Psykiatrisk tvångsvård m.m.

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Justitieutskottets
yttrande 1990/91 :JuU3y

Psykiatrisk tvångsvård m.m.

Till socialutskottet Inledning

l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m.
har regering­en (socialdepartementet och justitiedepartementet) föreslagit
riksdagen att anta förslag till nya lagar om psykiatrisk tvångsvård, om
rättspsykia­trisk vård och om rättspsykiatrisk undersökning samt förslag till
änd­ringar i brottsbalken (BrB) och följdändringar i ett antal andra lagar.

Propositionen jämte motioner har hänvisats till
socialutskottet (bila­ga 1) och lill juslitieutskottet (bilaga 2). Efter
framställning under hand från socialutskottet överlämnar justitieutskottet
härmed lagförslag 17 om rättspsykiatrisk undersökning jämte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida