Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2008/09:TU1y

2008/09:TU1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Trafikutskottets yttrande

2008/09:TU1

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte eventuella motioner. I skrivelsen redovisas de beslut som regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut fram till den 31 december 2008. Med anledning härav har trafikutskottet granskat behandlingen av de skrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

Trafikutskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen redovisas beslut och beredningsläge för sammanlagt 30 riksdagsskrivelser till regeringen sedan riksmötet 1994/95 med anledning av trafikutskottets betänkanden. Tolv av dessa riksdagsskrivelser redovisas som slutbehandlade, medan beredningen ännu inte är avslutad för 18 riksdagsskrivelser.

Regeringens redogörelse lämnar vidare uppgifter om vilka riksdagsskrivelser som innehåller tillkännagivanden där riksdagen angett något som sin mening. Av de 18 riksdagsskrivelser som ännu inte är avslutade innehåller 13 tillkännagivanden riktade till regeringen, vilket framgår av sammanställningen nedan.

Riksdagsskrivelser med tillkännagivande med uppgift om beräknad sluttidpunkt för behandlingen

Riksdagsskrivelse

Innebörd

Beräknad sluttidpunkt

1994/95:232

Återinförande av det statliga fritidsbåtsregistret

1997/98:192

Medicinska krav för taxiförare

1999/2000:166

Ansvaret för lastsäkring

1999/2000:238

Effektivt påföljdssystem

2009

2002/03:161

Körkort för deltagare i försöksverksamhet med alkolås m.m.

Våren 2009 tidigast

2003/04:161

Regelverk för fordonsvikter

2003/04:182

Påföljdssystemet inom åkerinäringen

Maj 2009

2004/05:178

Kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar

2004/05:244

Stickprovskontroll av kabinpersonal

2009

2005/06:134

Främjande av förnybara bränslen

2005/06:222

Kvalitetsbedömning av alkolås

2005/06:223

Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet

2005/06:259

Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen

Källa: Skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Av regeringens skrivelse framgår också vilka tillkännagivanden som slutbehandlats under 2008, vilket redovisas nedan.

Tillkännagivande som slutbehandlats under 2008

Riksdagsskrivelse

Innebörd

Slutbehandling

1999/2000:166

Inrättande av trafikofferjourer

Prop. 2008/09:60

2000/01:249

Ökad säkerhet för barn i trafiken

Prop. 2008/09:60

2002/03:161

EU-moped och terrängskoter

Prop. 2008/09:60

2005/06:222

Synskadade i trafiken

Prop. 2008/09:60

Källa: Skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Trafikutskottets ställningstagande

I likhet med tidigare år kan trafikutskottet konstatera att riksdagens beslut inom utskottets beredningsområde avspeglas på ett fullständigt sätt i regeringens redovisning. Utskottet har därmed inga invändningar mot regeringens redovisning av de beslut som riksdagen fattat.

När det gäller regeringens beredning av riksdagens beslut, har utskottet tidigare år uppmärksammat att ett flertal tillkännagivanden ännu inte är färdigbehandlade trots att flera år gått sedan vissa av de aktuella riksdagsbesluten fattades. Vid behandlingen av förra årets redogörelse välkomnade därför trafikutskottet regeringens information om att man förutsatte att flertalet tillkännagivanden skulle slutbehandlas under 2008.

Trafikutskottet kan nu konstatera att regeringen under 2008 slutbehandlat fyra tillkännagivanden, varav tre tillkännagivanden var sex till nio år gamla. I betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar har trafikutskottet redovisat sina ställningstaganden om dessa tillkännagivanden som rör inrättande av trafikofferjourer, ökad säkerhet för barn i trafiken, EU-mopeder och terrängskotrar samt synskadade i trafiken. Trafikutskottet har inte haft något att invända mot regeringens slutbehandling av dessa tillkännagivanden.

Alltjämt kan dock trafikutskottet konstatera att 13 tillkännagivanden ännu inte är slutbehandlade, varav det äldsta är från 1994/95 och rör återinförande av det statliga fritidsbåtsregistret. Trafikutskottet noterar samtidigt att regeringen utförligt redovisar beredningsläget och för vissa tillkännagivanden också anger beräknad sluttidpunkt. För 9 av de 13 redovisade tillkännagivanden som ännu inte är slutbehandlade kan dock trafikutskottet konstatera att uppgift om beräknad sluttidpunkt saknas.

Trafikutskottet erinrar mot denna bakgrund om vad utskottet anfört i motsvarande yttranden tidigare år om vikten av att riksdagsskrivelser med tillkännagivanden hanteras med omsorg och skyndsamhet. Att tillkännagivanden inte är slutbehandlade efter flera år är enligt vad trafikutskottet sagt tidigare inte något som bör förekomma annat än i undantagsfall. Trafikutskottet anser det vidare angeläget att regeringen i nästa års redogörelse – där så är möjligt – anger beräknad sluttidpunkt för behandlingen av de eventuellt då återstående tillkännagivandena.

Stockholm den 23 april 2009

På trafikutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (s), Jan-Evert Rådhström (m), Oskar Öholm (m), Christina Axelsson (s), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m), Sven Bergström (c), Hans Stenberg (s), Nina Larsson (fp), Eliza Roszkowska Öberg (m), Marie Nordén (s), Sten Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv (kd), Karin Svensson Smith (mp), Désirée Liljevall (s) och Lars-Axel Nordell (kd).

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.