om offentliga utskottsutfrågningar (prop. 1987/88:22 delvis)

Yttrande 1987/88:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande

1987/88:2 y

om offentliga utskottsutfrågningar (prop. 1987/88:22 delvis)


KrU

1987/88:2 y


Till konstitutionsutskottet

Konslitufionsutskoltet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:22 om vissa grundlagsfrågor m.m. såvitt avser frågan om offentliga utskotlsulfrågningar jämte motioner i denna del.

I propositionen föreslås att 4 kap. 12 § riksdagsordningen ändras så alt utskottssammanträde för inhämtande av upplysningar skall kunna bli offentligt. Lagändringen föreslås träda i krafl den 1 januari 1988.

Några motionsyrkanden med anledning av propositionen i denna del har inte väckts. Frågan om offentliga utskottsutfrågningar berörs dock i motive­ringarna i några motioner.

Utskottet

I propositionen föreslås att genom en ändring av bestämmelserna i 4 kap. 12 § riksdagsordningen möjlighet öppnas att ordna offentliga utskottssammanträ­den för att inhämta upplysningar.

Under den diskussion om offentliga utskotlsulfrågningar som pågått under de senaste åren har framför allt frågan om huruvida sådana förhör skall kunna ordnas i konstitulionsutskottet som ett led i granskningen av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning tilldragit sig uppmärksamhet. Kulturutskottet vill med hänsyn härtill framhålla all del numera inte sällan förekommer att utskotten håller utfrågningar som ell led i beredningen av ärenden rörande budget- eller lagstiftningsfrågor. Det förekommer också att utfrågningar ordnas för all etl utskott skall skaffa sig en allmän information om utvecklingen eller den aktuella situationen inom viss sektor av utskottets beredningsområde. Kulturulskollel - som främst bereder kulturfrågor och frågor om radio och TV - gör bedömningen all utfrågningar i utskottet i vissa fall skulle kunna vara av ell allmänt intresse och således vara väl lämpade för att vara offentliga. Kulturutskottet fillstyrker därför förslaget i propositionen all del skall bli möjligt alt ordna offentliga ulskoltsulfrågningar. Uiskottei har inte något all erinra mol den i propositionen redovisade, här aktuella författningstexten.

Stockholm den 26 november 1987 På kulturutskollets vägnar Ingrid Sundberg

1 Riksdagen 1987/88. 13 saml. Nr2 y


Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Ing-Marie Hansson (s), Maja Bäckström      KrU 1987/88:2 y (s), Berit Oscarsson (s), Lars Ahlmark (m), Anders Nilsson (s), Sylvia Pettersson (s), Margareta Mörck (fp), Erkki Tammenoksa (s), Kerstin Göthberg (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Mats O Karlsson (s), Margare­ta Fogelberg (fp), Håkan Stjernlöf (m) och Stina Gustavsson (c).

gotab   Stockholm 1987 13711