Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Yttrande 2016/17:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande

2016/17:UbU2y

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 27 september 2016 att ge övriga utskott som så önskar tillfälle att senast torsdagen den 10 november 2016 yttra sig över skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 och följdmotionerna i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Utbildningsutskottet redovisar i sitt yttrande sina kommentarer till den del av regeringens skrivelse som berör mål 4 av Agenda 2030, som handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I avsnitt 3 i skrivelsen (skr. 2015/16:182) redovisar regeringen exempel på olika tematiska områden inom politiken för global utveckling (PGU) från departementens interna handlingsplaner. Redovisningen är enligt regeringen inte heltäckande utan illustrerar olika teman som är relevanta i PGU-arbetet kopplat till de globala målen. Avsnitt 3.4 i skrivelsen behandlar mål 4 i Agenda 2030, som handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

I avsnitt 3.4 om mål 4 beskriver regeringen att målet sammanfattat handlar om att säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet samt fullbordar en avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet. Alla kvinnor och män ska ha lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning. Det handlar om att öka antalet ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap. Skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet ska enligt målet avskaffas, och lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer ska säkerställas för utsatta personer. Alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna ska lära sig läsa, skriva och räkna. Alla studerande ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter ska vidare enligt målet byggas och förbättras. Antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, särskilt från de minst utvecklade länderna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, ska väsentligen öka vad gäller studier inom högre utbildning. Tillgången på utbildade lärare ska väsentligen öka, bl.a. genom internationellt samarbete kring lärarutbildningar i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

I skrivelsen lyfter regeringen därefter fram utbildning för hållbar utveckling som ett exempel på ett PGU-område inom ramen för mål 4. Utbildning för hållbar utveckling innebär enligt regeringen att alla människor ska ha tillgång till utbildning av god kvalitet som lär ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för globalt hållbar utveckling. Regeringen betonar att samstämmiga åtgärder behövs för att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling. Viktiga politikområden är enligt regeringen utbildnings-, arbetsmarknads-, närings-, miljö- och utrikespolitiken.

När det gäller regeringens arbete för utbildning för hållbar utveckling lyfter regeringen fram att det svenska skolväsendet enligt kurs-, ämnes- och läroplanerna arbetar med hållbar utveckling. Regeringen ser att ett internationellt perspektiv är viktigt i skolan för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. Sveriges universitet och högskolor har, enligt högskolelagen, ett tydligt uppdrag att arbeta med hållbar utveckling. Regeringen betonar att Sverige även i fortsättningen ska vara en drivande kraft internationellt för utbildning för hållbar utveckling, inte minst genom FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) och inom EU.

Bland de åtgärder som regeringen ska vidta fram till slutet av 2017 återfinns t.ex. att man även i fortsättningen ska vara en drivande kraft internationellt för utbildning för hållbar utveckling. Vidare avser regeringen att till slutet av 2017 ha arbetat för att målen i EU:s strategiska ramverk Utbildning 2020 uppfylls och att i det internationella arbetet ha drivit frågor om möjligheten för barn med funktionsnedsättning att påbörja och fullfölja grundläggande utbildning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ser positivt på att regeringen har tagit fram en skrivelse om politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030. Utskottet delar regeringens uppfattning om att en samstämmig politik för global utveckling är ett centralt instrument för att främja rättvis och hållbar global utveckling inom Agenda 2030, inte minst inom utbildningsområdet.

I skrivelsens avsnitt om mål 4, som handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, har regeringen valt att lyfta fram det arbete som bedrivs för utbildning för hållbar utveckling. Utskottet vill i detta sammanhang understryka hur viktigt detta arbete är för att alla människor ska ha tillgång till kvalitativ utbildning som lär ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för att ställa om samhället och hitta lösningar på globala ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Utskottet har inom ramen för sin uppgift att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom sitt ämnesområde tagit fram en förstudie om utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande (2012/13:RFR9). I denna förstudie pekade utskottet bl.a. på behovet av att fortsätta att stärka det nationella arbetet och den centrala styrningen när det gäller utbildning för hållbar utveckling. Utskottet utgår från att regeringen uppmärksammar detta i det fortsatta arbetet som bedrivs inom ramen för genomförandet av Agenda 2030.

Stockholm den 10 november 2016

På utbildningsutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (S), Christer Nylander (L), Thomas Strand (S), Betty Malmberg (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Michael Svensson (M), Håkan Bergman (S), Ulrika Carlsson i Skövde (C), Elisabet Knutsson (MP), Erik Bengtzboe (M), Gunilla Svantorp (S), Robert Stenkvist (SD), Daniel Riazat (V), Annika Eclund (KD), Roza Güclü Hedin (S), Crister Spets (SD) och Alexandra Anstrell (M).

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-10-25 Justering: 2016-11-10 Trycklov: 2016-11-10

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.