över motioner om sparandet

Yttrande 1983/84:SkU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande

1983/84:9 y

över motioner om sparandet

Till Finansutskottet

Finansutskottet har vid sammanträde den 7 februari 1984 beslutat bereda skatteutskottet tillfälle att - senast den 27 mars 1984 - avge yttrande över vissa motioner angående skattestimulanser för olika former av sparande. Skatteutskottet får med anledning härav anföra följande.

Rune Torwald (c) begär i motion 300 en översyn av nuvarande regler om stimulans för småspararna. Vad motionären avser är en utbyggnad av det s. k. sparavdraget i inkomstslaget kapital (800 kr. för ogifta och 1 600 kr. för gifta). Motionären anser att årsavkastningen på en förmögenhet motsvaran­de ett basbelopp för ogift och två basbelopp för samtaxerade makar bör undantas från skatt förutsatt att den inte överstiger vad niedeldiskontot skulle ge under årets första tio månader.

1 centerns partimolion 343 begär motionärerna alt regeringen skall lägga fram förslag om privata investeringskonton. Insättningar på sådana konton skall få göras av alla medborgare och berättiga till skattereduktion med 50 % av insatt belopp. Motionärerna i partimotionerna 1419 (hänv. 923) från moderaterna och 2073 från centern vill gynna bostadssparandel, centern genom ett utvecklat system med privata investeringskonton och moderaterna inom ramen för ett aktiefondsparande. Moderaterna yrkar därför att skattefondkonton återinförs och ges vidgad tillämpning. Lars Tobisson anser det viktigt att hushållssparandet stimuleras och begär i motion 2474 att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att stimulera hushållssparandet genom en aktiv förmögenhetspoli­tik. 1 samma motion liksom i motion 1066 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson yrkas också återinförande av aktiefondsparandet. Nils Svensson m. fl. (s) slutligen tar i motion 588 upp frågan om ett nytt skatlepremieral sparsystem för semester och begär en studie som belyser budgetniåssiga, samhällsekonomiska och andra konsekvenser av ett system med s. k. seniestercheckar.

Utskottet anser det i likhet med motionärerna angeläget att sparandel och i synnerhet hushållssparandet stimuleras. Utrymmet för skattesänkningar är emellertid i nuvarande statsfinansiella läge mycket begränsat och även om flera av de i motionerna framlagda förslagen är ägnade att stimulera till elt ökat sparande måste samtidigt konstateras att de är mycket kostnadskrä­vande.

Ett bifall till yrkandet i motion 300 skulle sålunda innebära att man införde ett skattefritt grundavdrag i inkomstslaget kapital om ca 1 800 kr. för ogift

1  Riksdagen 1983/84. ösaml. Nr9y


SkU 1983/84:9ySkU 1983/84:9 y                                                                      2

och det dubbla för samtaxerade makar. Med hänsyn till att ett sådant avdrag skulle kunna utnyttjas fullt ut av närmare 2,2 miljoner skattskyldiga oeh till viss del av ytterligare 700 000 kan skattebortfallet beräknas till 1,5-1,6 miljarder kr. Dessutom kan konstateras att förslaget innebär ett administra­tivt komplicerat förfarande som strider mot den önskvärda förenklingen av löntagardeklarationerna.

Även förslaget i motion 588 om semestercheckar- som går ut på att avdrag skall kunna medges för belopp som avsätts för semester-kan väntas medföra ett mycket betydande skattebortfall. Detsamma gäller- i vart fall på kortare sikt - del av centern föreslagna systemet med privata investeringskonion. Detta syslem, som förutsätter en generell rätt lill kontoavsätlning i inkomst­slaget tjänst, skulle också medföra kontrollproblem och andra administrativa svårigheter. Vad särskilt angår frågan om semeslercheckar torde f. ö. den komma att uppmärksammas av förmånsbeskattningsutredningen.

Många av de förslag lill åtgärder i syfte att öka sparandel som aktualiseras i motion 2474 - det gäller bl. a. sänkt inkomstskatt samt beskattningen av aktieutdelningar, aktievinster och kapital - har tagits upp också i andra lill skatteutskottet hänvisade motioner och kommer att behandlas i annat sammanhang. Vad särskilt angår det i samma motion liksom i motionerna 1066 och 1419 framställda yrkandet om ett återinförande av aktiefondsparan­det kan endast erinras om alt skatteutskottet så sent som i november förra året i yttrande till finansutskottet godtog regeringens förslag att ersätta skaltesparsyslemet med ett allemanssparande. Någon anledning alt redan nu upphäva eller göra ändringar i den nya lagstiftningen, som ännu inte hunnit träda i kraft, föreligger inte.

Utskottet anser således alt finansutskottet bör avstyrka de aktuella motionsyrkandena.

1 motion 1501 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp) - motionen har hänvisats till skatteutskottet - återfinns elt yrkande (nr 8) att riksdagen skall som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om stimulanser till långsiktigt bundet aktiesparande. Vad motionärerna avser är ett skattestimu-lerat risksparande utformat med aktiefondsyslemet som förebild. Då detta yrkande enligt utskottet lämpligen bör behandlas samtidigt med övriga motionsyrkanden i detta yttrande beslutar utskottet - under förutsättning av finansutskottets godkännande - överlämna motionen i denna del till finansutskottet. Av vad tidigare anförts framgår att även delta yrkande enligt skatteutskottets mening bör avstyrkas av finansutskottet.

Stockholm den 13 mars 1984

På skatteutskottets vägnar RUNE CARLSTEINSkU 1983/84:9 y                                                                      3

Närvarande: Rune Caristein (s), Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c), förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Olle Westberg (s). Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s), Karl Björzén (m), Kjell Johansson (fp), Anita Johans­son (s), Lars Hedfors (s) och Anna Lindh (s).

Avvikande meningar

1. Knut Wachtmeister, förste vice talmannen Ingegerd Troedsson. Bo Lundgren och Karl Björzén (alla m) saml Kjell Johansson (fp) anser att det avsnitt av utskottels yttrande som börjar med "Utskottet anser det" och slutar med "av finansutskottet" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser i likhet med motionärerna alt det är mycket angelägel att sparandet stimuleras, i synnerhet då hushållssparandet. En del av motions­förslagen är emellertid myckel kostnadskrävande vilket med nuvarande slalsfinansiella läge gör alt utskottet, trots den väntade sparslimulansen inte kan bifalla motionerna. Ett bifall lill yrkandet i motion 300 skulle sålunda innebära att man införde elt skattefritt grundavdrag i inkomstslaget kapital om ca 1 800 kr. för ogift och 3 600 kr. för samlaxerade makar. Med hänsyn till att elt sådant avdrag skulle kunna utnyttjas fullt ut av närmare 2,2 miljoner skattskyldiga och lill viss del av ytterligare 700 000 kan skattebort­fallet beräknas till 1,5 - 1,6 miljarder kr.

Även förslaget i motion 588 om semeslercheckar- som går ut på att avdrag skall kunna medges för belopp som avsätts för semester - kan väntas medföra ett myckel betydande skattebortfall. EnUgt vad utskottet erfarit kommer denna fråga för övrigt all uppmärksammas av förmånsbeskattningsutred­ningen.

Utskottet vill inte bestrida att det i motionerna 343 och 2072 föreslagna systemet med privata investeringskonion kraftigt skulle kunna öka sparan­det. Utskottet är emellertid bl. a. med hänsyn lill de kontrollproblem och andra administrativa svårigheter som elt konlosyslem i inkomstkällan tjänst skulle komma all innebära inte utan ytterligare överväganden berett medverka lill en lagstiftning av den innebörd motionärerna avser. Utskottet föreslår därför all finansutskottet avstyrker motionerna 300, 343, 588 och 2073.

Många av de förslag lill åtgärder i syfte alt öka sparandet som aktualiseras i motion 2474 - det gäller bl. a. sänkt inkomstskatt saml beskattningen av aktieutdelningar, aklievinsler och kapital - har tagits upp också i andra till skatteutskottet hänvisade motioner och kommer all behandlas i annal sammanhang.

I samma motion liksom i motionerna 1066 och 1419 framställs yrkanden om ett återinförande av aktiefondsparandel, I motion 1419 föreslås därjämte åtgärder för all främja boendesparandet inom ramen för det värdesäkra lönesparandet.SkU 1983/84.9 y                                                                      4

Det riskvilliga sparandets villkor har genom flera riksdagsbeslut under senare år allvarligt försämrats. Sålunda har skattereduktionen för akliespa­randet avskaffats. Den 30-procentiga skattereduktionen på aktieutdelningar har slopats, en tillfällig 20-procentig skatt på aktieutdelningar oeh en särskild omsättningsskatt på aktier har införts, samtidigt som realisationsvinstskatten vid aktieförsäljning har skärpts. Även vinstdelningsskalten torde på sikt komma att minska intresset för riskvilligt sparande i aktier.

Utskottet delar motionärernas uppfattning att skattefondsparandet varit utomordentligt framgångsrikt när det gäller att öka det frivilliga sparandet, bredda aktieägandet och tillföra näringslivet det nödvändiga riskvilliga kapitalet. Inte minst bindningen av sparmedlen och den premie härför och för risktagandet som skattereduktionen inneburit har otvivelaktigt bidragit till alt förbättra det långsikliga hushållssparandel. Utskottet anser således att systemet med skattefondsparandet bör återinföras så snart som möjligt. Det nya allemanssparandet innebär däremot alt man prioriterar slalsupplåning framför kapitalförsörjning lill näringslivet. Då allemanssparandet också beloppsmässigt medför sämre villkor än skattefondsparandet föreslår utskot­tet alt finansutskottet tillstyrker de aktuella motionsyrkandena innebärande ett återinförande av skattefondsparandet.

1 motion 1501 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) - motionen har hänvisats till skatteutskottet - återfinns ett yrkande (nr. 8) alt riksdagen skall som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om stimulanser till långsiktigt bundet aktiesparande. Vad motionärerna avser är elt skattestimu-lerat risksparande utformat med aktiefondsyslemet som förebild. Då detta yrkande enligt utskottet lämpligen bör behandlas samtidigt med övriga motionsyrkanden i detta yttrande beslutar utskottet - under förutsättning av finansutskottets godkännande - överlämna motionen i denna del lill finansutskottet. Av vad tidigare anförts framgår all även detta yrkande enligt skatteutskottets mening bör tillstyrkas av finansutskottet.

2. Stig Josefson och Ingemar Hallenius (båda c) anser all det avsnitt av utskottels yttrande som börjar med "Utskottet anser det" och slutar med "av finansutskottet" bort ha följande lydelse:

I likhet med motionärerna anser utskottet det mycket angeläget att sparandet och i synnerhet hushållssparandet stimuleras. Utrymmet för skattesänkningar är emellertid i nuvarande ansträngda slalsfinansiella läge begränsat och även om flera av de framlagda förslagen kan vara ägnade alt stimulera till ett ökat sparande måste utskottet samtidigt konstatera att de även på längre sikt är mycket kostnadskrävande. Det gäller främst yrkande­na i motion 300 om en utbyggnad av sparavdraget i inkomstslaget kapital och motion 588 om avdrag för belopp som avsätts för semester. Utskottet avstyrker följaktligen dessa båda motioner.

Det skatlepremierade sparsystem som  aktualiserats i  centerns  bådaSkU 1983/84:9 y                                                                      5

partimolioner 343 och 2073 finner utskottet däremot vara förenat med uppenbara fördelar. Motionärernas förslag innebär att alla skattskyldiga får rätt lill skattereduktion med 50 % av vad de i form av elt nysparande sätter in på privata investeringskonton. Därigenom torde skapas stora möjligheter att öka investeringar och produktion och därmed också intäkterna för statskas­san, samtidigt som den statliga upplåningen lill budgetunderskottet underlät­tas med minskade påfrestningar på betalningsbalansen som följd.

Den kortsiktiga nominella ökning av budgetunderskottet som en partiell skattefrihet för avsättningar till privata investeringskonion kan väntas medföra motsvaras av en lika stor fordran på skatt. Risk för något påtagligt skaltebortfall på sikt lill följd av ett sparsystem enligt kontomodellen föreligger alltså inte. Mot bakgrund härav anser utskottet sig böra biträda yrkandena i motionerna 343 och 2073.

Del i motionerna föreslagna sparsystemet bör som motionärerna påpekar kunna omfatta också sparande i aktiesparfonder.

Mot bakgrund av det anförda anser skatteutskottet att finansutskottet bör tillstyrka bifall till motionerna 343 och 2073. Yrkandena om återinförande av ett sparsystem enligt skaltefondmodellen får enligt utskottets mening anses tillgodosedda genom vad utskottet anfört.

I motion 1501 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) - motionen har hänvisats lill skatteutskottet - återfinns elt yrkande (nr 8) alt riksdagen skall som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen anförts om stimulanser lill långsiktigt bundet aktiesparande. Vad motionärerna avser är ett skatlestimu-lerat risksparande utformat med aktiefondsyslemet som förebild. Då delta yrkande enligt utskottet lämpligen bör behandlas samtidigt med övriga motionsyrkanden i detta yttrande beslutar utskottet - under förutsättning av finansutskottets godkännande - överlämna motionen i denna del lill finansulskollet. Även detta yrkande får anses besvarat genom vad utskottet anfört.