Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Yttrande 2007/08:AU1y

2007/08:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets yttrande

2007/08:AU1

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Till finansutskottet

Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 2008 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2008, utgifternas fördelning på utgiftsområden, beräkning av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten och låneramar samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde. Arbetsmarknadsutskottet har beredningsansvaret för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv.

Utskottet kommenterar även oppositionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida