om kulturporto/bokporto m.m.

Yttrande 1987/88:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande

1987/88:6 y

om kulturporto/bokporto m.m.


KrU 1987/88:6y


Till trafikutskottet

Trafikutskottet har berett kulturutskottet tillfälle all yttra sig över fyra motioner om införande av etl kullurporto/bokporlo eller, i en av motioner­na, återinförande av ell särskilt trycksaksporlo. Mofionerna är följande, nämligen 1987/88:T903 (m), T907 (fp), T911 (s) och T932 (c).

Gällande bestämmelser m.m.

Före den 1 juni 1981 fanns enligl den då gällande poslavgiflskungörelsen (1971:745) separata taxor för befordran av brev, postkort. A-korsband resp. B-korsband. Som korsband befordrades trycksaker och varuprov. A-korsband var korsband som skulle befordras och utdelas med. samma hastighet som brev. Annat korsband var B-korsband. Avgifterna för korsband var lägre än avgifterna för brev och poslkort. Vidare var avgifterna för B-korsband lägre än avgifterna för A-korsband.

I den fr.o.m. den 1 juni 1981 gällande förordningen (1981:193) om vissa postavgifter behandlas samtliga ovan nämnda försändelseslag i avgiflshänse-ende likformigt som brev. Den nya förordningen innebar även att avgiftsni­vån för brev höjdes. Avgiftsförändringen innebar bl.a. att kraven på snabbhet i befordran och viklen pä försändelserna på ett annat säll än tidigare bestämde avgifterna. Avgifterna har sedermera höjts ytterligare, senast med giltighet fr.o.m. den 1 februari i år.

Enligl förordningen om vissa.postavgifter utgår avgiften för befordran av brev enligt normaltaxa eljer ekonomilaxa. Normaltaxan fastställs av rege­ringen och ekonomitaxan av postverket. "Normalbrev" behandlas som A-post. De befordras snabbare än "ekonomibrev" som behandlas som s.k. B-posl. Avgifterna för ekonomibrev är lägre än avgifterna för normalbrev men för all få sända ekonomibrev krävs alt abonnemang tecknats eller att en engångsavgift erläggs. I förordningen har inrymts ell bemyndigande för posten att sätta ned postavgifterna, om det är förenligt med verkets ekonomiska intressen. Poslen har salt ned avgifterna för i första hand s.k. föreningsbrev och massbrev.

Sedan december 1984 finns elt syslem med frankoelikelter som får användas på försändelser innehållande böcker, tidskrifter, noter eller korrektur. Frankoelikelter, som får köpas av företag inom bok- och musikbranscherna m.fl., finns numera endast för befordran av brev som B-post. De gäller även s.k. skrymmande post. Med frankoelikelter blir

1 Riksdagen 1987/88. 13 saml. Nr 6 y


befordringsavgifterna för tyngre brev lägre än enligt ekonomilaxan. Abon-     KrU iyö//öö.o y nemangs- eller engångsavgift behöver inte erläggas.

Av den lämnade redovisningen framgår alt allmänheten inte kan använda frankoelikelter för att sända böcker. Det kan i delta sammanhang erinras om alt poslen under de senasle åren årligen har erbjudit allmänheten alt köpa rabaltfrimärken att användas som porton för normalbrev (även skrymmande).

Beträffande tidigare behandling av de i motionerna upptagna frågorna hänvisar utskottet i första hand till proposition 1984/85:141 om litteratur och folkbibliotek (s. 24-25), vilken behandlats av kulturutskottet i betänkandet KrU 1984/85:21 (rskr. 392) saml trafikutskottets betänkanden TU 1984/ 85:11,1985/86:11 och 1986/87:18. Utskottet vill också nämna alt kulturrådet på regeringens uppdrag överlagt med postverket och företrädare för berörda branscher. Resultatet av dessa överläggningar redovisades i november 1986 för regeringen. Kulturrådet konstaterade att systemet med frankoelikelter syntes vara den modell som berörda parter kunde enas om. 1 skrivelse i juli 1987 till statens kulturråd har postverket bekräftat sin avsikt att tills vidare i något förenklad form fortsätta med systemet med frankoelikelter.

Utskottet

Motionerna syftar i första hand till all det skall införas ell kulturporlo eller bokporto som ger en möjlighet att lill lägre kostnad än för närvarande distribuera böcker - eller tidskrifter - inom landet. I en äv motionerna understryks särskilt alt de möjligheter till viss begränsning av kostnaderna som gällande bestämmelser om bl.a. frankoefikelter ger, inte är tillräckliga utan alt del krävs etl system som ger även allmänheten en möjlighet all sända böcker och tidskrifter lill en rimlig kostnad. 1 en annan av motionerna förordas elt återinförande av ett särskilt trycksaksporto.

Kulturutskottet vill framhålla att det är en viktig uppgift för kulturpoliti­ken att verka för att så långt möjligt alla människor i vårt land skall kunna ta del av kulturulbudet på olika områden. Beträffande de kulturbärare som böcker och tidskrifter utgör kan man med fog hävda att samhället bör göra långtgående insatser för att utjämna de skillnader som finns i de faktiska möjligheterna för människor att få tillgång till resurserna.

Med hänsyn lill det synsätt som kommer lill uttryck i 1974 års kulturpoli­liska beslut (prop-. 1974:28, KrU 15, rskr. 248) anser kulturulskottel all även andra myndigheter och offentliga institutioner än de som tillhör kultursek­torn bör kunna åläggas en uttrycklig skyldighet alt i sin verksamhet ta vissa av statsmakterna närmare bestämda kulturpolitiska hänsyn [jfr cirkuläret (1974:450) till vissa statsmyndigheter om målen för den statliga kulturpoliti­ken]. 1 här aktuellt avseende leder det sagda enligl utskottets mening lill alt det är motiverat all man ånyo närmare överväger de frågor som las upp i motionerna. Därvid bör inriktningen vara att förbättrade möjligheter till bok- och tidskriflsdistribulion skall skapas.

Det har förulskickats all regeringen skall låta utreda poslens och televerkets regionalpolitiska och sociala ansvar. Uiskottei anser all Irafikul-skoltet bör hemställa all riksdagen som sin mening ger regeringen tillkänna alt den aviserade utredningen bör få i uppdrag alt med nyssnämnda     KrU 1987/88:6 y inriktning överväga även de i motionerna upptagna frågorna om kulturpor­to/bokporto m.m.

Stockholm den 23 februari 1988 På kulturutskottets vägnar Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Ing-Marie Hansson (s), Catarina Rön­nung (s), Maja Bäckström (s), Jan-Erik Wikström (fp), Karl Boo (c), Berit Oscarsson (s), Lars Ahlmark (m), Anders Nilsson (s), Sylvia Pettersson (s), Gunnel Liljegren (m), Erkki Tammenoksa (s), Alexander Chrisopoulos (vpk), Margareta Fogelberg (fp) och Sfina Gustavsson (c).gotab   Stockholm 1988 14720