Övergång till konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag

Yttrande 1992/93:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Bostadsutskottets yttrande 1992/93:BoU8y

övergång till konventionell beskattning av allmännyttiga bostadsföretag


1992/93 BoU8y


Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 20 april 1993 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:241 jämte de med anled­ning av propositionen väckta motionerna 1992/93:Sk54 av Sten Söder­berg (-) och 1992/93:Sk55 (s) av Lars Hedfors m.fl. Yrkande 2 i den sistnämnda motionen, angående tillfållig befrielse från stämpelskatt, har av skatteutskottet överlämnats för beredning i bostadsutskottet. Detta yrkande har behandlats av bostadsutskottet i betänkandet 1992/93:BoU19.

Bostadsutskottet överväger främst förslaget ur en bostadspolitisk syn­vinkel.

Propositionen

I propositionen föreslås att allmännyttiga bostadsföretag, eller kommu­nägda bostadsföretag som är den benämning som används i propositio­nen, skall beskattas enligt konventionell metod fr.o.m. 1995 års taxe­ring. Särskilda övergångsregler föreslås införas för att underlätta över­gången. De tre frågor om villkoren för byte av beskattningsform som särskilt tas upp i propositionen gäller skattemässigt restvärde, "gamla underskott" och tillgångsposter enligt den särskilda bokföringslagen.

Vid övergången till konventionell beskattning föreslås byggnadernas bokförda värde utgöra skattemässigt restvärde. Befintliga markanlägg­ningar hänförs till byggnad. Även för inventarier föreslås bokfört värde utgöra skattemässigt restvärde.

Underskott i fastighetsförvaltningen som uppkommit före övergång­en till konventionell beskattning får enligt regeringsförslaget inte ut­nyttjas när bostadsföretaget beskattas konventionellt.

För bostadsföretag som schablonbeskattats föreslås sådana poster som fått bokföras som en tillgång i bostadsföretagets balansräkning enligt lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m. få skrivas av skattemässigt med 3 % om året enligt en särskild avskrivningsplan baserad på vad som kvarstår av tillgångsposten vid övergången till konventionell beskattning.

1 Riksdagen 1992/93. 19 saml. NrSySom ett led i harmoniseringen av reglerna för kommunägda och 1992/93:BoU8y

privatägda fastigheter föreslås att allmännyttiga bostadsföretag skall betala samma stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter som övriga juridiska personer, dvs. 3 % av egendomens värde.

Motionerna

Som framgår inledningsvis har två motioner väckts med anledning av den aktuella propositionen.

Enligt vad som anförs i motion Sk54 (-) är omställningsproblemen vid byte av beskattningsprincip för de allmännyttiga bostadsföretagen inte tillräckligt utredda. Motionären anser att det finns en uppenbar risk att dessa företag missgynnas och att detta i sin tur kan drabba resurssvaga hyresgäster. Mot denna bakgrund föreslås att propositions­förslagen avslås.

I motion Sk55 (s) framhålls inledningsvis att Socialdemokraterna inte har några invändningar mot huvudförslaget i propositionen att allmännyttan skall övergå till samma beskattningsmetod som tillämpas för privata fastighetsägare. Man anmäler dock en något avvikande mening beträffande några av de övergångsbestämmelser som behöver införas. Det gäller, förutom den i betänkande 1992/93:BoU19 behand­lade frågan om dispens från stämpelskatt, nivån på avdraget för till­gångsposter enligt den särskilda bokföringslagen. I motionens yrkande 1 föreslås att riksdagen bör fastställa detta avdrag till 4 % av det bokförda värdet på aktuella tillgångsposter i stället för den av regering­en föreslagna nivån på 3 %. Motionärerna motiverar sitt förslag med att de aktuella bokföringsposterna främst motsvarar underhållsåtgärder som enligt gällande regelsystem har en avskrivningstid på 2025 år.

