om trafikpolitiken inför 1990-talet (prop. 1987/88:50)

Yttrande 1987/88:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Finansutskottets
yttrande

1987/88:3 y

om trafikpolitiken inför 1990-talet (prop. 1987/88:50)

FiU

1987/88:3
y

Till trafikutskottet

Trafikutskottet har den 4 februari 1988 beslutat bereda
finansutskottet fillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:50 om
trafikpolitiken inför 1990-falet, såvitt avser bilaga 1, samt de med anledning
av propositionen väckta motionerna 1987/88:T48 (c), 1987/88:T65 (fp),
1987/88:T66 (vpk), 1987/88:T84 (m), 1987/88:T87 (m) och 1987/88:T88 (m).

Finansutskottet far med anledning härav i detta yttrande
upp frågor rörande förutsättningarna för den ekonomiska rekonstruktionen av
statens järnvägar (SJ), fastställande av mål för affärsverk samt
finansieringsformerna för affärsverkens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida