Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Ramar för utgiftsområdena 15 och 16

Yttrande 2014/15:UbU2yUtbildningsutskottets yttrande

2014/15:UbU2y

Ramar för utgiftsområdena 15 och 16

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts ämnesområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för 2016, 2017 respektive 2018 för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning.

Utbildningsutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.