om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m.m. (prop. 1987/88:86 bil. 8)

Yttrande 1987/88:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande

1987/88:9 y

om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m. m. (prop. 1987/88:86 bil. 8)


KrU

1987/88:9 y


Till arbetsmarknadsutskottet

Kulturutskottet har beslutat att yttra sig till arbetsmarknadsutskottet över proposition 1987/88:86 om särskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens län m.m., bilaga 8, C 14. Särskilda regionalpolitiska medel lill länsstyrelsen i Norrbottens län i vad avser kulturverksamhet (s. 55-56).Kulturutskottet har vidare beslutat att yttra sig lill arbetsmarknadsutskoltet över motionerna 1987/88;Ub32 yrkande 4 av Birgitta Rydle m.fl. (m) och 1987/88;A40 yrkande 3 av Elver Jonsson m.fl. (fp), vilka motioner väckts med anledning av propositionen, samt all - om afbelsmarknadsutskoltel medger del -överlämna motionerna i nämnda delar till arbetsmarknadsutskottet.

Kullurulskotlet vill här nämna att kulturministerni propositionen, bilaga 4, avsnittet 5 (s. 31-32), närmare utvecklar sin syn på kultur och regional utveckling.

Utskottet

I propositionen föreslås i här aktuell del att under elt nytt anslag på statsbudgeten särskilda regionalpoliliska medel - 100 milj. kr. - anvisas lill länsstyrelsen i Norrbottens län.. Industriministern anför alt fiera av de förslag som länsstyrelsen i en skrivelse den 8 januari 1988 lill regeringen prioriterat -däribland förslag om resurser för regional och lokal kulturverksamhet - bör kunna genomföras med medel från anslaget. Industriministern hänvisar till . vad kulturministern anfört i, propositionen om kulturens roH i elt regionalt utvecklingsperspektiv och inriktningen av kulturprojekt som syftar lill alt medverka i ell lokalt och regionall utvecklingsarbete.

I del åsyftade avsnittet hänvisar kulturministern till att han i proposifionen om särskilda regionalpolifiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland redovisat sin syn på kulturens roll i etl regionall utvecklings­perspektiv (prop. 1987/88:64 bil. 2 s. 35). Som utgångspunkt för förslag om att ställa särskilda medel till förfogande för en försöksverksamhet med syfte all stimulera kulturverksamhet i Bergslagen och Jämtlands län angavs bl.a. alt etl aktivt kullurliv och en god kulturmiljö bör ses som viktiga resurser i kampen mol avflyttning, arbetslöshet och stagnation. Riksdagen har nyligen bifallit regeringens förslag i bl.a. denna del (KrU 1987/88:3y, UbU 1987/88:9, rskr. 1987/88:211).

I den nu aktuella propositionen anför kulturministern följande (s. 31).

1 Riksdagen 1987/88. 13saml. Nr9 y


Enligt min bedömning finns mycket goda förutsättningar för konstruktiva KrU 1987/88:9 y kultursatsningar också i Norrbollens län. I samverkan mellan länsstyrelsen, landstinget och länsarbetsnämnden pågår etl särskilt projekt med målet att utveckla former och metoder för insatser inom kulturområdet och för att kunna värdera betydelsen av sådana insatser. Länsstyrelsen har också till regeringen redovisat utvecklingsprojekt inom eller i samarbete med kultur­sektorn. De har alla det gemensamt att de har sin upprinnelse i lokala erfarenheter och behov saml i länets historia och tradition. Utmärkande för projekten är också stråvan att kombinera kultur och turism, framhävandet av samverkan mellan professionella och ideella krafter saml betoningen på ungdomars medverkan. Denna inriktning ligger väl i linje med vad jag anförde om inriktningen av en kultursatsning i den tidigare nämnda propositionen. Detsamma gäller i fråga om förankringen i t,ex. bildningsför­bundens och hembygdsrörelsens verksamhet.

Kulturministern framhåller att, eftersom länsstyrelsen bland de prioriterade projekten i sin skrivelse den 8 januari 1988 föreslagit 10 milj. kr. till lokal kulturverksamhet, han räknar med all kulturprojekt motsvarande dem i Bergslagen och Jämtlands län kommer till stånd också i Norrbottens län inom ramen för länsstyrelsens medel. Han betonar att de projekt som kommer i fråga för stöd måste ha goda förutsättningar att ge de efterfrågade ulveck-lingseffeklerna.

