om vissa avdragsfrågor för kooperationens centralorganisationer (prop. 1983/84:84)

Yttrande 1983/84:SkU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

SkU 1983/84:10 y

Skatteutskottets yttrande

1983/84:10 y

om vissa avdragsfrågor för kooperationens centralorganisationer (prop. 1983/84:84)

Till näringsutskottet

Sedan skatteutskottet avgivit sitt yttrande (SkU 1983/84:7y) över proposi­tion 1983/84:84 om kooperationens kapitalförsörjning, m. m., jämte motio­ner har Lantbrukarnas riksförbund (LRF) inkommit med en skrivelse i ärendet. Näringsutskollels kansli har anmodat skalteulskoitet att yttra sig över vad som anförs i skrivelsen. Med anledning härav får skatteutskottet anföra följande.

De förslag som läggs fram i propositionen avser all underlätta de kooperativa förelagens kapitalförsörjning. I detta syfte föreslås bl. a. att kooperativa föreningar som huvudsakligen driver rörelse skall bli berättiga­de lill avdrag för utdelning på insatskapital. Insatskapitalet skall bl. a. kunna beslå av s. k. förlagsinsatser, som enligt förslaget skall utgöra ett riskkapital som kan las upp även från andra än medlemmar. Bl. a. skall fjärde AP-fonden kunna satsa kapital i ekonomiska föreningar genom förlagsinsatser. Även del nya sparsystemet - dvs. allemanssparandet som börjar den 1 april 1984- utformas så alt riskkapital i denna form kan förmedlas till kooperatio­nen. Ulskollel har i sill nyssnämnda yttrande lill näringsutskollel tillstyrkt de i propositionen föreslagna ändringarna av beskattningsreglerna.

Av skrivelsen från LRF och uppgifter som utskottet har inhämtat framgår att man inom lanlbrukskooperalionen ansett att del år angelägel att man från deras sida deltar i allemanssparandet och all detta sker redan från början. LRF har beslutat att bilda Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB som huvudman för Lantbrukarnas Allemansfond, och avsikten är alt 40-50 % av fondförmögenheten under första året skall placeras i förlagsinsatser inom kooperationen. Under arbetet inom kooperationen med dessa frågor har det emellertid framkommit att kapitalet i ett inledningsskede inte lämpligen kan placeras direkt i de rörelsedrivande primärföreningarna. Ett snabbt genom­förande av förlagsinsalssyslemel inom lantbrukskooperationen förutsätter att LRF och andra centralorganisationer medverkar genom alt utge egna förlagsinsatser och förmedla det anskaffade kapitalet lill de rörelsedrivande föreningarna. LRF hemställer all skallereglerna utformas på ett sådant sätt alt dessa planer kan förverkligas.

Som LRF konstaterar i sin skrivelse skulle förbundet inte omfattas av de avdragsregler som föreslås i propositionen. I egenskap av centralorganisa­tion driver LRF nämligen inte självt någon rörelse oeh uppfyller av organisatoriska och andra skäl inte heller de krav på hur rösträtten skall

1 Riksdagen 1983/84. ösaml. NrlOySkU 1983/84:10 y                                                                    2

anordnas för att en ekonomisk förening skall anses såsom kooperativ i beskattningshänseende (punkl 12 av anvisningarna lill 29 § kommunalskat­lelagen).

Frågan om en avdragsrätl för centralorganisationerna har aktualiserats av det nya allemanssparandet och av de möjligheter som öppnas genom den nu aktuella propositionen all placera fondmedlen i delta sparande i förlagsinsat­ser. Utskottet har stor förståelse för lanlbrukskooperationens önskemål all redan från början kunna delta i allemanssparandet i former som på lämpligt sätt lar lill vara dessa möjligheter. De redovisade planerna ligger enligt utskottets uppfattning i linje med det grundläggande syftet att främja lanlbrukskooperationens kapitalförsörjning. Ulskollel finner för sin del inte något hinder mol att en centralorganisation, även om den inleär kooperativ i skattelagstiftningens mening eller driver rörelse, lillerkänns rätt lill avdrag för utdelning på förslagsinsalser, under förutsättning att medlemsföreningar­na eller deras underorganisalioner är kooperativa föreningar som huvudsak­ligen driver rörelse.

Utskottet föreslår således att de nu aktuella frågorna löses genom en sådan avdragsrätt som LRF föreslår. Om centralorganisationens verksamhet huvudsakligen avser rörelse bör avdraget medges vid beräkning av inkomst härav, I annat fall bör avdrag medges i förvärvskällan kapital.

För all undvika att den föreslagna avdragsrällen i speciella fall medför ej avsedda förmåner föi en centralorganisation som är att anse som förvalt­ningsföretag-dels skattefrihet för mottagen utdelning enligt de regler härom som gäller för förvaltningsföretag och dels avdrag enligt de regler som utskottet föreslår - bör det avdragsgilla beloppet i förekommande fall minskas med den del av utdelningen på förlagsinsatser i organisationen som föranlett skallefrihet för mottagen utdelning på aktier och andelar. Vidare erfordras en följdändring i punkl 1 av anvisningarna lill 54 § kommunalskal-telagen.

Förslag lill erforderliga ändringar i del i propositionen framlagda förslaget rörande kommunalskatlelagen fogas till yttrandet såsom bilaga,

Stockholm den 13 mars 1984

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEIN

Närvarande: Rune Caristein (s). Stig Josefson (c), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Olle Westberg (s). Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s)och Ewy Möller (m),

* Ej närvarande vid justeringen.SkU 1983/84:10 y


3 Bilaga


Förslag till ändringar i regeringens förslag rörande kommunalskattelagen


Regeringens förslag


Utskottets förslag


Ingressen


Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskatlelagen (1928:370)

dels all punkl 4 av anvisningarna till 28 § skall upphöra att gälla,

e/,yatt28 §1 mom,,29 §2mom., 38 § 1 mom., punkterna 4 och 9 av anvisningarna till 21 §, punkt 8 av anvisningarna lill 24 §, punkl 2 av anvisningarna till 28 §, punkterna 1 och 3 av anvisningarna till 38 § saml punkl 1 av anvisningarna till 54 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels all i anvisningarna till 24 § skall införas en ny punkl, 2 a, och i anvisningarna till 29 § en ny punkt, 13, av nedan angivna lydelse,.


Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskatlelagen (1928:370)

dels att punkt 4 av anvisningarna till 28 § skall upphöra att gälla,

dels all 28 § 1 mom., 29 § 2 mom., 38 § 1 mom., punkterna 4 och 9 av anvisningarna lill 21 §, punkt 8 av anvisningarna lill 24 §, punkt 2 av anvisningarna till 28 §, punkterna 1 och 3 av anvisningarna till 38 § saml punkt 1 av anvisningarna till 54 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i anvisningarna till 24 § skall införas en ny punkt, 2 a, i anvisningarna till 29 § en ny punkl, 13, och I an visningarna till 39 § en ny punkt, 5, av nedan angivna lydelse.13. Har en En kooperativ

Avdrag för----

Avdrag medges


till 29 §

denna utdelning.

   helhet avdragsgill.

Ar en ekonomisk förening direkt eller indirekt centralorganisation för kooperativa föreningar, vilkas verk­samhet huvudsakligen avser rörelse, har centralorganisationen - även om den Inte är kooperativ enligt punkt 12 - rätt till avdrag för utdelning på förlagsinsatser. Om centralorganisa­tionens verksamhet huvudsakligen avser rörelse medges avdrag vid be­räkning av inkomst härav. I annat fall medges avdrag vid beräkning av inkomst av kapital (punkt 5 av anvis­ningarna till 39§).

- sig lill.

----- riksskatteverket fastställer.


lill 39 §

5. Att en ekonomisk förening kan få avdrag för utdelning på förlagsin­satser vid beräkning av inkomst avSkU 1983/84:10 y


Regeringens förslag .


Utskottets förslag

kapital framgår av punkt 13 av anvis­ningarna till 29§. Är föreningen ett förvaltningsföretag enligt punkt 1 andra stycket av anvisningarna till 54 § skall det avdragsgilla beloppet minskas med den defav utdelningen som föranlett frikallelse från skatt­skyldighet enligt nämda stycke.


till 54 §

1. I denna anvisningspunkt förslås      1.1 denna anvisningspunkt förslås

med förelag svenskt aktiebolag och med företag svenskt aktiebolag och
svensk ekonomisk förening samt svensk ekonomisk förening samt
med utdelning sådan utdelning på med utdelning sådan utdelning på
aktie i svenskt aktiebolag eller andel aktie i svenskt aktiebolag eller andel
i svensk ekonomisk förening som har i svensk ekonomisk förening som har
uppburits i förhållande till innehav- uppburils i förhållande till innehav­
da aktier eller andelar eller som har da aktier eller andelar eller som har
uppburils efter annan grund men uppburits efter annan grund men
inte är avdragsgill för det utdelande inte är avdragsgill för del utdelande
företagel enligt pufikl 13 första företagel enligt punkt 13 första
stycket av anvisningarna lill 29 §. stycket av anvisningarna till 29 §.
Bestämmelserna i tredje-femte Bestämmelserna i tredje-femte
styckena nedan gäller inte utdelning styckena nedan gäller inte sådan
på kooperativ förenings förlagsin- utdelning på förlagsinsatser som är
satser.
                                         avdragsgill för det utdelande före-

taget.

Förelag, som uteslutande-------------- fysiska personer.

Förelag, som bedriver---------------- lös egendom.

Företag som bedriver--------------- företagets försäkringsrörelse.

Förelag som inte---------------- det nära.

Skattefrihet enligt---------------- i förvaltningsföretaget.

Om särskilda -------------- inte föras.

Förvärvar förelag----------------- inbetald insats,

Ikraftträdandebeslämmelserna

1, De nya bestämmelserna i 29 § 2 . 1, De nya bestämmelserna i 29 § 2
mom., punkt 1 av anvisningarna lill mom., punkt 1 av anvisningarna lill
54 § saml den nya punkten 13 av 54 § saml de nya punkterna 13 av
anvisningarna lill 29 § tillämpas re- anvisningarna till 29 och5 avanvls-
dan vid 1985 års taxering.
          ningarna till 39 § tillämpas redan vid

1985 års taxering.

minab/gotab 78258   Stockholm 1984


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.