Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2013/14:SfU5y

2013/14:SfU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Socialförsäkringsutskottets yttrande

2013/14:SfU5y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 25 mars 2014 övriga utskott att senast den 29 april 2014 yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av skrivelsen. Regeringens redogörelse omfattar huvudsakligen åtgärder som vidtagits under perioden den 1 januari–31 december 2013.

Socialförsäkringsutskottet redovisar i detta yttrande sina överväganden beträffande behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller utskottets beredningsområde. Inga motionsyrkanden som rör socialförsäkringsutskottets beredningsområde har väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottets överväganden

I skrivelsen redovisar regeringen behandlingen av 21 riksdagsskrivelser i ärenden som beretts av socialförsäkringsutskottet. Av dessa anges 16 som slutbehandlade medan resterande ärenden ännu inte har slutbehandlats. Av de skrivelser som inte har slutbehandlats är en från riksmötet 2003/04, två från riksmötet 2005/06 och två från riksmötet 2012/13.

Utskottet konstaterar att tre av de ärenden som utskottet uppmärksammade i sitt yttrande till konstitutionsutskottet 2013 (yttr. 2012/13:SfU7y) kvarstår som inte slutbehandlade.

När det gäller det äldsta ärendet, riksdagsskrivelse 2003/04:102 om aktivitetsersättning, anger regeringen bl.a. att efter det att betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:62) har beretts samt en arbetsgrupp presenterat förslag om bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag kommer ställning att tas till hur kvarvarande delar av momentet ska behandlas.

Ett ärende från riksmötet 2005/06 gäller riksdagsskrivelse 2005/06:90 om sjuklön. Regeringen anger att frågan om sjuklönesystemet kommer att behandlas av den parlamentariskt tillsatta Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Kommitténs arbete ska slutredovisas i sin helhet senast den 31 januari 2015. Vidare anges att regeringen i budgetpropositionen för 2014 (utg.omr. 10) har aviserat en översyn av konstruktionen av högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader i syfte att förbättra småföretagens situation. En översyn har nu inletts och regeringen avser att återkomma till riksdagen när arbetet är slutfört.

När det gäller ärendet från riksmötet 2003/04 är det enligt utskottet nedslående att regeringen ännu inte har kunnat slutbehandla utskottets tillkännagivande. Utskottet kan konstatera att detta ärende samt ärendet om sjuklön från 2005/06 tagit alltför lång tid att behandla. Utskottet förutsätter dock att regeringen återkommer med förslag i båda dessa ärenden så snart som möjligt.

Ett annat ärende från riksmötet 2005/06 gäller riksdagsskrivelse 2005/06:190 om misshandlade kvinnor. I redogörelsen anges att Migrationsverket rapporterar månadsvis till regeringen om tillämpningen av bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen (2005:716). Frågan behandlades även i Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Utredningens betänkande Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) överlämnades i juni 2012. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Beslut om uppdrag att kartlägga tillämpningen av bestämmelsen i fråga fattades enligt regeringen den 17 februari 2014.

Utskottet, som än en gång konstaterar att beredningen har pågått under lång tid, vill understryka att det är mycket angeläget att denna fråga får sin lösning. Utskottet anser att det är anmärkningsvärt att regeringen trots flera års månadsvisa rapporter från Migrationsverket om tillämpningen av bestämmelsen så sent som i februari 2014 fattade beslut om en kartläggning av tillämpningen av den aktuella bestämmelsen. Utskottet förutsätter att frågan får en lösning så snart som möjligt.

Ett relativt nytt ärende avser rehabilitering tillbaka till arbete, riksdagsskrivelse 2012/13:174. Regeringen anger att det i budgetpropositionen för 2014 presenterades ett antal åtgärder för en effektiv rehabilitering som syftar till att den enskilde ska kunna få ta del av de rehabiliteringsåtgärder som han eller hon är i behov av. Vidare har regeringen gett Försäkringskassans i uppdrag att senast den 28 februari 2015 redovisa hur myndigheten säkerställer att den försäkrades rehabiliteringsbehov utreds i god tid innan han eller hon når den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Enligt utskottets tillkännagivande skulle de begärda förändringarna ha trätt i kraft den 1 januari 2014. Utskottet beklagar att regeringen ansett sig behöva ända till den 28 februari 2015 för att efterkomma utskottets begäran.

Ett annat ärende från 2012/13 gäller metoder för bedömning av arbetsförmåga, riksdagsskrivelse 2012/13:277. Regeringen anger att Försäkringskassan i maj 2013 fick i uppdrag att bedriva en pilotverksamhet för att möjliggöra justeringar och uppföljningar inför införandet av metoder och verktyg för bedömning av arbetsförmåga (aktivitetsförmågeutredning, AKU). I uppdraget ingick att senast den 15 augusti 2013 redovisa en plan för utvärdering av pilotverksamheten. Försäkringskassan fick med anledning av utskottets tillkännagivande i uppdrag att till den 15 augusti 2013 även utvärdera den hittillsvarande pilotverksamheten.

Utskottet noterar att Försäkringskassan i en rapport den 25 juni 2013 redovisade en plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget AKU. Någon redovisning av hittillsvarande erfarenheter av bedömningsverktyget har dock ännu inte lämnats. Utskottet vill understryka vikten av att en sådan redovisning snarast presenteras.

Stockholm den 29 april 2014

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Tomas Eneroth (S), Mikael Cederbratt (M), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), Eva-Lena Jansson (S), Finn Bengtsson (M), Kurt Kvarnström (S), Hans Backman (FP), Shadiye Heydari (S), Solveig Zander (C), Jasenko Omanovic (S), Gunilla Nordgren (M), Gunvor G Ericson (MP), Emma Henriksson (KD), David Lång (SD) och Wiwi-Anne Johansson (V).

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.