Utskottet

Bostadsutskottet konstaterar inledningsvis att en bred enighet råder i utskottet om att de allmännyttiga bostadsföretagen nu bör övergå till konventionell beskattning enligt samma principer som gäller för övri­ga fastighetsägare. Utskottet kan således inte instämma i vad som anförs i motion Sk54 (-) om att frågan ytterligare behöver beredas. Som beskrivs i propositionen har frågan behandlats i flera utredningar som även remissbehandlats. Det kan även konstateras att regeringen på flera punkter i sitt förslag tillgodosett de önskemål som i remissbe­handlingen framkommit från de berörda bostadsföretagen. Enligt bo­stadsutskottets mening bör riksdagen mot denna bakgrund avslå mo­tion Sk54 (-).

Vad gäller de övergångsregler som regeringen föreslår skall gälla vid byte av beskattningsform kan konstateras att invändningar endast fram­kommit på en punkt, nämligen den avskrivningstakt som regeringen föreslår skall gälla för de tillgångsposter som bokförts med stöd av den särskilda bokföringslagen. I motion Sk55 (s) förordas att en högre avskrivningstakt fastställs än vad regeringen föreslagit.

I propositionen anförs att det kan anses råda tveksamhet om hur de           2

aktuella balansposterna principiellt sett bör hanteras skattemässigt vidövergången. Posterna representerar inget substansvärde och bör därför 1992/93:BoU8y inte självklart medföra skattemässig avdragsrätt. Andra förhållanden anses dock tala för att avdragsrätt ändå bör medges. Vid en samlad bedömning av denna fråga anförs i propositionen att övervägande skäl talar för att avdragsrätt bör medges enligt en särskild skattemässig avskrivningsplan. En skälig procentsats för de årliga avdragen anses vara 3 %. Bostadsutskottet, som inte har underlag för annan bedöm­ning än regeringen i denna fråga, anser att riksdagen bör godkänna den aktuella övergångsregeln och även i övrigt anta föreslaget till ändring i lagen om statlig inkomstskatt. Utskottet avstyrker således motion Sk55 (s) yrkande 1.

Den i propositionen föreslagna ändringen i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får enligt utskottet anses vara en naturlig följd av att bl.a. särreglerna i skattehänseende för allmännyttiga bo­stadsföretag tas bort. Riksdagen bör därför anta den föreslagna ändring­en. Frågan om möjlighet till dispens från stämpelskatt vid omvandling av stiftelseägda bostadsföretag till aktiebolag behandlas i bostadsutskot­tets betänkande l992/93:BoU19.

Stockholm den 13 maj 1993 På bostadsutskottets vägnar

Agne Hansson

I beslutet har deltagit: Agne Hansson (c), Oskar Lindkvist (s), Bertil Danielsson (m), Magnus Persson (s), Erling Bager (fp), Sören Lekberg (s), Rune Evensson (s), Bo G Jenevall (nyd), Britta Sundin (s), Birger Andersson (c), Marianne Carlström (s), Inga Berggren (m), Lars Stjernkvist (s), Kent Olsson (m) och Harry Staaf (kds).

Avvikande mening

Oskar Lindkvist, Magnus Persson, Sören Lekberg, Rune Evensson, Britta Sundin, Marianne Carlström och Lars Stjernkvist (alla s) anser att den del av utskottets yttrande som under rubriken Utskottet börjar med "I propositionen" och slutar med "yrkande 1" bort ha följande lydelse:

Som anförs i motion Sk55 (s) hänför sig de aktuella balansposterna delvis till underhållsåtgärder som bör ha en kortare avskrivningstid än vad som blir följden av regeringsförslaget. Utskottet finner mot denna bakgrund den i motionen föreslagna avskrivningsnivån på 4 % mer rimlig. Riksdagen bör således med den ändring i övergångsbestämmel­serna som föreslås i motion Sk55 (s) yrkande 1 i övrigt anta regering­ens förslag till ändring i lagen om statlig inkomstskatt.gotab  43776, Stockholm 1993