om skatten på elektrisk kraft

Yttrande 1983/84:SkU16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande 1983/84:16 y

om skatten på elektrisk kraft

Till bostadsutskottet

Bostadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle alt yttra sig över motion 1983/84:2825 yrkande 4 av Karin Söder m. fl. (c) om vattenkrafts-skatten. Motionen har väckts med anledning av proposition 1983/84:160 om fortsatt vattenkraftsulbyggnad. Med anledning härav får skatteutskottet anföra följande.

Elektrisk krafl beskattas enligt lagen.(1957:262) om allmän energiskatt. Sedan den 1 januari 1983 beskattas elektrisk krafl som framställs inom landet i ett vattenkraftverk som lagils i drift före år 1978 och som har en installerad generatoreffekt av minst 1 500 kW också enligt lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk krafl. Denna skatt utgår med 2 öre per kWh om kraftverket har lagils i drift före år 1973 och med 1 öre per kWh om kraftverket har lagils i drift under åren 1973-1977.

Motionärerna vänder sig mot att man lill följd av den särskilda elskallens konstruktion - i stället för alt utnyttja inhemska produktionsmöjligheter -under år 1983 importerat vattenkraflproducerad billig el i stor omfattning från Norge. Motionärerna anser också alt den särskilda elskatten bör las ut på ett mer flexibelt sätt så att inte nyinvesteringar i vattenkraft förhindras. De föreslår alt skatten vid nyinvesteringar reduceras med ett belopp motsvaran­de 2 % av ej avskrivna investeringar. Endast avskrivningar som genomförts under den senaste tioårsperioden bör enligt motionärernas förslag beaktas.

Utskottet har tidigare denna vår prövat olika frågor om beskattningen av el. 1 sitt av riksdagen nyligen godkända belänkande 1983/84:33 behandlade utskottet bl. a. frågor om skattereglernas hämmande effekter i vad avser tillkomsten av nya minikraflverk saml frågan om den särskilda elskatten. Utskottet pekade i sammanhanget på all regeringen uppdragit ål statens energiverk att överväga och föreslå åtgärder i syfte att stimulera tillkomsten av nya minikraflverk och förhindra alt äldre minikraftverk avvecklas utan all ersättas av nya anläggningar.

Med anledning av en motion om borttagande av den särskilda elskalten på vattenkraft sommartid och om en utvärdering av skattens verkningar på näringslivet erinrade utskottet om alt de kraflföretag som kunde köpa elkraft från Norge frivilligt hade åtagit sig att inte avtala om tillfälliga kraflköp från Norge under tider då vatten spilldes förbi egna eller delägda kraftverk och att någon ändring av vattenkraftsskatten därför inte behövdes. Frågan om en utvärdering ansåg utskottet för tidigt väckt, och utskottet hänvisade lill alt motivet för alt införa skatten var att snabbt göra samhället delaktigt i

1 Riksdagen 1983/84. ösaml. Nr 16 y


SkU 1983/84:16 ySkU 1983/84:16 y                                                                    2

övervinsterna i de äldre vattenkraftverken. All konsekvenserna av beskatt­ningen för de enskilda producenterna och förbrukarna kunde vara svåra all överblicka var enligt utskottets mening inte något avgörande hinder mot alt införa skallen.

Skatleulskottel anser således att bostadsulskotlel bör avstyrka del aktuel­la molionsyrkandet.

Stockholm den 3 maj 1984

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEIN

Närvarande: Rune Caristein (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c), Olle Westberg (s). Hagar Normark (s), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s), Ewy Möller (m), Bruno Poromaa (s), Erkki Tammenoksa (s) och Göran Riegnell (m)*.

* Ej närvarande vid justeringen.

minab/gotab 78523   Stockholm 1984


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.