Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2013/14:UbU4y

2013/14:UbU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utbildningsutskottets yttrande

2013/14:UbU4y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 25 mars 2014 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Regeringens redogörelse omfattar huvudsakligen regeringsbeslut från perioden den 1 januari–31 december 2013. Inga motioner som avser utbildningsutskottets beredningsområde har väckts med anledning av skrivelsen.

Utbildningsutskottet redovisar i detta yttrande sina överväganden om behandlingen av de riksdagsskrivelser som avser tillkännagivanden inom utbildningsutskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden

I skrivelsen redovisas behandlingen av åtta riksdagsskrivelser som avser tillkännagivanden inom utbildningsutskottets beredningsområde. Tre stycken av dessa har redovisats som slutbehandlade sedan förra årets skrivelse medan fyra stycken som redovisats i tidigare års skrivelser ännu inte var slutbehandlade. Utöver detta var ett tillkännagivande som redovisats för första gången i skrivelsen inte slutbehandlat.

Utskottet vill lyfta fram att i samband med riksdagens behandling av utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU6 Gymnasieskolan tillkännagav riksdagen att den anser att regeringen bör återkomma till riksdagen i fråga om ett förslag om att införa s.k. lex Sarah i skolan (se 2012/13:UbU6 reservation 20, punkt 20 om mobbning och kränkande behandling, rskr. 2012/13:186). Utskottet kan konstatera att detta tillkännagivande saknas i skrivelsen. Utskottet vill därför betona vikten av att regeringen respekterar och nogsamt behandlar riksdagens samtliga beslut som har meddelats till regeringen genom riksdagsskrivelser. Utskottet förutsätter att Regeringskansliet nu ser över sina rutiner och åtgärdar eventuella brister för att förhindra att det inträffade upprepas.

Stockholm den 29 april 2014

På utbildningsutskottets vägnar

Tomas Tobé

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Tobé (M), Ibrahim Baylan (S), Betty Malmberg (M), Louise Malmström (S), Jan Ericson (M), Thomas Strand (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Tina Acketoft (FP), Gunilla Svantorp (S), Roger Haddad (FP), Yvonne Andersson (KD), Carina Herrstedt (SD), Rossana Dinamarca (V), Adnan Dibrani (S), Emil Källström (C) och Esabelle Dingizian (MP).