I motion Ub32 (m) framhålls att den av regeringen förutsatta satsningen på kulturprojekt måste utformas så att stödei främjar kulturverksamhet inom flera olika områden som t.ex. konst, musik, musei- och teaterverksamhet. Vidare framhålls alt endast verksamhet som syftar lill en hög kvalitet bör komma i fråga för stöd (yrkande 4).

Utskottet vill med anledning av molionsyrkandet framhålla alt det av propositionen framgår att del stöd som kan bli aktuellt på kulturområdet är avsett för en utveckling inom olika kulturområden. Motionärernas synpunk­ter står därför inte i motsättning till regeringens förslag. Utskottet vill i sammanhanget peka på viklen av att resurserna används för satsningar som innebär all lokall kulturliv och kullurutbud stimuleras. Projekt som får stöd måste syfta till ett deltagande av olika grupper. Stöd bör kunna utgå både lill insatser av amatörer och professionella och till sådana där de båda grupperna samverkar. Del råder bred enighet om att offentligt kullurstöd skall utgå till verksamhet av hög kvalitet, och utskottet förutsätter att kvalitelsprincipen kommer all gälla även i fråga om de här aktuella resurserna. Någon riksdagens åtgärd med anledning av molionsyrkandet är inte erforderlig.

I motion A40 (fp) framhålls att utveckling av lokalt anknuten kultur sannolikt har en viktig mobiliserande roll i den regionala utvecklingen. Däremot är det mer tveksamt om kulturyttringar med mer snäv regional eller lokal anknytning kan spela någon rekryterande roll till regionen. För detta krävs att ett kullurutbud av mer allmän karaktär finns att tillgå, anför motionärerna. De vill understryka vikten av all fortsatta satsningar på kultur i Norrbotten även inbegriper sådana yttringar, vilka kan förväntas underlätta rekrytering av personal till regionen.

Enligt utskottets mening är del inte möjligt alt i här aktuellt avseende göra en skillnad mellan olika slag av kulturinsatser. Etl av skälen härtill är vad som anförts i det föregående av innehåll all kvalitet måste prägla alla kulturinsat-ser. Vidare vill utskottet framhålla alt det i den tidigare nämnda propositio- KrU 1987/88:9 y nen om bl.a. kulturinsatser i Bergslagen och Jämtlands län framhålls all elt vitall kullurliv och en god kulturmiljö är viktiga faktorer för etablering inom näringsliv och rekryteringen av personal (s. 26). Det nu aktuella regerings­förslagel har samma inriktning som förslaget i nämnda proposition och det sagda bör självfallet vara en utgångspunkt även för satsningarna i Norrbot­ten. För att kulturlivet på en ort skall vara livskraftigt krävs det bl.a. alt det har en god lokal förankring samtidigt som det förmår att engagera även andra människor än ortens egna invånare. Utskottet kan således inte finna annat än alt motionens syfte i denna del kan bedömas bli tillgodosett genom förslaget i propositionen. Motion A40 yrkande 3 avstyrks således.

Då del gäller innehållet i propositionen i här aktuell del vill utskottet också hänvisa till vad utskottet anförde i sill yttrande lill utbildningsutskottet över propositionen om bl.a. kulturinsatser i Bergslagen och Jämtlands län (KrU 1987/88:3 y s. 3). Kulturutskottet framhöll bl.a. att det är av vikt att del sker en utvärdering av stödinsatserna.

Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet propositionen i aktuell del och avstyrker de båda motionsyrkandena.

Slockholm den 28 april 1988 På kulturutskottets vägnar

Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Ing-Marie Hansson (s), Catarina Rön­nung (s), Berit Oscarsson (s), Lars Ahlmark (m), Anders Nilsson (s), Sylvia Pettersson (s), Margareta Mörck (fp), Erkki Tammenoksa (s), Kerstin Göthberg (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Mals O Karlsson (s), Margare­ta Fogelberg (fp), Jan Hyttring (c) och Håkan Stjernlöf (m).

Avvikande mening

Kulturstödets användning

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Håkan Stjernlöf (alla m) anser att den del av utskottets yttrande som på s. 2 börjar med "Utskottet vill" och slutar med "inte erforderlig" bort ha följande lydelse:

Utskottet vill ( = ulskottet 9 rader) grupperna samverkar. Det råder bred enighet om all offentligt kullurstöd skall utgå lill verksamhet av hög kvalitet, och utskottet vill understryka alt kvalitelsprincipen måste gälla även i fråga om de här aktuella resurserna. Vad utskottet sålunda anfört bör riksdagen med bifall till molionsyrkandet (motion Ub32 yrkande 4) som sin mening ge regeringen lill känna.gotab    Stockholm 1988 15223