stram finanspolitik. Tobaksskatten bör höjas med 5 öre per cigarett. En motsvarande höjning bör också ske för vissa andra tobaksvaror. Skattehöj­ningen bör genomföras den 6 juni 1988. Den medför aft priset på cigaretter stiger med ca 10 %. De ökade statsinkomsterna kan beräknas till ca 500 milj. kr.

Regeringen har tidigare föreslagit en höjning av studiemedlen. Statens merkostnader för detta beräknas i kompletteringsproposifionen till ca 300 milj. kr. per år. I komplefteringspropositionen föreslås att 125 milj. kr. per år under de kommande fyra budgetåren anvisas för åtgärder mot främmande undervaffenskränkningar. Därutöver bör 200 milj. kr. anvisas för ett nytt minröjningsfartyg. Totalt föreslås utgiftsramen för det militära försvaret för budgetåret 1988/89 räknas upp med 178 milj. kr. Behovet av en stram finanspolifik nödvändiggör att dessa kostnader till fullo finansieras.

Därför bör enligt propositionen skaften på eldningsolja och andra oljor höjas med 75 kr. per m', vilket motsvarar en intäktsökning på drygt 600 milj. kr. Höjningen bör träda i kraft den 1 juli 1988.

Motionerna

I motionerna Fi22 (m) och Fi24 (c) accepteras förslaget till höjning av tobaksskatten. I mofion Fi28 (fp) accepteras förslaget med hänvisning fill att man tidigare i vår föreslagit en lika stor höjning av tobaksskatten. I mofion Fi30 (vpk) föreslås nu eri höjning med 15 öre/cigarett eller ca 30 %. Dessutom föreslås att skatten för cigarrer och cigariller höjs.

Förslaget fill höjd oljeskaft accepteras i mofion Fi24 (c) men avvisas i motionema Fi22 (m) och Fi30 (vpk). I mofion Fi28 (fp) hänvisas fill det förslag om en höjning av skaften på eldningsolja och andra oljor med 200 kr.som mofionärerna framfört i motion 1987/88:N40.1 motion Fi28 konstateras      FiU 1987/88:5 y atf förutom de energipolitiska effekterna bidrar den  av motionärerna föreslagna oljeskatfehöjningen till en nödvändig finanspolitisk åtstramning. De ökade skatteintäkterna beräknasj efter en viss minskning av förbrukning­en, till ca 1,5 miljarder kronor.

Utskottet

Utskottet vill med anledning härav anföra följande. Underskottet i statsbud­geten har de senaste åren minskat kraffigt. Detta beror i någon mån på atf, viss långivning lyfts ut från budgeten samt på att vissa kassahållningsåtgärder vidtagits. Dessa åtgärder har haft en begränsad effekt på den totala efterfrågeutvecklingen i samhället. Till övervägande del har emellertid förbättringen i statsbudgeten skett som en följd av såväl ökade skatteintäkter som en återhållen utgiftsökning. Därigenom har en åtsframningseffekt åstadkommits. Trots defta har emellertid efterfrågan expanderat kraftigt och tydliga överhetfningsfendenser gjort sig märkbara. Det finns därför som utskottet ser det starka skäl aft ytterligare strama åt finanspolifiken och minska efterfrågan, främst den privata konsumtionen.

Utskottet ser därför från sina utgångspunkter goda skäl atf höja tobaks­skatten i enlighet med propositionens förslag.

I mofion Fi30 (vpk) föreslås en ökning av skaften med ca 30 %. Det är enligt utskottet infe rimligt atf en så stor åtsframningseffekt läggs på enbart denna typ av konsumfion. Utskottet avstyrker därför motion Fi30 yrkande 15.

För aft motverka en försvagning av finanspolitiken tillstyrker utskottet en höjning av skaften på eldningsolja. Höjningen bör, som föreslås i propositio­nen, vara så avvägd atf den förutom att den finansierar de föreslagna utgiftsökningarna för studiemedel och för åtgärder mot främmande under­vaffenskränkningar också får en viss dämpande effekt på efterfrågan. Propositionens förslag till höjning med 75 kr. per m' förefaller därför vara väl avvägt. Det förslag som folkpartiet fört fram om en höjning av o|jeskaften med 200 kr. per m'' har övervägts av utskottet. En höjning av den storleksordningen kan komma aft bli nödvändig om det visar sig att ytterligare efferfrågedämpande åtgärder kommer att behöva vidtas. I avvaktan härpå bör förslaget dock avslås av riksdagen.

