om Sverige och den västeuropeiska integrationen (prop.1987/88:66)

Yttrande 1987/88:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande

1987/88:7 y

om Sverige och den västeuropeiska integrationen (prop. 1987/88:66)


mm

KrU

1987/88:7y


Till utrikesutskottet

Ulrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle all yttra sig över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska integrationen jämte motionerna 1987/88:U2-U7, 1987/ 88:U522, 1987/88:U523 och 1987/88:U524.

I propositionen föreslår regeringen alt riksdagen godkänner de av föredragande statsrådet förordade riktlinjerna i propositionens kapitel 1. Vidare bereds riksdagen tillfälle att la del av vad föredragande statsrådet anfört om Sverige och den västeuropeiska integrationen.

Kulturutskotlet begränsar sitt yttrande över propositionen och motioner­na till alt avse de delar som rör massmedier och turism.

Utskottet

Massmedier

I propositionen redovisas att del sedan början på 1980-lalet bedrivs arbete inom Europarådet på all utforma gemensamma regler för TV-sändningar från satelliter. De rekommendationer som hittills tagits fram inom Europarå­det behandlar bl.a. användningen av satellitkapacitet, upphovsrättsliga frågor och audiovisuell produktion. Inom Europarådets ram pågår för närvarande arbete på all utforma en konvention rörande gränsöverskridande sändningar. Bland de frågor som diskuteras är vilken stat som i olika fall skall vara ansvarig för efterlevnaden av reglerna, regler för programinnehåll, reklam och sponsring. Detta konvenlionsarbete har tillkommit genom ell enhälligt beslut av samtliga länder - alltså även EG-länderna - vid ell fackministermöte om massmediepolitik år 1986.

De Europeiska Gemenskapernas (EG) högsta beslutande organ - Kom­missionen - har under åren 1985 och 1986 lagt fram förslag om bl.a. reklamregler och upphovsrätt. Inom Kommissionen pågår arbete som syftar till en enhetlig reglering för att undanröja de hinder för distribution av TV-program över gränserna som de olika EG-ländernas regler anses utgöra.

Europarådets konvenlionsarbete syftar till att sändande och mottagande länder skall komma överens om gemensamma regler för programsändningar som når ut över gränserna. Avsikten är att dessa regler skall vara bindande för de länder som tillträder konventionen, vilket innebär att ländernas

1 Riksdagen 1987/88.13saml. Nr7y


nationella lagstiftning måste anpassas till konvenlionsbestämmelserna.        KrU 1987/88:7 y

En viktig skillnad mellan de båda regelsystem som nu är under utarbetande är att EG-regleringen syftar till att åstadkomma en enhetlig reglering av nationell medielagstiflning ägnad all underlätta spridningen av program mellan EG-länderna, medan Europarådskonventionen söker balansera ambitionen att underlätta spridningen av program mellan Västeuropas länder och kraven på nationell flexibilitet.

När del gäller Sveriges dellagande i arbetet på att utforma en konvention redovisas i propositionen alt Sverige tillhör de länder inom Europarådels ram som verkar för en bindande överenskommelse om all program som innehåller våldsskildringar, pornografi eller hets mot folkgrupp inte skall vara tillåtna. ,

I två motioner framförs synpunkter på och önskemål om Sveriges agerande i det pågående arbetet på att utforma elt europeiskt regelsystem för etermedieområdet.

Centerparfiet påpekar i motion U5 att det är angeläget alt slå vakt om den nationella televisionen samtidigt som det internationella mediesamarbetel bör intensifieras. Motionärerna anser all innehållet i TV-sändningar som når ut över de nationella gränserna bör regleras genom överenskommelse om etiska regler.

Med anledning av dessa synpunkter vill utskottet framhålla att del är angeläget att en överenskommelse med bindande regler för sändningar över gränserna kommer till stånd. 1 likhet med föredragande statsrådet anser utskottet att del är önskvärt att en europeisk konvention utformas med hänsynstagande lill de enskilda staternas självständighet och lill de små ländernas språk och kultur. För svenskt vidkommande är det viktigt all elt framtida europeiskt regelsystem är så flexibelt att det går alt förena med yttrandefrihetsreglerria saml lagstiftningen om våldsskildringar och porno­grafi.

Utskottet instämmer även i föredragande statsrådels och motionärernas bedömning att del är nödvändigt att värna om den nationella televisionen. De uppgifter som statsmakterna lagt på Sveriges Radio som ett förelag i allmänhetens tjänst innebär att företagel har ansvar för att främja bl.a. den fria åsiktsbildningen och kullurens utveckling. Sveriges Radios program­verksamhet är en viktig kulturpolifisk faktor i del svenska samhället.

Med hänvisning till vad som anförts får de synpunkter på den internatio­nella mediepolitiken som förs fram i motion U5 anses vara i allt väsentligt tillgodosedda.

Moderata samlingspartiet tar i motion U7 upp del arbete som pågår inom Europarådet och EG på att utforma ett regelsystem på massmedieområdet. Motionärerna tar särskilt upp frågahom utformningen av och innehållet i reklamsändningar. De påpekar alt i del förslag till Europarådskonveniion som nu diskuteras är intaget etl förbud mol all sända reklam riktat mot etl speciellt land. För Sveriges del skulle en sådan bestämmelse kunna innebära att reklam för multinationella produkter skulle vara tillåten men däremot inte reklam för varor och tjänster som säljs endast i Sverige. De hävdar all om EG-länderna kommer att biträda en Europarådskonvention skulle detta innebära en inskränkning i EG:s beslulsmöjligheter på ell område som ärviktigt både för individernas valfrihet och för företagens frihet att konkurre-     KrU 1987/88:7 y

ra. Motionärerna anför att del för de svenska konsumenterna vore bäst om

de föreslagna EG-reglerna skulle gälla även i Sverige. De förordar därför att

Sverige i utarbetandet av förslag till Europarådskonventionen bör verka för

så liberala regler som möjligt beträffande vidaresändning av radio- och

TV-sändningar.

När del gäller reklam i TV-sändningar delar kulturutskottet föredragande statsrådels uppfattning alt det är angeläget att satellitsändningarna inte används för att kringgå de svenska reglerna om reklam i TV. Det är därför väsentligt att Sverige arbetar för att åstadkomma bindande regler för sändningar över gränserna. Utskottet vill även peka på att lagutskottet i yttrande (LU 1987/88:7 y) till ulrikesutskottet tar upp frågor om marknadsfö­ringsregler för salellitsänd TV-reklam.

Utöver vad som anförs föranleder propositionen och motionerna i här aktuell del inte något uttalande från kulturulskollels sida.

Turismen

ÉG saknar formellt en enhetlig turislpolilik. Internationellt deltar EG-länderna aktivt i OECD;s turislkommitté och i World Tourist Organization (WTO) för utvecklingen av en gemensam turislpolilik. Även flera av de delmål som Kommissionen satt upp för att utveckla den inre marknaden är av stor betydelse. Det gäller bestämmelser om bl.a. fri gränspassage, harmoni; serad transportpolitik, skatteregler för resande och ungdomsutbyte.

Turismen har i takt med ökad frilid fått en växande betydelse och är redan i många europeiska länder en viktig ekonomisk faktor. Det internationella resandet inbringar ca 10 miljarder kronor om året lill Sverige. Samtidigt använder svenska turister 20 miljarder kronor utomlands. I Sverige omsätter turistnäringen ca 70 miljarder kronor per år. De nordiska länderna har ett nära samarbete på turistområdet genom en särskild turislkommitté under Nordiska Ministerrådet.

Föredragande statsrådet anser att den gradvisa framväxten av en enhetlig turislpolilik inom EG kan få betydande konsekvenser för den svenska turistnäringen. Sverige bör därför söka nya vägar för samarbetet med EG -helst tillsammans med övriga nordiska och EFTA-länder - i syfte all skapa en enhetlig marknad för utomeuropeisk turism och elt ökat turislresande inom Västeuropa.

Folkpartiet framhåller i motion U6 betydelsen av att ungdomar från de europeiska länderna besöker Sverige. Motionärerna förordar därför all staten i samråd med ideella organisationer som Svenska Turistföreningen skall främja lågprislurism speciellt inriktad på ungdomar. De anser all del vore önskvärt om en sådan turistsatsning kunde utformas så att kontakter med svenska ungdomar underlättades.

En viktig aspekt av turismen är de ökade möjligheterna att se och lära känna andra länder och kulturer än den egna. Det är därför, som motionärerna påpekar, värdefullt om ungdomar från olika europeiska länder får tillfälle att lära känna vårt land.

Vissa konkreta åtgärder för alt underlätta ungdomars resande har vidtagitspå europeisk bas. Den franska regeringen lanserade år 1985 ett s.k. KrU 1987/88:7 y ungdomskort som berättigar till rabatter på bl.a. resor, kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Vid 1985 års europeiska ungdomsministerkonferens antogs en rekommendation om att Europarådet skulle låta undersöka möjligheter­na att införa ett europeiskt ungdomskort. Frågan kommer enligt vad utskottet inhämtat alt tas upp under våren 1988 dels vid en av den franska regeringen arrangerad konferens, dels vid en ungdomsminislerkonferens i Europarådels regi. Inför dessa konferenser pågår enligl vad utskottet inhämtat inom regeringskansliet ell beredningsarbete i samråd med bl.a. svenska ungdomsorganisationer och berörda organ på turistområdet. Mol denna bakgrund anser kulturutskotlet all motion U6 i här aktuell del inte påkallar någon riksdagens åtgärd. Uiskottei har inte funnit anledning till erinringar mot vad som uttalas i propositionen om turismen.

Stockholm den 2 mars 1988 På kulturutskottels vägnar

Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Catarina Rönnung (s), Maja Bäckström (s), Karl Boo (c), Lars Ahlmark (m), Anders Nilsson (s), Sylvia Pettersson (s), Erkki Tammenoksa (s), Alexander Chrisopoulos (vpk), Claes Rensfeldt (s), Margareta Fogelberg (fp), Jan Hyttring (c), Håkan Stjernlöf (m) och Björn Ericson (s).

Avvikandemening

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Håkan Stjernlöf (alla m) anser all den del av utskottets yttrande som på s. 3 börjar med "När det" och slutar med "satellitsånd TV-reklam" bort ha följande lydelse:

Ulskoltet anser i likhet med motionärerna att del finns goda skäl för att Sverige i arbetet inom Europarådet på all utforma en konvention om gränsöverskridande sändningar bör verka för att reglerna kommer att ansluta nära till det förslag till regelsystem som utarbetas inom EG. Ulrikesutskottet bör alltså föreslå riksdagen att göra den i motion U7 yrkande 20 föreslagna framställningen.

gotab   Stockholm 1988 14851