Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2011/12:SfU7y

2011/12:SfU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Socialförsäkringsutskottets yttrande

2011/12:SfU7y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 27 mars 2012 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av skrivelsen. Regeringens redogörelse omfattar huvudsakligen regeringsbeslut för perioden den 1 januari–31 december 2011. Den motion som har väckts med anledning av skrivelsen berör inte socialförsäkringsutskottets beredningsområde.

Socialförsäkringsutskottet redovisar i detta yttrande sina överväganden rörande behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller utskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden

I skrivelsen redovisas behandlingen av 16 riksdagsskrivelser i ärenden som beretts av socialförsäkringsutskottet. Hälften av dessa anges som slutbehandlade medan resterande ärenden ännu inte hade slutbehandlats under perioden. Av de skrivelser som inte hade slutbehandlats är en från riksmötet 2003/04, tre från riksmötet 2005/06, tre från riksmötet 2010/11 och en från riksmötet 2011/12.

Utskottet konstaterar att de ärenden som utskottet uppmärksammade i sitt yttrande till konstitutionsutskottet 2011 (yttr. 2010/11:SfU4y) fortfarande kvarstår som inte slutbehandlade.

När det gäller det äldsta ärendet, riksdagsskrivelse 2003/04:102 om aktivitetsersättning, anges bl.a. att regeringen i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 10 s. 59) angett att en långsiktig och strukturellt riktig reform av aktivitetsersättningen kräver vidare analys och utredning och att ett sådant arbete har påbörjats i Regeringskansliet. Kvarvarande delar av moment 34 behandlas inom ramen för detta arbete. Utskottet noterar att regeringen i direktiv (dir. 2011:122) beslutat att en särskild utredare bl.a. ska föreslå hur de som omfattas av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång eller förlängt barnbidrag i stället ska kunna få ersättning från studiestödssystemet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013. Detta ärende kan således inte förväntas bli slutbehandlat ännu på ett tag.

Ett ärende som härrör från riksmötet 2005/06 gäller riksdagsskrivelse 2005/06:190 om misshandlade kvinnor. I redogörelsen anges att regeringen i regleringsbrevet för 2010 uppdragit åt Migrationsverket att redogöra för tillämpningen av bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen (2005:716) om att fortsatt uppehållstillstånd får ges när ett förhållande upphört främst på grund av våld eller annan allvarlig kränkning. Som svar på uppdraget angav Migrationsverket att det inte hade varit möjligt att under hela 2010 ta fram statistik över ärenden i vilka bestämmelsen hade prövats. I regleringsbrevet för 2011 förlängdes uppdraget till den 31 december 2011. Regeringen anger att myndighetens redogörelse inkom till regeringen den 21 december 2011 och att regeringen med det inhämtade underlaget ska bereda frågan. Utskottet ställer sig frågande till att Migrationsverket inte utan förlängt uppdrag förmått att ta fram begärd statistik men utgår från att regeringen återkommer till riksdagen snarast möjligt om det visar sig att tillämpningen av den aktuella bestämmelsen inte uppnår en godtagbar nivå.

Beträffande riksdagsskrivelse 2010/11:121, moment 4, om socialförsäkringsförmåner vid graviditet anger regeringen att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i regleringsbrevet för 2011 fick i uppdrag att granska hur lagstiftningen om sjukpenning och graviditetspenning tillämpas i samband med graviditet samt vid behov föreslå förbättringar. ISF lämnade sin rapport i november 2011. I rapporten beskriver myndigheten att det finns problem i tillämpningen av regelverket om graviditetspenning. Enligt regeringen bereds rapporten i Regeringskansliet. Frågan om Försäkringskassans tillämpning vad gäller graviditetspenning är en mycket angelägen fråga och ett enhälligt utskott stod bakom tillkännagivandet till regeringen. Utskottet vill därför understryka att denna fråga måste få sin lösning snabbt.

Vad gäller riksdagsskrivelse 2010/11:223 om Försäkringskassans lokala närvaro anges att regeringen den 12 maj 2011 gav Försäkringskassan i uppdrag att analysera medborgarnas servicebehov och utforma en långsiktig lösning för hur Försäkringskassan ska möta medborgarna. Utskottet noterar att Försäkringskassan den 13 april 2012 i sitt svar på regeringens uppdrag har förklarat att den långsiktiga lösningen är en kraftfull utveckling av självbetjäningstjänster och digitala kanaler och att servicekontor i samverkan bör vara kvar till dess att förmågan att ytterligare utveckla och tillfredsställa kundbehoven har byggts upp. Andra mer flexibla och behovsanpassade lösningar kan komma att ersätta servicekontoren från 2016. Därutöver kan utskottet konstatera att Statskontoret, som haft i uppdrag att beskriva vilka behov som medborgare och företag har av myndigheternas service och hur det behovet uppfylls i dag, i en rapport den 13 april 2012, Service i medborgarens och företagens tjänst (2012:13), anser att regeringen bör utse en servicedelegation som bör få i uppdrag att samordna utvecklingen av myndigheternas service till medborgare och företag. Utskottet är väl medvetet om att myndigheten själv råder över sin organisation men anser att frågan om Försäkringskassans lokala service är en mycket angelägen fråga. Utskottet avser därför att även i fortsättningen noga följa frågans utveckling utifrån tillkännagivandet om att skapa förutsättningar för Försäkringskassans tillgänglighet lokalt med möjlighet till personliga möten och som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter.

I övrigt vill utskottet, liksom tidigare, understryka vikten av att konkreta beredningsåtgärder med anledning av ett riksdagsbeslut påbörjas så snart som möjligt.

Stockholm den 3 maj 2012

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Tomas Eneroth (S), Mikael Cederbratt (M), Fredrik Lundh Sammeli (S), Eva-Lena Jansson (S), Finn Bengtsson (M), Kurt Kvarnström (S), Ulf Nilsson (FP), Shadiye Heydari (S), Jasenko Omanovic (S), Saila Quicklund (M), Gunvor G Ericson (MP), David Lång (SD), Wiwi-Anne Johansson (V), Gunilla Nordgren (M), Fredrick Federley (C) och Lars Gustafsson (KD).

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.