Utskoftet ser infe heller skäl aft införa den typ av prisutjämningsfpnd som föreslås i motion Fi30 (vpk). En stabilare prisutveckling är naturiigtvis önskvärd men det kan sannolikt inte åstadkommas enbart med hjälp av prisutjämningsfonder. Förslaget tycks utgå från att den långsiktiga prisut­vecklingen kan förutses och att variationerna i energipriserna därför kan pareras. Erfarenheten har emellertid visat atf så inte är fallet. Yrkande 11 i motion Fi30 bör därför avslås av riksdagen.

Stockholm den 19 maj 1988 På finansutskottets vägnar

Arne GaddNärvarande: Arne Gadd (s), Anne Wibble (fp), Roland Sundgren (s), Lars:    FiU 1987/88:5y Tobisson (m), Christer Nilsson (s), Rune Rydén (m), Lisbet Calner (s), Filip Fridolfsson (m), Arne Andersson i Gamleby (s), Gunnar Björk (c), Hans Petersson i Hallstahammar (vpk), Arne Kjörnsberg (s), Marianne Carlström (s), Margitta Edgren (fp) och Rolf Kenneryd (c).

Avvikande meningar

1.         LarsTobisson, Rune Rydén och Filip Fridolfsson (alla m) ariser att den del
av utskottets yttrande sorn börjar med "Utskottet vill" och slutar med
"därför avslås av riksdagen" bort ha följande lydelse:

Utskottet konstaterar ätt regeringen till följd av sin underlåtenhet att i god tid föreslå konsumtionsbegrärisande insatser i den offenfiiga sektorn och verkningsfulla sparstimulanser för hushållen nu ser sig föranlåten atf föreslå nya skattehöjningar. Defta sker trots att utskottet fidigare har framhållit aft skattetrycket inte bör stiga ytferligai-e (FiU'1987/88:5): Även regeringeri har instämt i denna uppfattning.

Den ekonomiska politiken bör enligt utskottet irite bedrivas utifrån ett kortsiktigt perspekfiv utan i stället präglas av långsikfighet, fasthet och konsekvens. Olika ekonomisk-polifiska åtgärder måste syfta till att angripa de grundläggande problemen i ekonomin snarare än själva symptömeri.

Den budgetpolitik som förordas i'motion Fi22 (m) ger étt mindre
underskott i statsbudgeten än regeringens reviderade budgetförslag. Det är
missvisande aft tala om den i propositionen förordade höjningen av
oljeskatten som ett led i en ätsframningspolifik, eftersom den är avsedd atf
finansiera vissa angivna utgiftsökningar. Flöjningeri skulle dessutom leda fill
en ytterligare skärpning av skaf fétryckef, vilket i sig är ett gott skäl för aft den
skall avvisas. Utskottet avstyrker därmed än mer eftertryckligt dén kraffiga
höjning av oljeskaffen, med 200 kr. per kubikmeter, som folkpartiet här
föreslagit.
                                                '

Utskottet anser vidare aft punktbeskaftningeri infe bör anväridas som ett energipolitiskf styrmedel. I stället bör en öinläggriing av energibeskattningeri ske till mervärdeskatt som kombineras med energilikformiga punktskatter på en förhållandevis låg nivå. Enligt utskottets uppfattning skulle därmed punktskatternas nuvarande snecivridningseffektér för den svenska industrin kunna undvikas, vilket skulle innebära en stimularis för de energikrävande basnäringarna samt leda fillpösitivä sysselsättningseffekter i särskilt utsatta regioner.

Utskoftet anser däremot att regeringens förslag om höjning av tobaksskat­ten kan godtas, eftersom det i stoft sett innebär en anpassning av priset på tobaksvaror till den allmänna prisstegringen I motion Fi30 föreslås en höjning av skaften med ca 30 %. En sådan höjning skulle driva upp skattetrycket, varför utskottet avstyrker motion Fi30 yrkande 15.

2.         Anne Wibble och Margitta Edgren (båda fp) anser atf den del av utskottefs
yttrande som börjar med "Utskottet vill" och slutar med "dock avslås av
riksdagen" bort ha följande lydelse:Utskottet vill med anledning härav anföra följande.. Utskottet delar FiU 1987/88:5y mofionärernas i januari framförda ujjpfaftning atf insatserna för atf minska tobakskonsumtionen måste intensifieras. Målet bör vara atf halvera tobaks-konsumtionen till sekelskiftet. Detta bör nås genom en aktiv prispolitik och en ökad information. Folkpartiet krävde därför atf regeringen skyndsamt skulle lägga fram förslag om höjd tobaksskatt: Utskottet välkomnar därför atf regeringen nu hörsammar denna begäran.

Beträffande oljeskattehöjningen hänvisar motionärerna i folkpartiefs partimotion till den höjning av elprisetsom kommer att ske framöver, infe minst i samband med kärnkraftsavvecklingeri. Utskottet delar mofionärer- ' nas uppfattning atf oljepriset'bör utvecklas på liknande sätt, vilket blir . följden av den av mofionärerna föreslagna skattehöjningen. Utskottet anser därför atf en höjning av oljeskatten med 200 kr. per kubikmeter från energipolifiska synpunkter är rimlig.

Utskottet anser således sammanfattningsvis att sociala och hälsoskäl resp. energipolifiska skäl mofiverar de i motion Fi28 (fp) föreslagna skattehöjning­arna. Yrkande 11 i mofion Fi22 (m) bör därför avslås.

I propositionen motiveras emellertid skaftehöjningarna inte av ovan anförda skäl utan av stabiliseringspolitiska och stafsfinansiella skäl.

Utskottet konstaterar i likhet med motionärerna i folkparfiets partimotion - och för övrigt också propositionen samt mofionerna Fi22 (m) och Fi24 (c) -atf den svenska ekonomin nu hamnat i ett läge där den inhemska efterfrågan expanderar kraffigt och tydliga tecken till överhettning är märkbara. Detta beror till stor del på den fidigare felaktiga ekonomiska polifiken som underlåtit atf angripa vikfiga strukturella problem. Om den ekonomiska politiken i stället utformats enligt de riktlinjer som vid upprepade fillfällen framförts i folkpartiefs parfimotioner skulle de nuvarande problemen vara väsentligt mindre.

I dagsläget är det emellerfid som utskottet ser det nödvändigt aft ytterligare strama åt finanspolifiken och minska efterfrågan, främst den privata konsumtionen. Utskottet ser därför från sina utgångspunkter goda skäl aft höja tobaksskatten i enlighet med proposifionens förslag. I mofion Fi30 föreslås en ökning av skaften med ca 30 %. Det är enligt utskottet infe rimligt att en så stor skattehöjning läggs på enbart denna typ av konsumtion. Mofion Fi30 yrkande 15 bör avstyrkas.

Utskottet tillstyrker en höjning av oljeskaffen med 200 kr. per kubikmeter. Från de utgångspunkter utskottet har att bevaka synes de efferfrågedämpan­de effekterna väl avvägda. Utskottet konstaterar att den av regeringen föreslagna höjningen på 75 kr. per kubikmeter täcker ökade utgifter för studiemedel samt åtgärder mot främmande undervaffenskränkningar, men därutöver knappast har några efterfrågedämpande effekter.

Utskottet återkommer i ett annat betänkande fill de ytterligare åtgärder för en stramare finanspolitik som enligt utskottets mening är nödvändiga.

3. Hans Petersson i Hallstahammar (vpk) anser att den del av utskottefs yttrande som börjar med "Utskottet vill" och slutar med "därför avslås av riksdagen" bort ha följande lydelse:Utskottet vill med anledning härav anföra följande. Det finns, som anförs i      FiU 1987/88:5 y motion Fi30 (vpk), goda skäl för atf kraffigt höja skaften på tobak. Om man vill minska konsumfionen av tobak måste skattehöjningen vara större än vad som motsvaras av inflationen.

En höjning i enlighet med propositionens förslag är därför otillräcklig. Utskottet vill därför tillstyrka förslaget i motion Fi30 (vpk) yrkande 15 om höjning av skaften med 30 %. Utskottet anser även atf cigarrer och cigariller bör omfattas av skaftehöjningen.

Förslaget om en höjning av energiskatten på olja bör avslås av riksdagen eftersom det skulle leda fill en ökning av boendekostnaderna. Energiskatten bör över huvud taget inte användas som en fiansieringskälla för andra än energipolitiskf mofiverade ändamål utan bör sättas in i ett långsiktigt energipolitiskf sammanhang. Utskottet anser i likhet med vad som anförs i motion Fi30 (vpk) atf införandet av en prisufjämningsfond vore ett sätt atf skydda de ekonomiskt svaga grupperna för konsekvenserna av alltför drastiska höjningar av energipriserna. Utskottet tillstyrker med det anförda yrkandena 10 och 11 i mofion Fi30 (vpk).